O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Izvajanje lokalnega energetskega koncepta in delovanje Zavoda KSSENA

Velenje, 26. marec 2015 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so se na torkovi 6. seji med drugim seznanili tudi s poročiloma o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v mestni občini Velenje za leto 2014 in o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) v letu 2014, ki ju je predstavil direktor Zavoda KSSENA Boštjan Krajnc.

Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta (LEK) v mestni občini Velenje za leto 2014 zajema aktivnosti, ki so jih izvedli na področju energetske učinkovitosti, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. V letu 2014 so na območju mestne občine Velenje obnovili veliko javnih stavb, največje energetske sanacije pa so izvedli v Zdravstvenem domu Velenje, Vrtcu Tinkara in Vrtcu Lučka, za katere so pridobili tudi evropska sredstva. Na področju javne razsvetljave so izvedli posodobitev z LED razsvetljavo, postavili pa so tudi novo vejo, ki se napaja iz ESUS samozadostne svetilke. Na področju oskrbe toplotne energije so obnovili in prestavili toplotno podpostajo. Aktivni so bili tudi na področju komuniciranja z javnostmi, saj so objavili več strokovnih člankov, delili publikacije, izvajali konference in delavnice na temo učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije.

V okviru poročila o delovanju Zavoda KSSENA je Boštjan Krajnc predstavil poslovno upravljanje, izvajanje nalog in projektov na trgu, programsko upravljanje, nove projekte ter projekte v izvajanju za leto 2014.

Delovanje zavoda financirajo njeni ustanovitelji - mestne občine Velenje, Slovenj Gradec, Celje in Komunalno podjetje Velenje, dodatna sredstva pa pridobivajo s tržno dejavnostjo in s sredstvi iz naslova pridobljenih del oziroma projektov evropskih programov (Inteligentna energija Evrope, Cilj 3, Horizon 2020 in drugi).

Konec leta 2014 je bilo na zavodu zaposlenih 8 oseb. Usposabljanja za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic sta se udeležila dva zaposlena, ki sta izobraževanje tudi uspešno zaključila in pridobila licenco.

Poleg rednih dejavnosti je Zavod KSSENA v letu 2014 pripravil poročilo o izvajanju LEK-a za mestni občini Velenje in Celje, pripravil strokovno podlago za sanacijo doma krajanov v Škalah (zamenjava kotla) za prijavo na razpis Petrola, posodobil in spremljal energetsko knjigovodstvo za mestni občini Velenje in Celje, vključeval osnovne šole in druge javne stavbe v projekt Euronet 50/50max, pripravil poročila o izvajanju Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) v okviru Konvencije županov za Mestno občino Velenje, izdelal energetski izkaznici za mestni občini Velenje in Celje, organiziral in izvedel promocijske dejavnosti ob Tednu mobilnosti v mestnih občinah Velenje in Slovenj Gradec.

Zavod KSSENA je v letu 2014 izvajal tudi projekte GeoSEE (program JV Evropa), TRACE (program JV Evropa), Meshartility (Inteligentna energija Evrope) in Euronet 50/50 max (Inteligentna energija Evrope). V lanskem letu so uspeli pridobiti tudi dva nova projekta iz programa Horizon 2020 (BioRES in EnPC-INTRANS).