O-STA

Nadzorni svet obravnaval poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2012

Petrol kljub zaostrenim razmeram dosegel dobre prodajne rezultate

Ljubljana, 28. avgust 2012 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 40. seji obravnaval in potrdil Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2012. Petrol je kljub zaostrenim razmeram dosegel dobre prodajne rezultate.

Skupina Petrol tudi v letošnjem letu nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj je prvo polletje zaključila z dobrimi poslovnimi rezultati, kljub temu, da so gospodarske razmere v Sloveniji, v Evropski uniji ter na trgih JV Evrope, kjer posluje skupina Petrol, še vedno zaostrene. V Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta Petrolova največja prodajna trga, smo priča padcu gospodarske aktivnosti, zniževanju zasebne potrošnje ter rasti brezposelnosti, v Sloveniji pa razmere na trgu še dodatno zaostruje padec aktivnosti v gradbeništvu, ki se znižuje že od leta 2008.

Prihodki od prodaje skupine Petrol, realizirani v višini 1,8 mrd EUR, so bili 18 % višji kot v prvem polletju leta 2011. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 157,3 mio EUR, kar je 4 % več kot v prvem polletju lanskega leta. Poslovni izid iz poslovanja je bil realiziran v višini 39,1 mio EUR, kar je 1 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. EBITDA je znašal 58,0 mio EUR, kar je 4 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Skupina Petrol je realizirala poslovni izid pred davki v višini 32,2 mio EUR, kar je 32 % več kot v prvem polletju leta 2011, čisti poslovni izid pa je bil realiziran v višini 23,0 mio EUR, kar je 9 % več kot v enakem obdobju leta 2011.

Prihodki od prodaje naftno-trgovske dejavnosti v Sloveniji in EU so v prvem polletju leta 2012 znašali 1,3 mrd EUR, kar je 18 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, prihodki od prodaje naftno-trgovske dejavnosti na trgih JVE so znašali 331,9 mio EUR, kar je 4 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, prihodki od prodaje energetske dejavnosti pa 146,0 mio EUR, kar je 64 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Dobre finančne rezultate poslovanja v prvem polletju leta 2012 je skupina Petrol dosegla s prodajo 1,2 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 9 % več kot v prvem polletju leta 2011, 67,2 mio m3 zemeljskega plina, kar je 5 % več kot v enakem obdobju lani, ter 31,7 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 25 % več kot v enakem obdobju leta 2011. Poleg tega so prodali tudi 1,1 mio MWh električne energije, kar je 121 % več kot v prvem polletju leta 2011. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvem polletju leta 2012 realizirala 236,5 mio EUR prihodkov, kar je 10 % več kot v enakem obdobju leta 2011. Konec junija 2012 je skupina Petrol poslovala preko 457 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 314, na Hrvaškem 90, v Bosni in Hercegovini 37, v Srbiji 7, v Črni gori 5 in na Kosovu 4.

Več na http://www.petrol.si/za-vlagatelje/javne-objave/

# # #

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .