O-STA

Družba Petrol in občina Oplotnica podpisali pogodbo o gradnji daljinskega ogrevanja na lesno biomaso

Oplotnica, 24. julij 2013 - S slovesnim podpisom pogodbe med Občino Oplotnica in družbo Petrol je bila podeljena koncesija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo, proizvodnjo toplote na lesno biomaso za daljinsko ogrevanje na območju Občine Oplotnica. Družba Petrol bo koncesijo upravljala 15 let. Poskusno obratovanje bo steklo v začetku prihodnje kurilne sezone, stroški ogrevanja se bodo v povprečju znižali za 20 odstotkov.

Gradnja predvidenega sistema za daljinsko ogrevanje zajema kotlovnico na lesno biomaso in toplovodni sistem v dolžini okrog 350m in priklop 5 uporabnikov: osnovne šole, športne dvorane Milenij ter poslovnega objekta z zdravstvenim domom in drugimi uporabniki. Na omenjenem območju se bo namesto kurilnega olja kot vir energije uporabljala lesna biomasa. Sistem bo možno širiti, če bodo porabniki izrazili zanimanje za priključitev na daljinsko ogrevanje.

V novi kotlovnici je kot osnovno gorivo predvidena lesna biomasa, deponija pa bo v njeni neposredni bližini. Poskusno obratovanje in s tem tudi zagotavljanje oskrbe s toploto bo steklo v začetku kurilne sezone 2014/2015. Končna toplotna moč odjema je ocenjena na 500 kW. Predvideni letni odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja pa naj bi znašal okrog 850 MWh na leto, za kar je predvidena poraba okrog 1.080 nm3 lesnih sekancev. Celotna investicija je ocenjena na 400.000 evrov.

Zamenjava ogrevanja s fosilnimi gorivi z obnovljivim virom energije bo v povprečju znižal stroške ogrevanja za 20 odstotkov. Obstoječe kotlovnice bodo tako lahko služile le kot rezervni vir toplote.

Pri zasnovi projekta so Petrolovi strokovnjaki upoštevali vse gospodarske kriterije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, katerih osnova so najnovejše raziskave in dolgoletne izkušnje skupine Petrol. Na ta način bo odjemalcem zagotovljena optimalna oskrba s toplotno energijo iz obnovljivega vira energije po konkurenčnih cenah. Razvoj tovrstnih projektov je usmerjen v celovito, dolgoročno, zanesljivo in okolju prijaznejšo oskrbo.

Z novo naložbo v Občini Oplotnica Petrol in Občina Oplotnica uresničujeta cilje zapisane v Strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo iz Nacionalnega energetskega programa (NEP), po katerem je potrebno v Republiki Sloveniji do konca leta 2020 zagotoviti 25-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije ter 80 odstotno oskrbovanost iz nizkoogljičnih virov, kamor sodita lesna biomasa in kogeneracije na zemeljski plin.

Župan Občine Oplotnica Matjaž Orter je ob priložnosti povedal: "Občani Oplotnice smo lahko zadovoljni ob današnjem podpisu koncesijske pogodbe. Družba Petrol je bila izbrana na podlagi javnega razpisa. Načrt, ki so ga predstavili vsekakor predstavlja pomembno pridobitev za Oplotnico in njene občane. Verjamem, da se bo naše korektno sodelovanje nadaljevalo tudi v bodoče."

Rok Vodnik, član uprave družbe Petrol, odgovoren za področje energetike, pa je podpis pogodbe pospremil z naslednjimi besedami: "Energetika predstavlja osrednje razvojno področje skupine Petrol. S tem mislim na uvajanje novih energetskih dejavnosti s področja plinske, toplotne, električne energije ter alternativnih virov. Trajna sinergija med javnimi in zasebnimi naložbami na področju komunalne in energetske infrastrukture je izrednega pomena. Veseli smo, da bo z današnjim podpisom pogodbe o podelitvi koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe tudi Občina Oplotnica postala del široke, energetsko pozitivne družine Petrol."

****

Dodatne informacije:

Petrol d.d., Ljubljana

Žiga Fišer

E: petrol.pr@petrol.si ali www.petrol.si