O-STA

Krka pridobila standard ISO 14001

Krka je maja uspešno opravila certifikacijsko presojo sistema ravnanja z okoljem Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, s katerim je nadgradila sistem kakovosti. Standard ISO 14001, ki ga je prejela, prinaša novo kakovost na področje varovanja okolja.

V Krki se zavedajo, da le okolju prijazno podjetje zagotavlja prijetno delovno okolje in sožitje s sosedi. Slednje pa je možno le ob upoštevanju vseh okoljskih standardov. Že desetletja skrbijo za ohranjanje narave in v te namene vlagajo vsako leto okoli 6 do 8 odstotkov sredstev, namenjenih za naložbe. Poleg teh pa posredno - prek strojev, ki so narejeni kot zaprti sistemi - vlagajo letno še 20 do 30 odstotkov investicijskih sredstev. V zadnjem desetletju so v varstvo okolja, predvsem področje čiščenja odpadnih vod, varstva zraka, ravnanje z odpadki, varstva pred hrupom, vložili 2,5 milijarde tolarjev.

Nadgradnja sistema kakovosti

Trajna usmeritev v varstvo okolja zahteva, da razmišljanje o varovanju okolja preveva vse funkcije in vse zaposlene v podjetju. Nadzorovan in čim manj neugoden vpliv dejavnosti na okolje je za mednarodno podjetje ključnega pomena ne le za domače, ampak tudi tuja tržišča, na katerih deluje. Uresničevanje predpisov okoljevarstvene zakonodaje je večinoma predpogoj za nastop na posameznih trgih. Zato so se v Krki kljub dolgoletnemu aktivnemu odnosu do varstva okolja in dejstvu, da ima podjetje proizvodne in ostale funkcije že certificirane po GMP in ISO standardih, odločili, da dosedanje kakovostno ravnanje v letu 2001 nadgradijo s sistemom ravnanja z okoljem. Tako so v maju po uspešno opravljeni certifikacijski presoji sistema ravnanja z okoljem prejeli standard ISO 14001.

S pomočjo sistema ISO 14001 so v podjetju oblikovali jasen sistemski pristop, ki povezuje vse obstoječe segmente varovanja okolja in vzpostavili okoljsko planiranje, prepoznavanje izrednih dogodkov ter njihovo obvladovanje, spremljanje okoljskih parametrov ter komuniciranje z javnostmi. Tako se bodo še hitreje odzivali na neprestane spremembe, na nove tehnološke rešitve in znanstvena dognanja. Sistem bo omogočal vzdrževanje kakovosti okolja, zmanjševanje vplivov dejavnosti nanj, boljše medsebojno poznavanje in razumevanje ter povečal zaupanje okolja v podjetje.

V Krki so pristopili tudi k iniciativi Združenja za kemično in gumarsko industrijo pri Gospodarski zbornici Slovenije, da slovenska kemična industrija sprejme Program o odgovornem ravnanju (Responsible Care). Responsible Care je prostovoljna iniciativa oz. prizadevanje svetovne kemijske industrije, da doseže in pokaže napredek na področju varstva pri delu, varstva zdravja in varstva okolja. Je eden od sistemov ravnanja z okoljem, ki pa obsega širše področje kot sistema ISO 14001 in EMAS. Na osnovi poročila za leto 2000 o odgovornem ravnanju v Krki, je GZS maja letos Krki podelila pravico do uporabe logotipa Responsible Care v letu 2002.

Krkina okoljska politika

Krkina zavezanost, da varuje in ohranja naravno okolje, se kaže v doslednem upoštevanju okoljskih standardov in izvajanju okoljske politike, ciljev in programov, ki si jih je zastavila.Ravnanje z okoljem so vključili v razvojno strategijo, načrtujejo pa tudi sredstva za posamezna investicijska vlaganja in projekte. V svoji okoljski politiki so opredelili poglavitne segmente s področja varovanja okolja, kot so zmanjševanje emisij v okolje, zmanjševanje tveganja za nastanek izrednih dogodkov in nenehno izboljševanje postopkov za ukrepanje v takih primerih. Jasno so opredelili tudi skrb za racionalno rabo energentov in zmanjševanje količine odpadkov. Prizadevajo si, da bi v tehnologijah, kjer je to možno, zamenjali nevarne snovi z manj nevarnimi.

