O-STA

Svetnice in svetniki odločali tudi o prostorskih aktih

Velenje, 4. februar 2014 - Danes dopoldne so članice in člani Sveta Mestne občine Velenje med drugim sprejeli tudi Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. Laze iz javnega dobra.

Predmetna nepremičnina ni več v funkciji javnega dobra, s katerim bi se zagotavljal dostop do stanovanjskih površin na tem območju ali bi se z njim zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, zato je smiselno, da se predmetno nepremičnino izvzame iz javnega dobra. Predmetno zemljišče bo po izvzemu iz javnega dobra postalo last Mestne občine Velenje, ki ga bo prodala zainteresiranemu kupcu sosednjega zemljišča.

Svetnice in svetniku so prav tako sprejeli Predlog Sklepa o soglasju k načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja KS Gorica.

Z izgradnjo novega Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica bo krajevna skupnost pridobila nove prostore, ki bodo večji, bolj funkcionalni in dostopnejši krajanom. Svet Krajevne skupnosti Gorica je na svoji seji 30. januarja 2014 sprejel Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem KS Gorica za leto 2014. S soglasjem k načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Sveta Mestne občine Velenje bo Krajevna skupnost Gorica z izvajalcem sklenila pogodbo o nakupu prostorov. Mestna občina Velenje bo sopodpisnik pogodbe, saj bo nakup prostorov tudi sofinancirala.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01) ter Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno - Velenje in del območja urejanja G4/3 so članice in člani sveta prekvalificirali v predlog in ju soglasno sprejeli.

Svetnice in svetniki so Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01) obravnavali zaradi izenačitve pogojev za gradnjo na območjih posameznih delov občine, ki so med seboj primerljiva.

Izenačeni so pogoji glede odmikov objektov od sosednjih zemljišč, pogoji gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov ter pogoji gradnje kmetijskih objektov na območjih izven stavbnih zemljišč. Predvidene spremembe in dopolnitve nekaterih členov odloka o PUP prav tako izenačujejo obstoječa določila glede gradnje na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč. V odlok o PUP se na novo dodaja tudi določilo o dopustnosti gradnje državnih in občinskih kolesarskih povezav z vsemi premostitvenimi objekti, kar je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja na obravnavanem območju.

Zaradi nove Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje so predlagane tudi spremembe posameznih členov odloka o PUP, ki podajajo splošnejša določila glede prilagajanja novih objektov tipologiji okoliških objektov.

Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju PUP. Predvidene so le vsebinske spremembe posameznih členov odloka o PUP, istočasno pa tudi spremembe zaradi prilagoditve obstoječega odloka o PUP novi prostorski in gradbeni zakonodaji Republike Slovenije.

V Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno - Velenje in del območja urejanja G4/3 so bili predvideni spremembe in dopolnitve 24. člena obstoječega odloka in še nekaj manjših popravkov obstoječih členov odloka zaradi prilagoditve odloka novi prostorski zakonodaji Republike Slovenije in poenotenju določil za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov z veljavnimi odloki o PUP v mestni občini Velenje.

Predvidene spremembe in dopolnitve odloka ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju PUP.