O-STA

Javni poziv Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije Vladi RS glede načrtovanega zmanjševanja sredstev za znanost

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (SZT) je samostojno svetovalno

telo Vlade RS, ki skupaj z ministrstvi, pristojnimi za znanost, razvoj in tehnologijo

svetuje na področju znanosti in tehnologije. Zato člani SZT čutimo dolžnost, da

podpremo prizadevanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) proti

drastičnim zmanjševanjem proračunskih sredstev namenjenih tako visokošolskemu

izobraževanju kot še posebej nadaljevanju radikalnega krčenja sredstev za

raziskave, razvoj in inovacije, ki poteka že od leta 2011. Skupaj z Ministrstvom za

visoko šolstvo, znanost in šport ter ob sodelovanju Ministrstva za gospodarstvo je

SZT aktivno sodeloval pri oblikovanju Raziskovalno inovacijske strategije

Slovenije - RISS, ki jo je sprejel Državni zbor RS v letu 2011, sklepi Državnega

zbora RS pa so po navedbah Vlade RS obvezni. Opozarjamo, da Vlada RS ne

izpolnjuje zahtev v strategijah in zaradi tega utegne izgubljati verodostojnost. SZT od

tedaj redno spremlja njeno uresničevanje in v začetku 2015 sporoča politiki in

javnosti, da se strategija RISS v večini konkretno zastavljenih ciljev ne izvaja.

SZT je na decembrski seji 2014 apeliral na MIZŠ, da preko zakonodajnih in

drugih političnih orodij vpliva na Vlado Republike Slovenije, da ta podpre izvajanje

ukrepov zapisanih v RISS. Ker se strategija v mnogih smereh prepleta s Strategijo

pametne specializacije (SPS), ki je v pripravi in je ključna za pridobivanje EU

sredstev v perspektivi 2015-2020, je potrebno načrtovane ukrepe in cilje RISS-a

podpreti kot prioritetni medresorski državni projekt. RISS in SPS sta ključni za

razvoj na znanju, inovativnosti in visoki dodani vrednosti temelječega gospodarstva.

RISS namreč ne zajema le znanosti, ampak je usmerjen predvsem v prenos

znanja v vse pore gospodarske in družbene dejavnosti, kjer je spodbujanje

inovativnosti ključno! Temelji na spoznanju, da je vlaganje v izobraževanje,

znanost in inovacije naložba in ne strošek ter je zagon razvojnega cikla

izvedljiv le ob predvideni letni rasti deleža finančnih sredstev (plan RISS: 3.6%

BDP do 2020), kar je tudi v skladu z EU smernicami. Žal cilj ne bo dosežen, saj

so trendi že od leta 2010 dalje (in deloma še prej) diametralno nasprotni. Od

leta 2011 do 2014 so se sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS

zmanjšala za skoraj četrtino! Agencija za tehnološki razvoj je spojena v SPIRIT

ostala ne le brez sredstev, ampak tud brez kadrov in statusa. Vpliv znanosti na

gospodarstvo in celotno družbo deluje na dolgi rok, ki je daljši od političnih mandatov.

Prav tako pa bodo dolgoročne tudi posledice zmanjševanja sredstev zaradi

odhajanja strokovnjakov in propadanja raziskovalnih skupin. Zato bi morala biti

podpora znanosti in razvoju nacionalna prioriteta ne glede na naravo koalicij.

Zmotno je torej mnenje, da razvojne strategije nimamo. Dejstvo je, da je ne moremo

ali ne želimo izvajati. SZT razume težave povezane s finančnim primanjkljajem

države Slovenije, ne razume pa, zakaj Vlada RS ne podpira vizije razvojne

strategije, ki lahko edina pripomore k dolgoročni vzdržni rasti in na drugi strani

išče "nove investicijske projekte". Razumemo tudi kratkoročno reševanje socialnih

problemov, ki pa bi jih razvojno naravnana strategija rešila trajno in na dolgi

rok. Prizadevanja SZT za razvoj in usmeritev v trajnostno proizvodnjo, ki je

sestavni del vzdržnega razvoja in je gonilna sila za inovacije, podpira tudi

Inženirska akademija Slovenije (IAS).

Zato pozivamo Vlado RS na odprt dialog o RISS-u in uvrstitvi inovacijske

strategije kot prioritetno investicijsko postavko Vlade RS v 2015 - 2020 ter v

prihodnje.

Predsednica SZT:

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Ljubljana, 22.1.2015