O-STA

Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2013 in Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017

Velenje, 26. marec 2014 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na včerajšnji seji sveta potrdili Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2013 in Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017.

Mestna občina Velenje je že od leta 2004 občina po meri invalidov. Z različnimi ukrepi izboljšujemo pogoje za bivanje in delo invalidov v našem mestu ter jim skušamo v največji meri omogočiti enakovredno vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti.

Tudi v preteklem letu smo občanke in občane aktivno obveščali in osveščali o pravicah, ki jih invalidi lahko uveljavljajo in o številnih aktivnostih ki se jih lahko vse leto udeležujejo. Obveščanje je potekalo na zavodu za zaposlovanje, na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v Turistično-informacijskem in promocijskem centru Mestne občine Velenje, v svetovalnem središču Ljudske univerze Velenje, v velenjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v velenjskem zdravstvenem domu pa tudi s pomočjo Rdečega križa Velenje.

Mestna občina Velenje in Inštitut Integra sta marca lansko leto 2013 organizirali drugo slovensko konferenco Skupnost po meri invalidov s številnimi zanimivimi predavanji.

Inštitut Integra je v okviru Učeče se skupnosti organiziral več predavanj in drugih aktivnosti za invalide.

Odbor invalidov Mestne občine Velenje, ki združuje 755 rednih in 412 izrednih članov na področju občine Velenje, je v preteklem letu izvajal posebne socialne programe: preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih posledic invalidnosti, zagotavljanje zagovorništva, informativna dejavnost, usposabljanje za aktivno življenje in delo, programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi, rekreacije in šport, dnevni centri in klubi ter kulturna dejavnost. V teh programih sodeluje več kot 80 % članov.

Svet za invalide Mestne občine Velenje je tudi lani povezoval in usklajeval delo ter aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na območju Mestne občine Velenje.

Na Uradu za delo Velenje (Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in občina Šmartno ob Paki) je bilo konec decembra 2013 prijavljenih 433 brezposelnih oseb s statusom invalidnosti ali 9,4 % manj kot v decembru 2012. V evidence pa se je v letu 2013 na novo prijavilo 151 brezposelnih invalidov. K povečani brezposelnosti invalidnih oseb so pripomogli stečaji podjetij in odpuščanja v podjetjih zaradi presežkov.

Na področju zagotavljanja neoviranega gibanja invalidnim osebam smo v letu 2013 na območju Krajevne skupnosti Gorica uredili dostop za invalide na vozičku v stanovanjski blok Koželjskega ulica 1, v bloku Goriška cesta 44 smo vgradili dvigalo in s tem omogočili invalidom dostop v višja nadstropja, na parkirišču pri blokih Goriška 61-65 smo sanirali stopnice in namestili držalo za varnejšo hojo po stopnicah. Okoli novega poslovno stanovanjskega kompleksa smo zgradili pločnik, ki omogoča varnejši dostop za invalide, uredili pa smo tudi eno začasno parkirišče za invalide v času gradnje poslovno stanovanjskega objekta, ponižali smo dva robnika na pločniku proti pokopališču in enega pri nakupovalnem centru Supernova, označili smo tudi nekaj novih parkirnih mest za invalide.

Mestna občina Velenje je v letu 2013 sofinancirala 30 društev, v katera so vključeni tudi invalidi.

Skoraj šestdesetim socialno šibkim družinam in posameznikom, med katerimi je polovica invalidov, smo enkrat dnevno zagotavljali brezplačen topli obrok. Lani smo dodelili tudi 285 enkratnih izrednih denarnih pomoči. Med prejemniki pomoči so bili starejši občani, invalidi z nizko pokojnino in brezposelni invalidi.

Štirim invalidom smo lansko leto dodelili primerno stanovanje.

Invalidska društva so za izvedbo svojih programov brezplačno koristila sejno dvorano Mestne občine Velenje, dvorano v Centru Nova, dvorano v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje in dvorano Doma kulture Velenje.

Občina sofinancira tudi programe javnih del, kamor so vključeni invalidi.

Mestna občina Velenje je imela na dan 31. 12. 2013 zaposlenih 13 invalidov, od tega so bili štirje javni delavci.

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na včerajšnji seji sveta potrdili tudi Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017. S pripravo Programa za izboljšanje življenja invalidov v mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017 nadaljujemo z uspešno in ustaljeno prakso sistematičnega načrtovanja ukrepov na področju zagotavljanja dostopnosti. Program vsebuje 210 ukrepov, razvrščenih pod sedemnajst ključnih ciljev, in sicer: osveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki; rehabilitacijski programi; strokovno-podporne storitve in programi; dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov; vzgoja in izobraževanje; delo, zaposlitev, materialna in socialna varnost; družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete; skrb za zdravje; kultura; šport in rekreacija; vera in duhovna oskrba; vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva; akti občine, ki urejajo vprašanja za uresničevanje pravic invalidov; materialna, finančna in vsebinska podpora delovanju invalidskih organizacij in posvetovanje pri odločanju o invalidskih zadevah; usposabljanje strokovnega kadra za komuniciranje in neposredno delo z osebami s posebnimi potrebami; spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov za osebe s posebnimi potrebami in mednarodno sodelovanje občine in invalidskih organizacij v občini na področju invalidskega varstva.

Nosilci ukrepov so organi Mestne občine Velenje ter posamezni javni zavodi, javna podjetja, društva in druge institucije v mestni občini Velenje. Ukrepi so oblikovani bodisi kot njihove redne naloge (ki jih ti izvajajo kot zakonsko obvezo ali v okviru osnovnega poslanstva oziroma dejavnosti), bodisi kot ukrepi projektne narave (enkratna izvedba). V prihodnjih štirih letih si bomo še naprej prizadevali za ohranitev vseh državnih javnih institucij, ki se ukvarjajo z invalidsko problematiko, saj želimo še naprej zagotavljati vse storitve občanom v mestni občini Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi MO Velenje