O-STA

SKLEP o stališčih Svetov občin Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki do stavke v Premogovniku Velenje

Svet Mestne občine Velenje, Svet Občine Šoštanj in Svet Občine Šmartno ob Paki so na podlagi statutov občin na 7. izredni seji dne 2. julija 2014 sprejeli naslednji

1.

Sveti občin Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki podpira stavkajoče rudarje v zahtevah o spoštovanju kolektivne pogodbe, ureditvi cene premoga in o ureditvi razmer znotraj Holdinga Slovenske elektrarne.

2.

Slovenija zaradi strukture proizvodnje (1/3 v termoelektrarnah, 1/3 v jedrski elektrarni in 1/3 v hidroelektrarnah ter v objektih za uporabo drugih obnovljivih virov) odločilno ni odvisna od uvoza električne energije. Zaradi te strukture 30 let v Sloveniji ni bilo električnega mrka. To nam tudi omogoča zanesljivo in cenovno konkurenčno oskrbo potrošnikov, zlasti konkurenčne cene oskrbe gospodarstva s potrebno električno energijo tudi v prihodnje.

Brez Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj zanesljive in stabilne oskrbe potrošnikov s cenovno konkurenčno električno energijo v Sloveniji ni mogoče udejanjiti.

Blok 6 bo kot gorivo uporabljal domači lignit, ki ga izkopava Premogovnik Velenje v neposredni bližini. Na ta način se ohranja energetska lokacija v Šaleški dolini, kot tudi delovna mesta vezana na premogovnik in termoelektrarno.

Alternativni energetski viri (voda, sonce, veter, geotermalna energija, vodik, bio in lesna masa), s katerimi razpolagamo v Sloveniji, še nekaj naslednjih desetletij ne morejo zagotavljati zanesljive oskrbe s cenovno konkurenčno električno energijo.

V TEŠ se zagotavlja stabilna proizvodnja najmanj 1/3 potrebne električne energije (3.500-3.800 GWh/letno).

Bloka 3 in 4 po uveljavitvi nove evropske okoljevarstvene direktive o industrijskih emisijah (IED direktiva; uveljavitev 1.1.2016) ne bosta več izpolnjevala okoljevarstvenih zahtev, na bloku 5 je potrebno izvesti primarne ukrepe tako, da bo sposoben do leta 2027 proizvajati 1.000 GWh/letno. 600 MW blok 6 bo nadomestil obstoječe zastarele proizvodne enote in bo naslednjih 40 let zagotavljal odjemalcem med 3.500 - 3.800 GWh električne energije, kar ob današnjih potrebah zagotavlja 1/3 potrebnih slovenskih kapacitet. Blok 6 bo izpolnjeval okoljske zahteve IED direktive, saj se bo stopnja emisije NOx znižala iz sedanjih 500 na 150 mg/Nm3; emisije SO2 iz sedanjih 400 ma 100 mg/Nm3; znatno pa se bo zmanjšala tudi raven hrupa in prašnih delcev.

3.

Cena premoga ne sme biti predmet odločanja v nestrokovnih krogih, ker je posledica načina odkopavanja, sanacije rudarske škode, zagotavljanja potrebnega visokega nivoja varnostnih standardov, humanizacije delovnih postopkov, zmanjšanja vplivov na okolje, ipd. Cena premoga mora omogočiti tudi postopno izvedbo prestrukturiranja premogovnika in zagotavljanje nadomestnih delovnih mest.

4.

Vlada mora takoj pristopiti k pripravi dolgoročne strategije razvoja energetike v Sloveniji na vseh področjih - od proizvodnje surovin, proizvodnje električne energije do prodaje električne energije ter politike potrebnega subvencioniranja vseh vrst pridobivanja električne energije z namenom zagotoviti stabilno neodvisno oskrbo Slovenije z električno energijo.

Vlada mora v naslednjih letih tudi intenzivirati vlaganje v raziskave premogovih nahajališč in mnogih drugih vrst naravnega bogastva v Sloveniji. Več sredstev je potrebno nameniti tudi za izobraževanje strokovnega kadra na področju rudarstva, geotehnologije in geologije.

5.

Vodstva Holdinga Slovenske elektrarne, Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj si morajo prizadevati za sanacijo razmer, nastalih v energetskih podjetjih in premogovništvu Slovenije.

Ocenjujemo, da je do takšnih razmer prišlo zaradi intenzivnih prizadevanj več lobijev in posameznikov v Sloveniji in tudi izven nje, ki so in še vedno imajo namen na področju energetike izvesti zamegljeno privatizacijo z željo po bogatih zaslužkih.

6.

Velenje in Šaleška dolina sta v preteklosti zaradi rudarjenja in proizvodnje električne energije plačala velik davek. Potopljenih je bilo pet vasi ter deli mest Velenje in Šoštanj, na stotine domov, preseljenih je več kot 1200 družin, vrsto let smo živeli v zelo onesnaženem okolju.

Vlada mora zagotoviti, da se bo proizvodnja premoga in električne energije vršila družbeno odgovorno, ob upoštevanju vseh veljavnih standardov in predpisov in ob sprotni sanaciji degradiranega okolja v soglasju s prizadetimi lokalnimi skupnostmi.

Številka: 300-04-0001/2011

Datum: 2. julij 2014

župan Mestne občine Velenje

Bojan Kontič

župan Občine Šoštanj

Darko Menih

župan Občine Šmartno ob Paki

Janko Kopušar