O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Seja Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov

Velenje, 4. marec 2015 - V ponedeljek popoldne je v protokolarni sobi Mestne občine Velenje potekala seja Sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov mestne občine Velenje. Sejo je vodil direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori.

Na seji so se člani sosveta seznanili z ugotovitvenim sklepom o imenovanju stalnih članov sosveta za izboljšanje varnosti občanov.

V Sosvet za izboljšanje varnosti občanov so bili imenovani:

- Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje in predsednik Sosveta za izboljšanje varnosti občanov
- Andreja Katič, podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije
- Mag. Iztok Mori, direktor Uprave Mestne občine Velenje
- Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje
- Janez Vranc, sodelavec Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje
- Sonja Glažer, vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja
- Fidel Krupič, načelnik Upravne enote Velenje
- Boštjan Debelak, komandir Policijske postaje Velenje
- Lidija Hartman Koletnik, direktorica Centra za socialno delo Velenje
- Jože Zupančič, direktor Zdravstvenega doma Velenje
- mag. Ivan Kotnik, direktor Šolskega centra Velenje
- mag. Milena Pečovnik, direktorica Visoke šole za varstvo okolja Velenje
- Jože Drobež, poveljnik Gasilske zveze Velenje
- Sebastjan Kukovec, predsednik Aktiva ravnateljev osnovnih šol Velenje
- Drago Seme, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje in predsednik Medobčinske LAS

V nadaljevanju seje so člani sosveta obravnavali poročila Policijske postaje Velenje, Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje, Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje in analizo anketiranja mladih o razširjenosti drog v Šaleški dolini.

Poročilo o delu Policijske postaje Velenje na območju mestne občine Velenje v letu 2014 je predstavil komandir Policijske postaje Velenje Boštjan Debelak. Povedal je, da so na območju mestne občine Velenje v letu 2014 skupno zaznali 1.161 sumov kaznivih dejanj, podanih pa je bilo 1.115 kazenskih ovadb, delež preiskanih kaznivih dejanj pa je znašal 66,3 %.

Na področju premoženjske kriminalitete, ki predstavlja največji delež kaznivih dejanj, je bilo podanih 668 kazenskih ovadb. Preiskanost premoženjske kriminalitete je bila 48,9 %. V letu 2014 je bilo 248 ovadb podanih zaradi storitve kaznivega dejanja tatvina in 207 ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja velika tatvina. Preiskanost tatvin je bila 37,9 %, velikih tatvin pa 33,3 %.

Na področju kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo podanih 62 kazenskih ovadb, od tega 35 za kaznivo dejanje nasilje v družini. Storilci so v večini primerov povratniki.

Tudi na področju prepovedanih drog so obravnavali večje število kaznivih dejanj. Ob tem je bila zasežena večja količina prepovedanih drog. Zasegli so 6.888,9 gramov konoplje. Da bi preprečili preprodajo in uživanje prepovedanih drog, so policisti opravljali poostrene nadzore na celotnem območju mestne občine Velenje.

Komandir je povedal, da na policiji ocenjujejo, da so na področju kriminalitete zagotovili visoko stopnjo varnosti za občane, saj med obravnavanimi kaznivimi dejanji skoraj ni bilo takšnih s hujšimi posledicami, tista, ki so bila, pa so bila večinoma preiskana.

Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja v letu 2014 je predstavila vodja inšpekcijske službe Sonja Glažer.

Inšpekcijska služba opravlja naloge oziroma nadzor v občinah ustanoviteljicah skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, ki so ga podpisali župani občin ustanoviteljic, ter na podlagi sprejetih občinskih odlokov ter določenih zakonov.

Najpogosteje so nadzor opravljali na osnovi odlokov občin ustanoviteljic, ki določajo nadzor nad prometnimi površinami posebnega pomena, občinskimi cestami, splošnim redom, zunanjim oglaševanjem, zapuščenimi vozili, taksi prevozi, nadzor glede plačila občinskih taks, nadzor ločenega zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki, nadzor nad oskrbo s pitno vodo ter nad odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode.

Medobčinsko redarstvo in inšpekcija je svoje naloge opravljala v obliki rednih kontrol mirujočega prometa, rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov ter kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti. Svoje dejavnosti so usklajevali z drugimi inšpekcijskimi službami in s policijo. S stalno prisotnostjo na terenu je potekalo tudi sprotno opozarjanje na predpisane obveznosti v smislu preventivnega delovanja.

