O-STA

Mednarodni znanstveni sestanek z naslovom "Sečoveljske soline kot znanstvenoraziskovalni in izobraževalni bazen"

Morska Biološka postaja Piran (Nacionalni inštitut za biologijo) pripravlja v petek 5. oktobra 2012 skupaj s podjetnem SOLINE Pridelava soli d.o.o. in Krajinskim parkom Sečoveljske soline, enodnevni mednarodni znanstveni sestanek z naslovom:

Sečoveljske soline kot znanstvenoraziskovalni in izobraževalni bazen.

Sečoveljske soline so v slovenskem in širšem sredozemskem prostoru priznane kot izjemna lokaliteta, znana tako po svoji izjemni biotski raznovrstnosti (ornitofavna, halofitna vegetacija, redke in ogrožene vrste, izjemna pestrost habitatnih tipov) kot tudi po raznih posebnostih, ki so že od nekdaj pritegnile pozornost širše znanstvene srenje, od kemikov, biokemikov, mikrobiologov, geologov, farmacevtov in pestre množice drugih raziskovalcev. Sečoveljske soline predstavljajo danes, v času globalnega in hitrega izginjanja mokrišč v Sredozemlju in tudi drugod, uspešen model sobivanja trajnostne gospodarske panoge in varovanje izjemne naravne in kulturne dediščine.

Nameni organizacije mednarodnega srečanja so:

 • seznanjanje udeležencev z dejavnostmi stroke na področju varovanja in raziskav mokrišč in solinskih območij v obliki uvodnih in plenarnih predavanj ter posterjev
 • raziskovanje in monitoring obrežnih mokrišč
 • predstavitev drugih najnovejših rezultatov raziskovalnega, strokovnega in razvojnega dela vezanega na obravnavano območje (od molekularnega in celičnega nivoja oziroma kemičnih in mikrobioloških vidikov do biotskega nivoja populacij, vrst in združb)
 • pomen biodiverzitete solin in drugih obrežnih mokrišč s posebnim poudarkom na izkušnjah upravljanja z zavarovanimi območji
 • posebna pozornost bo namenjena vsebinam povezanimi s tradicionalno pridelavo soli v Sečoveljskih solinah (na mikrobni plasti imenovani petola) ter uporabo drugih produktov solin (slanica, solinsko blato-termalni in wellness turizem)
 • izmenjava izkušenj raziskovalnega in strokovnega dela ter vzpostavitev novih in multidisciplinarnih pristopov za raziskovanje tega posebnega okolja.

V okviru enodnevnega sestanka bodo udeleženci predstavili svoje prispevke v obliki predavanj in/ali posterjev.

Programski odbor bo prispevke smiselno razporedil v tematske sklope:

 • varovanje in upravljanje obalnih mokrišč
 • obalna mokrišča v luči trajnostnega razvoja
 • pomen solin za biološko raznovrstnost
 • procesi pridelave, kvaliteta in uporaba soli
 • sestava in uporabnost mineralnih voda in peloidov
 • mikrobiološke raziskave
 • druge vsebine v skladu z nameni srečanja.

Referati znanstvenega srečanja bodo objavljeni tako v elektronski kot pisni obliki (zbornik predavanj), ki jih bodo udeleženci prejeli ob (brezplačni) registraciji. Izbrani znanstveni prispevki bodo objavljeni v znanstveni reviji Annales (Annals for Istrian and Mediterranean studies).

Rok za prijavo in oddajo prispevkov je 10. september 2012. Izvleček predlaganega referata pošljite na

e-pošto: glavas@mbss.org

PRIJAVA/UDELEŽBA NA ZNANSTVENEM SESTANKU STA BREZPLAČNI. Uradni jezik srečanja bo zaradi mednarodnih udeležencev angleščina.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV:

Vsebina izvlečka prispevka naj povzema glavne ugotovitve predstavljene problematike (Arial pisava, velikost 11, vsaj 200 besed) in ključne besede (do 6 pojmov, pisava Arial, velikost 11, ležeče) ter naj vsebuje:

 • Naslov prispevka: Arial pisava, velikost 14, velike tiskane črke, krepko
 • Imena avtorjev: Ime in priimek avtorja (Arial pisava, velikost 12, male črke, krepko). Podčrtajte ime avtorja, ki bo predstavil prispevek.
 • Nazive ustanov, kjer so avtorji zaposleni (naziv - strokovni oz. znanstveni, Zavod, služba/oddelek, E-pošta; Arial pisava, velik

NAVODILA ZA PRIPRAVO POSTERJEV:

Velikost posterja naj v širini ne preseže 85 cm, v dolžini pa 100 cm.

Dodatne informacije:

Morska biološka postaja Piran

(Nacionalni inštitut za biologijo)

Fornače 41, 6330 Piran

Tel.: (+386) 5-9232930, (+386) 5-9232918

Faks: (+386) 5 6712 902

e-posta: glavas@mbss.org kovac@mbss.org

Internet: http://www.mbss.org