O-STA

9. skupščina delničarjev delniške družbe Trimo

Danes 4. julija 2001 je bila na sedežu podjetja TRIMO 9. redna skupščina delniške družbe TRIMO. Na skupščini so obravnavali pet točk dnevnega reda. Prisotni delničarji so sprejeli vse sklepe, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet. Sprejeli so letno poročilo za leto 2000, sklep o delitvi dobička, oblikovali sklad lastnih delnic ter imenovali revizorja.

Delničarji so na skupščini obravnavali letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000 ter ga sprejeli. Vse najpomembnejše cilje, ki so si jih zastavili za leto 2000, so dosegli ali celo presegli. V letu 2000 so pridobili še enega pomembnejših certifikatov - ISO 14001. Skupni prihodek je bil 12.216.701 tisoč tolarjev in pomeni 19% rast. Ustvarjen je bil v več kot 30 državah sveta. Samo na tujih trgih so zabeležili kar 57% rast. Uspelo jim je prodreti v Španijo, Islandijo, Luksemburg, Ukrajino in Grčijo. Prodaja v prvih šestih mesecih letošnjega leta je bila 7,4 milijarde tolarjev, kar predstavlja več kot 20% rast glede na enako obdobje lanskega leta. Rast je predvsem rezultat povečanja prodaje na tujih trgih. Najpomembnejša tržišča v letu 2001 so Slovenija in zahodnoevropske države.

Sprejeli so sklep, da doseženi dobiček leta 2000 v višini 452.390.584,63 tolarjev nerazporejen. Bruto dividenda v višini 59 tolarjev za delnico se delničarjem izplača in sicer se sredstva v višini 64.211.470 tolarjev. Dividenda pripada tistim delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Izplača se nagrada upravi v višini 5%, kar znaša bruto 3.379.000,00 tolarjev in nadzornemu svetu v bruto višini 1.000.000,00 tolarjev. Dividende in nagrade se izplačajo iz nerazdeljenega dobička iz leta 1998 v roku 60 dni od dneva skupščine. Preostali dobiček iz leta 1998 ostane nerazporejen.

Na predlog sklepa uprave in z mnenjem nadzornega sveta se je oblikoval sklad lastnih delnic TRIMO, d.d. v višini 10% izdanih delnic TRIMO. Sklad se oblikuje iz vplačanega presežka kapitala in revalorizacije vplačanega presežka kapitala, in sicer v razmerju 50:50. Vrednost oblikovanega sklada lastnih delnic znaša skupaj 244.874.250 tolarjev.

Delničarji so tudi letos kot revizorja za poslovno leto 2001 izbrali družbo IN REVIZIJA, d.o.o. iz Ljubljane.