O-STA

Začetek postopkov za pripravo programa varstva okolja

Velenje, 27. februar 2015 - V Vili Bianci je v tem tednu potekala prva delavnica v postopku priprave novega občinskega programa varstva okolja (OPVO).

OPVO je strateški oz. programski dokument občine, ki usmerja razvoj na področju varstva okolja, izpostavlja okoljske probleme in predvideva cilje ter ukrepe za njihovo izboljšanje oz. odpravljanje. Njegova priprava poteka v sodelovanju z širokim krogom zainteresirane javnosti, gospodarskih, okoljskih in drugih podjetij, organizacij, društev ob strokovni podpori občinske uprave in zunanjih strokovnjakov.

Na prvi delavnici se je zbralo 41 udeležencev, ki so v 6 skupinah razpravljali o aktualnih vprašanjih na temo okolja.

Klemen Kotnik, predstavnik podjetja Erico, d. o. o., je v uvodnih besedah predstavil Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Velenje, ki se je v zadnjih letih v celotni Šaleški dolini zelo izboljšalo. Sprejeti so bili številni sanacijski načrti, ki so v veliki meri že realizirani.

Sledilo je delo po skupinah, kjer so udeleženci obravnavali posamezne okoljske segmente - zrak, vode, tla, odpadke, hrup, naravno dediščino, svetlobno onesnaženje, ipd. Izpostavljene okoljske probleme so udeleženci na koncu še razvrstili po pomembnosti in kot največji onesnaževalec označili promet. Vpliva namreč na več sestavin okolja, tako na zrak, kakovost tal (prsti), kakovost voda in na hrup ter posledično na zdravje ljudi. Hkrati je to področje, na katerem lahko občani tudi sami veliko naredimo. Lahko zmanjšajmo vožnje z motornimi vozili, uporabljajmo javni prevoz, na kratkih razdaljah avtomobile zamenjajmo s hojo, kolesi in drugimi alternativnimi sredstvi.

V mesecu marcu bomo pripravili še eno delavnico, na kateri bomo za zaznane okoljske probleme iskali rešitve, določali cilje in ukrepe za njihovo izvrševanje.

Osnutek dokumenta bo pred obravnavo na seji Sveta Mestne občine Velenje javno objavljen.

Vsi, ki se delavnic ne morete udeležiti, lahko pri pripravi OPVO-ja sodelujete tudi preko obrazca, ki je objavljen na spletni strani www.velenje.si pod rubriko Okolje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje