O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Rezultati monitoringa reke Pake v letu 2013

Velenje, 14. maj 2014 - V Šaleški dolini monitoringe tekočih voda kontinuirano opravljamo že več kot desetletje. Izvajanje monitoringa na dveh merilnih mestih (na Selu in v območju strnjene pozidave pri Cesti Talcev) že od leta 2006 financira Mestna občina Velenje.

Vzorčenje Pake je bilo v letu 2013 opravljeno štirikrat. Na vzorcih vode so v laboratoriju Inštituta ERICo Velenje naredili fizikalno kemijske analize (pH, kisik, specifična električna prevodnost, motnost, trdota, suspendirane snovi, KPKd, BPK5, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat, klorid, celokupni fosfor) in biološke analize. Lestvica za oceno stanja voda je petstopenjska: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo in zelo slabo stanje.

Rezultati so pokazali, da je kemijsko in ekološko stanje reke Pake na obeh vzorčevalnih mestih dobro. Stanje kakovosti reke Pake se že od leta 2006 bistveno ne spreminja oziroma ostaja dobro.

Primerjava s kakovostjo rečne vode na merilnih mestih drugih slovenskih rek pa kaže, da voda na vseh merilnih mestih dosega dobro kemijsko stanje (Ocena stanja rek v Sloveniji, Agencija Republike Slovenije za okolje, januar 2012). Ekološko stanje je dobro le v 26 % vseh na slovenskih rekah odvzetih vzorcev; za večino slovenskih rek je značilno zmerno ekološko stanje.

Podatki torej kažejo, da je Paka na merilnih mestih Selo in v mestnem središču v slovenskem merilu glede na ekološko stanje med bolje ohranjenimi rekami (dobro ekološko stanje).

Zaradi večletnega dobrega stanja kakovosti reke Pake smo se v Mestni občini Velenje odločili, da bo reka Paka v prenovljenem mestnem središču z dodanim amfiteatrom občankam in občanom približana in nič več spregledana, kot je bila do sedaj. Protipoplavno utrjena brežina reke Pake bo sprehajalcem nudila prostor za posedanje in postanek, igro v in ob vodi.

Mestna občina Velenje je primer dobre prakse tudi z vidika sodelovanja z Agencijo Republike Slovenije za okolje, saj smo vzajemno sodelovali z njimi tako pri zasnovi projekta Promenada, kot tudi sedaj pri izgradnji nove promenade.