V letu 2014 so izvajali meritve s stacionarnim radarjem na Partizanski, Šaleški, Kidričevi ter na Cesti Simona Blatnika. Skupno je bilo ugotovljenih 4.048 kršitev.

Pri izvajanju nadzora po Zakonu o pravilih cestnega prometa so bile najpogostejše kršitve neoznačitev časa prihoda na območju časovno omejenega parkiranja in parkiranje na površinah, ki niso namenjene prometu.

Sonja Glažar je poudarila, da so uspeli s prisotnostjo redarjev zmanjšati vandalizem na promenadi ter v parkirnih hišah. Občinski redarji so bili prisotni tudi na prireditvah, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje ter sodelovali pri številnih projektih, ki jih je izvajal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja je letos izdala zgibanko pod naslovom Postopki občinskih redarjev. V njej so med drugim opredeljene pristojnosti občinskih redarjev ter pravice in dolžnosti občanov. Zgibanka je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje (www.velenje.si/Velenje/brošure).

Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje za leto 2014 je predstavil predsednik sveta Karl Drago Seme.

Povedal je, da so številne dejavnosti izvajali v sodelovanju z Agencijo za varnost v cestnem prometu Republike Slovenije, Svetom za preventivo Republike Slovenije in Policijsko postajo Velenje.

Med drugim so izvedli akcijo Bodi (pre)viden, v katero so bili vključeni učenci velenjskih osnovnih šol in tudi drugi občani. V okviru akcije so sodelujoči prejeli gradivo z izobraževalnimi vsebinami in odsevne predmete.

V lanskem letu so v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in z mestnimi četrtmi organizirali številne okrogle mize, v okviru katerih so obravnavali različne teme (mobilnost v zrelih letih, zakonodajo, večpasovna krožišča, oceno varnosti v cestnem prometu, pogoste vzroke nesreč, ipd.). Okroglih miz se je skupaj udeležilo več kot 300 oseb.

Teoretičnega dela akcije Starejši voznik se je udeležilo 95 starejših voznikov, kar 205 udeležencev akcije pa je sodelovalo pri praktični vožnji.

V okviru projekta Tehnični dnevi za učence 9. razredov so prikazali pomoč ob padcu kolesarja, varno vožnjo s kolesom in varno vožnjo policista z enoslednim vozilom. Učenci so se seznanili s pravilno uporabo defibrilatorja in tudi sami izvajali praktični prikaz.

Izvedli so projekt Pasavček, katerega osnovni namen je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu.

Pred pričetkom novega šolskega leta so vse šolske poti, še posebej tiste v neposredni bližini šol, opremili z dodatnimi opozorili Vozite previdno in Šolska pot ter dodatnimi prometnimi znaki Otroci na cesti. Tudi ob zaključku šolskega leta člani sveta povečajo nadzor in nudijo pomoč v okolici šol in na šolskih poteh.

Za večjo varnost srednješolcev so izvedli več aktivnosti v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje in Policijsko postajo Velenje.

V Medpodjetniškim izobraževalnim centru Velenje so izvedli brezplačne preventivne zimske preglede osebnih vozil, učenci Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda pa so pripravili program za priložnostno prireditev ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč.

Zaradi odsotnosti Polone Kramer, ki izvaja pravno svetovane v Mestni občine Velenje, je poročilo brezplačne pravno svetovalne službe za leto 2014 predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje Anton Brodnik.

Brezplačnega pravnega svetovanja se je v lanskem letu udeležilo okoli 1.050 oseb, starih med 18 in 93 let. Največ vprašanj je bilo s področja socialnega varstva in družinskega prava. V mesecu decembru se je povečalo število vprašanj glede energetskih izkaznic in s področja nepremičnin. Velikokrat so pomagali pri izpolnjevanju raznih obrazcev, pripravljanju dopisov, vlog, prošenj in pritožb.

V pravno svetovalni službi so opazili večje zanimanje za pravno svetovanje občanov sosednjih občin, a žal te osebe niso upravičeni do svetovanja, saj je namenjeno le občankam in občanom mestne občine Velenje.

Poročilo Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje predstavil predsednik skupine Marko Pritržnik.

Glavni namen skupine je izvajanje preventivnih programov za predšolske otroke in starše skozi družinsko rekreacijo v Vrtcu Velenje, osnovnošolce in srednješolce so seznanjali s problematiko nasilja in drog, v sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje pa so staršem nudili brezplačna srečanja v okviru šole za starše, kjer so jih seznanjali z različnimi temami o premagovanju razvojnih težav pri otrocih in mladostnikih. Ob občinskem prazniku so v okviru prireditve Velenje se predstavi skupaj s Športno zvezo Velenje izvedli tradicionalno preventivno akcijo Tek očkov. Število udeležencev iz leta v leto narašča, tako je bilo na lanskem teku sodelujočih rekordnih 464 tekačev.

