O-STA

Natečaj za nagrade Miroslava Zeia na področju dejavnosti NIB

Na podlagi 7. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Nacionalnega inštituta za biologijo (v nadaljevanju NIB), natečajna komisija za Nagrade Miroslava Zeia razpisuje

NATEČAJ
za

Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB za leto 2014

in

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIB za leto 2014

in poziva ugledne raziskovalce, da nominirajo kandidate za nagrade.

I.

Velika nagrada Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB, se podeljuje posamezniku, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno - raziskovalne ali razvojne dejavnosti NIB.
Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 2.000 EUR neto in svečano listino.

Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za Veliko nagrado Miroslava Zeia so:
· biografija kandidata;
· bibliografija kandidata (največ ena stran A4) (Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom in morajo biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini);
· utemeljitev naj, poleg strokovne utemeljitve najpomembnejših dosežkov kandidata na področju osnovnih ali uporabnih raziskav, vsebuje tudi kandidatovo delovanje na drugih področjih, povezanih z njegovim ožjim področjem delovanja (npr. komunikacija znanosti, pedagoško delovanje...);
· strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
· soglasje kandidata za kandidaturo;
· vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike naj bo vloga tudi v elektronski obliki (pdf format).

II.

Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne znanstveno - raziskovalne ali razvojne dosežke v zadnjih petih letih na področju dejavnosti NIB, se podeljuje posameznikom ali skupini raziskovalcev iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v Sloveniji.

Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 1.500 EUR neto in svečano listino.

Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za Nagrado Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke so:
· bibliografija kandidata v zadnjih petih letih (največ ena stran A4) (Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom in morajo biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini);
· strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
· soglasje kandidata za kandidaturo;
· vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike naj bo vloga tudi v elektronski obliki (pdf format).

III.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj NIB se v letu 2014 podeli največ ena Velika nagrada Miroslava Zeia in največ dve Nagradi Miroslava Zeia za izjemne dosežke.

IV.

O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet NIB imenoval izmed znanstvenih svetnikov na NIB in slovenskih raziskovalcev na področju ved o življenju in okolju v naslednji sestavi: predsednica prof. dr. Marina Dermastia in člani prof. dr. Alenka Malej, prof.dr. Kristina Gruden, prof. dr. Boris Sket in prof. dr. Gregor Anderluh.

Komisija se lahko odloči, da kakšne nagrade tudi ne podeli.

Odločitev komisije bo javno objavljena ob slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma konec oktobra ali v novembru 2014.

Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na NIB.

V.

Vloge za nagrade Miroslava Zeia NIB je potrebno poslati do 07. 10. 2014 v enem izvodu na Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, z oznako "Ne odpiraj - predlog za Veliko nagrado Miroslava Zeia NIB, oz. "Ne odpiraj - predlog za Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke", z navedbo pošiljatelja.

Nepravočasno prispele vloge ne bodo obravnavane.

VII.

Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Nacionalnega inštituta za biologijo, gospe Dunji Goršič, na elektronskem naslovu: dunja.gorsic@nib.si in tel.: 05 923 27 07.

Ljubljana, 8. september 2014

Prof. dr. Marina Dermastia,
predsednica komisije