O-STA

Nove pridobitve v krajevni skupnosti Konovo

Velenje, 6. november 2014 - Mestna občina Velenje bo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Konovo v soboto, 8. novembra 2014, ob 18. uri v veliki dvorani Doma krajanov Konovo pripravila prireditev v okviru katere bomo podelili krajevna priznanja za leto 2014 ter obeležili zaključek del na komunalni infrastrukturi in v Športnem parku Konovo.

Na območju krajevne skupnosti Konovo se v sklopu kohezijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini zaključuje izgradnja Primarnega vodovoda Konovo. Trenutno izvajamo še zaključna dela ter pripravljamo dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Izgradili smo 1.746 metrov vodovodnega omrežja, dogradili vodno celico na obstoječem vodohranu ter obnovili črpališče Konovo 1. Vrednost teh del po pogodbi znaša 520.150 evrov, od tega 69,23 % prispeva Kohezijski sklad, 12,22 % državni proračun, razliko, ki znaša 18,55 %, pa je prispevala Mestna občina Velenje.

Vzporedno s kohezijskim projektom smo v krajevni skupnosti Konovo obnovili Kajuhovo-Konovsko cesto (od Vodovodne ceste do križišča pri Stropniku), vrednost del je znašala 41 tisoč evrov (z DDV), Malgajevo cesto, vrednost del je znašala 33 tisoč evrov (z DDV) ter cesto Konovo-Šenbric-Cirkovce (od križišča pri Stropniku do vodohrana pri Divjaku), vrednost del je znašala 26 tisoč evrov (z DDV).

V sklopu koncesije za cesta pa smo obnovili in asfaltirali Odcep Drož, vrednost del je znašala 65 tisoč evrov (z DDV).

Mestna občina Velenje je v sodelovanju s krajevno skupnostjo Konovo v letu 2014 ponovno celovito uredila območje bivšega športnega igrišča na Konovem. V teh dneh se zaključuje izgradnja Športnega parka Konovo, ki bo omogočal izvedbo aktivnosti za otroke in mladino, športne dejavnosti za rekreativce in aktivnosti za starejšo populacijo. Projekt je bil idejno zasnovan na celotnem območju južno od glavne povezovalne ceste na Konovo. Zaradi neizdaje soglasja s strani enega lastnika dela zemljišč v tem območju smo površine, ki jih urejujemo s tem projektom, morali nekoliko zmanjšati. Zaradi tega bo glavno igrišče nekoliko manjše in bo na voljo tudi manj prostora za gledalce, kot smo si želeli in v letu 2012 tudi načrtovali.

Izvedba projekta poteka dvofazno. V letošnjem letu zaključujemo dela celovite ureditve športno-rekreativnih, parkirnih in infrastrukturnih vsebin, v okviru katerih smo celovito uredili tudi kanalizacijo za zbirne vode Konovega, preuredili glavno cesto in zgradili pločnik do samega parka. Nadaljevanje izgradnje pločnika po Konovski ulici nam je bilo žal onemogočeno, ker nismo prejeli dovoljenja enega lastnika zemljišča oziroma nosilca stavbne pravice (Počitniškega društva Kažipot).

V prihodnje nameravamo umestiti tudi nov servisni objekt, ki bo na isti lokaciji kot je bil umeščen nekdanji objekt. Objekt bo javno zasebnega značaja, s tem da bo Mestna občina Velenje zagotovila prevlado javnega interesa.

Na samem športnem igrišču je pripravljena tudi vsa infrastruktura za postavitev drsališča, ki je na tem prostoru nekdaj že bilo. V prihodnjih letih se bomo odločili o morebitnem nakupu strojne opreme in opreme drsališča.

Na javnem razpisu je bilo za izvajalca del izbrano podjetje RGP, d. o. o., vrednost vseh del s projektantskim in gradbenim nadzorom pa bo po zaključku del v letu 2014 znašala 710 tisoč evrov (z DDV). Fundacija za šport Republike Slovenije sofinancira investicijo v vrednosti 90 tisoč evrov.

Do konca meseca novembra pričakujemo, da bo uspešno opravljen tehnični pregled in da bo Športni park Konovo pridobil uporabno dovoljenje.

V letošnjem letu smo sanirali tudi fasadni ovoj na domu Krajevne skupnosti Konovo in vrtcu, vrednost del je znašala 45.948,80 evra (z DDV). V Vrtcu Velenje, enoti Čebelica pa smo delno zamenjali stavbno pohištvo v višini 4.602,65 evra (z DDV).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje