O-STA

Nadzorniki predlagajo novo dokapitalizacijo NLB

40. redna seja Nadzornega sveta NLB

Včeraj, 27. novembra 2012 se je nadzorni svet NLB sestal na 40. redni seji, na kateri se je seznanil z oceno rezultatov poslovanja in s projekcijo kapitalske ustreznosti NLB in NLB Skupine. Na podlagi predstavljenih dejstev je nadzorni svet sprejel odločitev, da skliče 21. redno skupščino delničarjev NLB, ki je načrtovana za 29. december. Glavni predlog sklepa te skupščine se nanaša na dokapitalizacijo NLB v višini 375 mio evrov.

NLB intenzivno dela na pripravi načrta prestrukturiranja banke s ciljem prihodnjega vzdržnega pozitivnega poslovanja. V okviru načrta, z novo vodstveno ekipo ter s transparentnim sodelovanjem z vsemi ključnimi deležniki - zaposlenimi, lastniki, regulatorjem ter širšo javnostjo - ima banka v prihodnosti možnosti preusmeriti dosedanje negativne trende ter prikazati boljše rezultate.

Za celovit pogled naprej je potrebno najprej realno oceniti trenutno situacijo. Uprava in nadzorni svet NLB sta tako ob upoštevanju negativnega razvoja mikro in makroekonomskega okolja pregledala kakovost portfelja banke ter ocenila potrebe po dodatnem oblikovanju rezervacij in slabitev naložb banke. Člani nadzornega sveta NLB so se tako na seji seznanili z rezultati poslovanja NLB v devetih mesecih leta 2012, z makroekonomsko situacijo ter s projekcijo poslovanja NLB do konca leta 2012, s poudarkom predvsem na kakovosti portfelja terjatev in na kapitalski ustreznosti banke.

Dodatno se uprava in nadzorni svet NLB zavedata negotovosti, ki je vezana na sprejemanje državnih ukrepov za stabilizacijo bančnega sistema, pri čemer pa je verjetno, da se bodo z odlašanjem uvajanja rešitev stroški normalizacije stanja v bančništvu in gospodarstvu Slovenije še povečali.

Zaradi opisanih dejstev ter s ciljem delovanja z največjo možno skrbnostjo za banko upoštevajoč zakonske in regulatorne zahteve, je bil na seji nadzornega sveta (z namenom pravočasnega in transparentnega ukrepanja) sprejet sklep o sklicu skupščine delničarjev banke pred koncem leta 2012, s točko dnevnega reda, da se po potrebi poveča osnovni kapital v višini 375 mio evrov. Gre za ukrep iz previdnosti z namenom, da bi bila banka v primeru negativnega razvoja dogodkov na gospodarskem in drugih področjih ustrezno kapitalizirana ter s tem zagotavljala položaj stabilnega, aktivnega in zaupanja vrednega partnerja na slovenskem in mednarodnem trgu.

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi z odločitvijo Sveta Banke Slovenije, da Blažu Brodnjaku izda dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave NLB. Blaž Brodnjak bo petletni mandat člana uprave NLB nastopil s 1. decembrom 2012, pristojen pa bo za področje poslovanja z velikimi podjetji.


Odnosi z javnostmi NLB