O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Izvajanje gospodarske javne službe in odstranjevanje odpadkov

Velenje, 3. junij 2014 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so se na 27. seji Sveta Mestne občine Velenje med drugim seznanili tudi s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2013 ter soglasno sprejeli Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2014.

Na podlagi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje mestne občine Velenje je bila podeljena koncesija in podpisana koncesijska pogodba v okviru Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje). Izvajalec gospodarske javne službe je podjetje Simbio, d. o. o.

Vodja sektorja za obdelavo in odlaganje odpadkov ter investicije podjetja Simbo, d. o. o., Bojana Stopinšek je predstavila Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2013.

V letu 2013 so izvedli številne investicije, ki so pripomogle k bolj kvalitetnemu izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Med drugim so dokončali izgradnjo nove garaže z ustreznim parkiriščem za delovne stroje na novi, primernejši lokaciji. Izvedli so nadgradnjo sistema za nadzor nad ravnanjem z izcednimi vodami RCERO, nadgradnjo električne omarice in tehnologije (kapacitete in dozator). Nabavili so visokotlačilno črpalko, stenski ventilator, kompresor, videosnemalnik za kamere, nakladalec na kolesih, Abrol kontejnerje ...

Zaradi povečane količine ločeno zbranih surovin, primernih za reciklažo, so postavili pomični podest, silosne elemente in izvedli nadgradnjo magnetnega izločevalca, predelali nosilne konstrukcije magnetov ter magnete.

Mestna občina Velenje je v lanskem letu v obdelavo posredovala več kot 38 ton gradbenega materiala, ki vsebuje azbest, skoraj 1.823 ton odpadkov, primernih za kompostiranje, 4.600 ton komunalnih odpadkov in 236 ton kosovnih odpadkov.

V programu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2014 je med drugim predvidena nadgradnja sortirnice, posameznih tehnoloških postopkov, izgradnja novega odlagališča, ureditev odsevanja iz rafinacije kompostarne, nadgradnja sistema za javljanje požara, aplikativne programske opreme ter druge nove in obnovitvene investicije v tehnologijo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje