O-STA

Petrol po oceni odlično v 2012 in ambiciozno v 2013

Ljubljana, 14. december 2012 - Skupina Petrol bo po oceni letošnje leto končala z rekordnimi rezultati. Ti bodo dobra popotnica ambicioznemu načrtu poslovanja za prihodnje leto, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Skupina Petrol tudi v letošnjem letu nadaljuje z zelo uspešnim poslovanjem, kljub temu, da so gospodarske razmere pri nas, v Evropski uniji in na trgih JV Evrope še vedno zaostrene. V Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta Petrolova največja prodajna trga, smo priča padcu gospodarske aktivnosti, zniževanju zasebne potrošnje ter rasti brezposelnosti. V Sloveniji razmere na trgu še dodatno zaostruje padec aktivnosti v gradbeništvu, ki se znižuje že od leta 2008. Petrol bo še naprej sledil svojim glavnim strateškim usmeritvam, ki predvidevajo zagotavljanje rasti, povečevanje donosnosti poslovanja in zagotavljanje finančne stabilnosti skupine.

Skupina Petrol bo po oceni v letu 2012 realizirala 3,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot leta 2011, EBITDA bo po oceni znašal 124,8 milijona evrov, kar je 8 odstotkov več kot v preteklem letu. Skupina Petrol ocenjuje, da bo v letu 2012 realizirala čisti poslovni izid v višini 53,3 milijona evrov, kar ne vključuje morebitnih slabitev. Prihodki naftno-trgovske dejavnosti bodo po oceni znašali 3,4 milijarde evrov, kar je 11 odstotkov več kot leta 2011. Realizirani bodo s prodajo proizvodov iz nafte v višini 2,50 milijona ton in prihodki od prodaje trgovskega blaga v višini 469 milijonov evrov. Prihodki iz energetske dejavnosti bodo po oceni znašali 289,3 milijona evrov, kar je 45 odstotkov več kot leta 2011.

Skupina Petrol si je za leto 2013, kljub še vedno zahtevnim in negotovim gospodarskim razmeram, zastavila ambiciozne cilje. Za doseganje zastavljenih ciljev bo skupina Petrol v letu 2013 posebno pozornost namenila racionalizaciji komercialnih in podpornih poslovnih procesov.

Za leto 2013 skupina Petrol načrtuje prihodke od prodaje v višini 4,04 milijarde evrov, kar je 9 odstotkov več od ocene za leto 2012, EBITDA pa bo po načrtih znašala 133,6 milijona evrov, kar je 7 odstotkov več od ocene za leto 2012. Za leto 2013 skupina Petrol načrtuje čisti poslovni izid v višini 58,2 milijona evrov. Načrtovani prihodki naftno-trgovske dejavnosti bodo znašali 3,7 milijarde evrov, kar je 9 odstotkov več od ocene za leto 2012. Načrtovani prihodki bodo realizirani s prodajo proizvodov iz nafte v višini 2,58 milijona ton ter prihodki od prodaje trgovskega blaga v višini 500,4 milijona evrov. Načrt prodaje v energetski dejavnosti za leto 2013 znaša 325,7 milijona evrov, kar predstavlja 13 odstotkov več od ocene za leto 2012. Načrtovani prihodki od prodaje bodo realizirani s prodajo 125 milijonov Sm3 zemeljskega plina, 77,9 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, 2,82 TWh električne energije, s prodajo lesne biomase ter storitvami okoljskih in energetskih rešitev.

Skupina Petrol za leto 2013 načrtuje 88 milijonov evrov naložb v stalna sredstva. Naložbena politika skupine Petrol bo tudi v letu 2013 usmerjena v širitev poslovanja na področju naftno-trgovske dejavnosti na trgih JV Evrope, v širitev poslovanja na ostalih energetskih področjih tako v Sloveniji kot na trgih JV Evrope (plin, elektrika, učinkovita raba energije, okoljski projekti) ter v utrjevanje položaja na področju naftno-trgovske dejavnosti na slovenskem trgu.

"V Petrolu nam je uspelo doseči dobre rezultate in poslovati odlično. Predvsem dobri pripravi in nenehnem spremljanju dogajanj na področju energetike se imamo zahvaliti, da smo se lahko v zaostrenih pogojih poslovanja vsakodnevno odzivali na spremenjene pogoje poslovanja, kar nam je prineslo dobre rezultate. Zaveza celotne uprave je, da bomo tudi v prihodnjem letu, skupaj z vsemi zaposlenimi, dosegli odlične poslovne rezultate. Naloga bo težka, ampak le tako lahko gradimo pravi Petrol." je povedal predsednik uprave družbe Petrol mag. Tomaž Berločnik.