O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014-2020

Velenje, 2. julij 2014 - Svetnice in svetniki so na včerajšnji seji Sveta Mestne občine Velenje potrdili Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014-2020.

Na osnovi uspešne realizacije projekta Evropska prestolnica kulture 2012 in vseh njegovih pozitivnih učinkov je Mestna občina Velenje v želji po ohranjanju in nadgradnji dosežene ravni kulturne ponudbe pristopila k sistematičnemu oblikovanju Lokalnega programa kulture.

Lokalni program kulture 2014-2020 je strateški dokument, ki opredeljuje vizijo razvoja kulture v Mestni občini Velenje. Sledi načelom vrhunskosti, raznolikosti in široke dostopnosti javnih kulturnih dobrin. Usmerjen je k udejanjanju širšega dosega kulture in izpostavljanju ustvarjalnosti kot skupnega komunikacijskega medija vseh področij družbenega delovanja. Kulturo izpostavlja kot temeljno substanco za razvoj duhovnega in socialnega kapitala posameznika in družbe, za kultiviranje okolja, gradnjo socialne kohezivnosti in povezovanje tako lokalnega, regionalnega, nacionalnega ter mednarodnega prostora kot medresorskega delovanja. Ustvarjalcem ter producentom zagotavlja podporo, z izrazito usmerjenostjo na uporabnike pa v lokalnem okolju zagotavlja z vizijo in domišljijo pospremljeno uresničevanje javnega interesa s področja kulture.


Za njegovo implementacijo, izvajanje in nadzor je pristojen Urad za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, ki na podlagi smernic, opredeljenih v tem dokumentu, v sodelovanju z vsemi akterji velenjske kulturne mreže pripravi tudi spremljevalne dokumente z opredeljenimi cilji, ukrepi in kazalniki uspešnosti na operativni ravni. Za izvajanje vseh ključnih razvojnih aktivnosti so pristojni javni zavodi in druge organizacije, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Velenje.

Lokalni program kulture strnjeno predstavlja strategijo celovitega razvoja kulture v Mestni občini Velenje, obenem širše vpliva na kulturni utrip celotne Šaleške doline, medresorsko povezuje in predstavlja podlago za doseganje širše zastavljenih ciljev lokalne skupnosti ter spodbuja odpiranje v mednarodni prostor. Na njegovi podlagi se v enem letu po sprejemu pripravijo vsi dokumenti taktične in operativne ravni, ki natančneje opredeljujejo posamezne cilje, konkretizirajo vse ukrepe ter precizirajo kazalnike uspešnosti. Krovni nosilec posameznega kulturno-umetniškega področja (poglavja LPK) v sodelovanju z vsemi ključnimi partnerji in Uradom za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje pripravi petletne načrte posameznega področja, v skladu s katerimi se pripravljajo in realizirajo letni delovni načrti javnih zavodov ter vsi skupni programi in projekti.

Pravna podlaga za sprejem Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2014-2020 je 14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki mestnim občinam zapoveduje sprejetje lokalnega programa kulture. Prav tako je v istem členu opredeljeno, da lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.


Lokalni kulturni program si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Velenje: www.velenje.si.