O-STA

Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe Ljubljanske Mlekarne

Ljubljana, 8. avgust 2013 - Na današnji 20. redni seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne je skupščina sprejela sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja (Dukat, d. d.) proti plačilu denarne odpravnine.

Družba Dukat, d. d., je po uspešnem izidu prevzemne ponudbe, ki je bil potrjen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-3/2013-14 z dne 22. 5. 2013, imetnica 4.229.203 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., ki skupaj predstavljajo 96,52 % rednih, imenskih, kosovnih delnic družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., oziroma 98,78 % osnovnega kapitala družbe. Na podlagi tega je glavni delničar Dukat, d. d., skupaj z upravo in nadzornim svetom skupščini predlagal sprejetje sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Ljubljanske mlekarne, d. d..

Skupščina je predlog sprejela, kar pomeni, da se 52.113 rednih imenskih kosovnih delnic manjšinskih delničarjev družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je enaka kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi: 8,75 EUR za posamezno delnico.

Prenos delnic na družbo Dukat, d. d., se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani. Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino manjšinskim delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati najkasneje v roku 10 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. Za izplačilo denarne odpravnine solidarno odgovarja Societe Generale - Splitska banka, d. d., v Splitu, Hrvaška.

Renata Lovrak

Direktorica korporativnega komuniciranja

T: 01 5881 799; E: renata.lovrak@l-m.si

Ljubljanske mlekarne, d.d.
Tolstojeva 63,1000 Ljubljana