S ciljem izboljšanja zavesti in odnosa zaposlenih do varstva okolja slednjim omogočajo redna izobraževanja, usposabljanja in druge načine osveščanja. V okoljski politiki pa so opredelili tudi obveščanje zaposlenih in javnosti o stanju in dosežkih na področju ravnanja z okoljem. Dosledno sledijo veljavnim zakonskim predpisom, hkrati pa spremljajo razvoj nove zakonodaje in smernice na področju farmacevtske industrije ter nenehno izboljšujejo delovanje na področju okolja s sistematičnim postavljanjem okoljskih ciljev in programov.

Dosedanji dosežki

Rezultati dosedanjih vlaganj in strokovnega dela Krke na tem področju kažejo, da so v Krki na pravi poti. Spremljanje posameznih okoljskih parametrov kaže, da se je obremenjevanja reke Krke z organskimi snovmi po zagonu lastne čistilne naprave zmanjšalo za 70 odstotkov.

Pomembno se je zmanjšalo tudi obremenjevanja okolja z emisijami CO2 in SO2 v zrak ter neprijetnimi vonjavami, obremenjevanje okolja s hrupom pa je pod zakonsko dovoljeno mejo. Uničenje zalog nevarnih odpadkov in povečanje količine zbranih odpadkov se je v primerjavi z minulimi leti povečalo za 30 odstotkov. Prizadevno delo na področju učinkovite rabe električne energije pa potrjuje pridobitev Priznanja za energetsko učinkovito podjetje v letu 1998.

Načrti za prihodnost

Prihodnji načrti na področju varovanja okolja izhajajo iz začetne ocene stanja okolja in so opredeljeni v okoljskih programih in ciljih v okviru standarda ISO 14001. V Krki so izdelali program vlaganj v varstvo okolja do leta 2007, s katerimi bodo skladno z novimi cilji ščitili okolje. V letu 2001 so za ta namen predvideli 101 milijon SIT. Vlaganja v prihodnjih letih oz. do 2007 pa bodo znatno večja.

V kratkoročnem obdobju bodo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod nadaljevali s sanacijo starejših odsekov kanalizacije. V letih 2002/2003 bodo dogradili čistilno napravo s tehnologijo odstranjevanja dušičnih snovi iz odpadne vode, s čimer bomo bistveno izboljšali kakovost iztoka v reko Krko. Sedanjo obdelavo odpadnega blata iz čistilnih naprav bodo dopolnili s sodobno tehnologijo sušenja blata in slednjo do leta 2006 preselili na novo lokacijo. V načrtu pa imajo tudi sovlaganje v izgradnjo skupne čistilne naprave Ljutomer.

Na področju ravnanja z odpadki bodo z različnimi ukrepi še naprej povečevali količino zbranih uporabnih odpadkov in zmanjševali količino deponiranih odpadkov v planiranem letnem obsegu. V načrtu imajo izgradnjo novega skladišča vnetljivih tekočin, s čimer bomo izboljšali varnost skladiščenja topil. S spremljanjem okoljskih parametrov bomo sproti ugotavljali vplive na okolje, ki bodo temelj za nadaljnjo pripravo okoljskih ciljev in programov.

V Krki vedo, da okolje ni samo prostor, v katerem delajo, temveč da je podjetje tudi del njega in se ga ne da obravnavati ločeno od okolja, temveč v povezavi z njim. To je možno le ob upoštevanju vseh standardov, ki so jih v Krki že sprejeli in ob njihovem doslednem izvajanju. Delovanje po novih standardih bodo v prihodnosti dopolnjevali, hkrati pa bodo, tako kot doslej, odnos do okolja vgrajevali v organizacijsko kulturo podjetja in v Krkine vrednote.