O-STA

Osrednja vzhodna Evropa se združuje v smeri enotnega evropskega energetskega trga

Dunaj/Ljubljana (15. april 2014) - Glavni akterji na področju elektrike v Avstriji, na Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem, Slovaškem in v Sloveniji so skupaj z evropsko Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) podpisali memorandum o soglasju. Namen memoranduma je združiti trge teh držav s pomočjo na pretoku osnovane metode za izračunavanje kapacitet povezovalnih daljnovodov in implicitnega dodeljevanja teh kapacitet na osnovi rešitev projekta PCR (Price Coupling of Regions - cenovno spajanje regij). Pričujoč dogovor med upravljavci prenosnih omrežij, energetskimi borzami in nacionalnimi regulatorji se odvija v okviru RIs procesa regionalnih pobud, ki ga koordinira ACER. Cilj regionalnih pobud je predčasna implementacija omrežnih kodeksov - v tem primeru kodeksa dodeljevanja kapacitet in upravljanja zastojev -, preden vstopijo v veljavo in postanejo pravno zavezujoči. Ta korak bo prispeval k razvoju enotnega energetskega trga v Evropski uniji, s tem ko bo dajal prednost približevanju cen, ki spodbuja konkurenco in tako vodi k boljši izbiri storitev in proizvodov za potrošnike.

Projekt na eni strani sestavlja izračun na pretoku osnovane kapacitete in na drugi implicitno določanje kapacitete na osnovi PCR rešitve, vse skupaj pa se implementira v enem koraku. Tako je skladen z evropskim ciljnim modelom za dnevne trge in zagotavlja skladnost z drugimi regionalnimi in medregijskimi projekti cenovnega spajanja.

Memorandum o soglasju izraža namen zajetih upravljavcev prenosnih omrežij in energetskih borz, da nadaljujejo in okrepijo sodelovanje v osrednji in vzhodni Evropi. Ob obstoječih strukturah (na primer med upravljavci prenosnih omrežij na področju izračunavanja kapacitet) bo sedaj ustvarjena še skupna projektna struktura in podroben projektni načrt. To bodo podpirali in nadzirali nacionalni regulatorji in ACER. Nov projekt bo omogočil koordinacijo osrednje-vzhodnoevropske regije z ostalimi evropskimi regijami na trgu elektrike in omogočil skupne, koordinirane korake za spodbujanje procesa v smeri nastanka notranjega evropskega energetskega trga.

Implementacija na pretoku osnovanega tržnega spajanja v osrednji-vzhodnoevropski regiji mora zagotoviti učinkovito formacijo velikoprodajne cene elektrike preko povezovanja relevantnih dnevnih trgov - z upoštevanjem najbolj učinkovite proizvodnje v regiji - kakor tudi bolj natančno oceniti kapacitete omrežja na posameznih točkah, s čimer bi tudi podprla in povečala varnost delovanja omrežja. Potrošniki v osrednji vzhodnoevropski regiji bodo imeli zagotovljene bolj konkurenčne cene, ki bodo rezultat učinkovitih pravil trgovanja in varnega delovanja omrežja, s čimer bo možna tudi boljša integracija obnovljivih energetskih virov.

Memorandum o soglasju je na voljo na povezavi:
http://www.e-control.at/de/international/Regionale%20Initiativen

Proces regionalnih pobud RIs je leta 2006 sprožila Skupina evropskih regulatorjev za električno energijo in plin (ERGEG). Od leta 2011 proces koordinira ACER, namen pa je pripeljati skupaj nacionalne regulatorje, upravljavce prenosnih omrežij in druge deležnike v prostovoljnem procesu, ki bi spodbujal integracijo na regionalni ravni na poti k nastanku dobro delujočega notranjega trga energije. Pri RIs gre za pristop od spodaj navzgor v smeri nastanka notranjega trga, saj pobude združijo vse tržne udeležence, da bi preizkusili rešitve za čezmejne težave, zagotovili predčasno izvajanje evropske zakonodaje in zagnali pilotne projekte, ki jih je mož izvoziti iz ene regije v druge.

Več informacij o regionalnih pobudah za elektriko je na voljo na:
http://www.acer.europa.eu/Electricity/Regional_initiatives/Pages/default.aspx


Dodatne informaijc:
E-kontrola
Bettina Ometzberger
Tel.: +43-1-24 7 24-202
www.e-control.at
Twitter: www.twitter.com/energiecontrol,
Facebook: www.facebook.com/energie.control