O-STA

Splošni pogoji

Posredovanje sporočil

STA objavlja in razpošilja sporočila za javnost v okviru specializiranega servisa O-STA preko lastnih komunikacijskih kanalov (el. pošta, spletne strani). STA sporočila, ki jih prejme od naročnika, posreduje v izvirni obliki. Ne spreminja jih niti vsebinsko, niti lektorsko. Naročnik k sporočilom lahko priloži fotografije, preglednice, grafikone in/ ali logotip z aktivno povezavo na njegovo spletno stran.

STA ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino poslanih sporočil. Odgovornost v celoti prevzema naročnik. Naročnik posreduje sporočila po elektronski pošti na naslov o-sta sta si ali prek spletnega vmesnika. STA ob sporočilu navede kontaktne podatke, ki jih posreduje naročnik. Vsa objavljena sporočila so arhivirana na spletni strani o-sta.si.

Objavljanje sporočil

STA sprejeto sporočilo objavi in istočasno distribuira prejemnikom, ki so naročeni na prejemanje sporočil O-STA.

STA si pridržuje pravico, da ne bo objavila sporočil:

Prav tako STA lahko na podlagi zgoraj navedenih kriterijev kadarkoli umakne oziroma izbriše že objavljeno sporočilo brez predhodnega opozorila, v kolikor bi se izkazalo, da je sporočilo v nasprotju s Splošnimi pogoji. Naročnik v tem primeru ni upravičen do povračila stroška objave.

Omejitve

Objave se lahko nanašajo izključno na dejavnost naročnika, ne pa na dejavnost njegovih poslovnih partnerjev ali tretjih oseb, razen če med STA in naročnikom objave ni dogovorjeno drugače. Prav tako v servisu O-STA ne objavljamo vsebin ali člankov drugih medijev oziroma založnikov.

O-STA ne objavlja sporočil političnih strank, razen v času referendumske in predvolilne kampanje.

STA na podlagi pisne zahteve naročnika lahko izbriše že objavljeno sporočilo istega naročnika.

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov je natančneje opredeljeno v politiki zasebnosti.

Cene in plačila

Objava in posredovanje sporočila se plačuje po ceniku O-STA za območje Republike Slovenije. Sporočilo za tujino bo STA posredovala in objavila v skladu s cenikom in pogodbami, sklenjenimi s partnerskimi agencijami v okviru mednarodne mreže OTS. Naročnik plača storitev O-STA (objavljanje in distribucija sporočil za javnost) za obdobje 12 mesecev na podlagi poslane naročilnice. Naročnik lahko naroči in plača tudi samo posamezno objavo in distribucijo sporočila za javnost. Naročnik se ob plačilu računa s priloženo pisno izjavo zaveže, da bo spoštoval splošne pogoje objavljanja sporočil za javnost v okviru servisa O-STA, ki so navedeni na spletni strani o-sta.si. Cenik je sestavni del teh splošnih pogojev in velja od 1.3.2018 dalje. Prejemanje sporočil je brezplačno.

Reševanje sporov

Spore, ki bi nastali v zvezi z objavo oz. posredovanjem sporočil, bosta stranki reševali predvsem sporazumno. Če do sporazuma ne pride, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

Slovenska tiskovna agencija si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporaba spletnih storitev STA. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo datum na dnu teh pogojev spremenjen.

 

Ljubljana, maj 2023