Sofinancirali so preventivni projekt Mladinskega centra Velenje Indikamp Kokopelli, ki je namenjen mladim, ki živijo v revščini in so kakorkoli izključeni. Finančno so podprli tudi delo v terapevtski skupini zdravljenih alkoholikov Breza v Velenju in delovanje Svetovalnice za otroke, mladostnike in starše.

Marko Pritržnik je ob zaključku srečanja predstavil tudi analizo ankete, ki so jo izvedli med mladimi o razširjenosti drog v Šaleški dolini.

Na vprašanje katero dovoljeno ali prepovedano drogo so poskusili prvo v življenju je 25,5 % anketirancev odgovorilo nikoli nobene. Daleč najbolj pogosto se kot prva droga v življenju pojavljata alkohol (57,1 %) in tobak (14,1 %). Kanabis (marihuana ali hašiš) se kot prva droga pojavlja zelo redko (2,1 %).

Na vprašanje, kdo ti je ponudil prvo drogo v življenju, je največ anketiranih, ki so že kdaj poskusili katerokoli drogo, odgovorilo, da je to bil prijatelj oziroma vrstnik (21,2 %), Prvo drogo je 14,2 % anketirancem ponudil eden od staršev.

Vprašanja glede uporabe/zlorabe alkohola so razdelili na štiri najpogostejše alkoholne pijače - pivo, vino, žganje in "alkopop" pijače (mešanice alkoholnih in sladkih pijač). Ugotovili so, da mladi pogosteje pijejo pivo in vino ter nekoliko manj žgane in "alkopop" pijače. Na vprašanje, ali si že kdaj pil pivo, je 78,8 % vseh anketirancev odgovorilo z da, pri vinu je ta odstotek zelo podoben (75,2 %), pri žganju pa le nekoliko nižji (64,4 %), še nižji pa je pri "alkopop" pijačah (55,7 %).

Na vprašanje kje najpogosteje pijejo alkoholne pijače, je 24 % anketiranih odgovorilo, da v baru ali gostilni. Ta odgovor je zanimiv predvsem zaradi zakonske podlage, saj večina anketiranih predstavlja mladoletno generacijo in v barih ali gostilnah ne bi smeli dobiti alkoholnih pijač. Z 22,3 % jim sledijo tisti, ki so alkoholno pijačo le poskusili in ne morejo odgovoriti, da obstaja prostor, kjer bi najpogosteje pili alkoholne pijače. 18,7 % je takšnih, ki alkohol najpogosteje pijejo kar doma, 16,5 % pa tistih, ki se najpogosteje ob pitju znajdejo nekje zunaj na prostem.

Posebno pozornost so v raziskavi namenili tudi uporabi/zlorabi prepovedanih drog. Na prvo

vprašanje v tem sklopu, ali poznaš ljudi, ki uporabljajo (uživajo) prepovedane droge je med vsemi anketiranci 54,3 % odgovorilo, da poznajo ljudi, ki uporabljajo (uživajo) prepovedane droge. Na vprašanje, ali si kdaj sam poskusil katero izmed prepovedanih naštetih drog je največ anketirancev odgovorilo, da so že poskusili kanabis. Z "da" je odgovorilo 19,63 % anketiracev. Amfetamine je že poskusilo 4 % od anketiranih, kokain in ecstasy sta z 3,1 % na tretjem mestu po uporabljenih prepovedanih drogah, LSD in heroin dosegata okoli 2 %, medtem ko druge in nove prepovedane droge je okoli 1 % anketirancev že poskusilo. Pri prav vseh omenjenih prepovedanih drogah okoli 5-6 % anketiranih ni podalo odgovora. Z veliko večino pa so anketiranci odgovarjali, da v življenju niso poskusili nobene izmed naštetih prepovedanih drog.

Predsednik skupine LAS Marko Pritržnik. je predlagal, da organiziramo akcijo v okviru katere bomo gostince opomnili na zakonska določila in ji pozvali, da se dosledno držijo prepovedi prodaje alkoholnih pijač mladoletnim osebam.

Direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori je ob zaključku srečanja povedal, da bomo takšno akcijo izvedli še pred koncem šolskega leta.