O-STA

Potrjeno poslovno poročilo za leto 2011

Znani rezultati notranje in zunanje revizije

Svet SNG Opera in balet Ljubljana je na svoji zadnji seji, dne 16. 7. 2012, potrdil poslovno poročilo za leto 2011, ki izkazuje 209.894,85 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Znani so tudi rezultati notranje in zunanje revizije za poslovno leto 2011.

Notranja revizija je ugotovila popolno skladnost zaključnega računa z Zakonom o računovodstvu in podrejenimi predpisi ter ustrezno delovanje notranjih kontrol, zunanja revizija pa je izdala pozitivno mnenje brez pridržka.

V razpravi sveta zavoda SNG Opera in balet Ljubljana o možnih rešitvah glede načina pokritja izgub iz leta 2010 in prejšnjih let je prevladalo mnenje, naj ravnatelj v skladu s svojimi pooblastili vladi RS predlaga, da izgubo iz omenjenega obdobja krije ustanovitelj.

Čeprav stališče vlade do tega predloga še ni znano, nas je prej omenjeno dejstvo presežka prihodkov nad odhodki v letu 2011, ob hkratnem zavedanju javnofinančnega stanja in projekcij opogumilo, da smo Svet SNG Opere in baleta Ljubljana na njegovi 27. seji (28.6.2012) obvestili o predlogih ukrepov za izboljšanje finančnega stanja. Naš načrt predvideva pokritje presežka odhodkov nad prihodki (izgube) iz presežkov prihodkov nad odhodki najkasneje do leta 2017 (162.000 EUR že iz presežka iz leta 2011). Seveda je leto 2017 skrajna meja in si bomo to prizadevali doseči že prej. Glede na to, da se je Svet SNG Opere in baleta Ljubljana seznanil s predlogom in v tej zvezi ni bilo razprave, smo že pristopili h konkretizaciji parcialnih sanacijskih ukrepov, ki nas bodo privedli do zastavljenega cilja pokrivanja ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki brez dodatne bremenitve javnih financ.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo naleteli na razumevanje in se uskladili glede finančnih sredstev v višini 334.815 EUR za nujne popravke in dela, ki so ostala odprta ob otvoritvi hiše. Pri tem smo kar v največji možni meri upoštevali tudi pripombe obiskovalcev, med drugim tudi glede sedežev v dvorani.

SNG Opera in balet Ljubljana

Robert Celestina

Vodja službe za komuniciranje