O-STA

Teva ponovila zavezo za prevzem Mylana po 82,00 dolarja za delnico v delnicah in gotovini

Mylanovim delničarjem ponuja visoko premijo in takojšnjo vrednost ter priložnost, da sodelujejo pri potencialu rasti povezanega podjetja

Povezano podjetje za Mylanove delničarje bolj atraktivno kot katera koli druga alternativa

JERUZALEM--(BUSINESS WIRE)-- Podjetje Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE in TASE: TEVA) je danes ponovilo svojo predanost predlaganemu povezovanju s podjetjem Mylan N.V. (NASDAQ: MYL). Kot je bilo objavljeno 21. aprila 2015, je Teva predlagala nakup vseh delnic Mylana po ceni 82,00 ameriških dolarjev na delnico, pri čemer je kupnina približno 50 odstotkov v gotovini in 50 odstotkov v delnicah. Tevin predlog za Mylan predvideva skupno vrednost delnic, ki znaša približno 43 milijard dolarjev.

Erez Vigodman, predsednik in glavni izvršni direktor Teve je komentiral, "Čeprav smo razočarani, da je Mylan uradno zavrnil naš predlog, sta Tevin upravni odbor in uprava popolnoma predana temu, da se povezovanje Teve in Mylana izpelje. Smo v polni pripravljenosti, da nemudoma izvedemo transakcijo, ki je privlačna tako za delničarje Teve kot Mylana. Želimo sodelovati z Mylanom in njegovimi svetovalci in zaključiti transakcijo, ki nam bo omogočila, da bomo vrednost, ki jo predlagano povezovanje vključuje, prenesli na delničarje in zaposlene obeh podjetij, paciente, stranke, skupnosti in druge udeležence."

Med drugim je Teva sporočila naslednje:

Upravni odbor Teve in uprava sta predana izpeljavi transakcije v najkrajšem možnem roku. Teva je pripravljena usmeriti vse svoje razpoložljive vire v izvedbo predlagane transakcije. Predstavniki Teve si želijo takojšnjega srečanja s predstavniki Mylana in njihovimi svetovalci. Teva še naprej verjame, da bo za delničarje obeh podjetij najboljše, če Teva in Mlyan začneta iskrene pogovore, ki bi omogočili uresničitev predlaganega poslovnega povezovanja.

Tevin predlog je izjemno privlačen za delničarje Mylana. Teva ponuja visoko premijo, takojšnjo denarno vrednost ter priložnost, da sodelujejo pri visokem potencialu rasti finančno in tržno močnejšega podjetja. Natančneje, Tevin predlog bi delničarjem Mylana nudil denarno nadomestilo, ki predstavlja 48,3-odstotno premijo na ceno delnice 10. marca 2015, zadnjega trgovalnega dne pred obširnimi špekulacijami o transakciji med Tevo in Mylanom.

Transakcija podjetja Teva bi prinesla delničarjem Mylana več vrednosti kot katera koli druga alternative. Glede na to, da se premoženje in zmožnosti Teve in Mylana dopolnjujeta, Teva verjame, da bi povezano podjetje omogočalo sinergije v višini približno dveh milijard ameriških dolarjev letno. Teva pričakuje, da bi bili prihranki v glavnem doseženi do tretje obletnice zaključka transakcije in bi prišli iz naslova tekočega poslovanja, prodaje, splošnih in administrativnih stroškov, večje učinkovitosti proizvodnje ter raziskav in razvoja kot tudi davkov.

Predlagano povezovanje Teve in Mylana bi bilo izjemno smiselno tako iz strateškega kot finančnega vidika. Teva in Mylan skupaj bi imela finančni profil in operativno strukturo, ki bi jima omogočala bolj učinkovito, konkurenčno in dobičkonosno poslovanje; lahko bi postavljali nove standarde na področju inovativnosti v industriji ter zadovoljevali rastoče potrebe pacientov in svojih strank po vsem svetu.

Postopek za odobritev predlaganega povezovanja s strani regulatorjev že poteka. Teva je že vložila prošnjo za predprevzemno notifikacijo v zvezi s predlaganim prevzemom Mylana v skladu z zakonom Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (HSR) iz leta 1976, začela prednotifikacijski postopek pri Evropski komisiji in verjame, da bodo vsi potrebni regulatorni pogoji za izpeljavo povezovanja z Mylanom pravočasno izpolnjeni. Teva je v sodelovanju s svojimi svetovalci skrbno preverila regulatorne vidike povezovanja med Tevo in Mylanom. Teva je prepričana, da bi lahko izvedla transakcijo, ki ne bi vsebovala nobenih materialnih zadržkov za zaključek posla, ter da lahko določi in čim prej izpelje potrebne odprodaje, da bi pridobila odobritve regulatorjev. Teva namerava sodelovati s protikorupcijskimi organi in pričakuje, da bi bila lahko predlagana transakcija izpeljana do konca leta 2015.

Kot je bilo sporočeno že prej, je transakcija izvzeta iz finančnih pogojev in ne zahteva odobritve Tevinih delničarjev. Tevin predlog je veljaven pod pogojem, da Mylan ne izvrši predlaganega prevzema Perriga oziroma kakšne druge alternativne transakcije. Finančni svetovalci Teve so Barclays in Greenhill & Co., pravni svetovalci pri transakciji pa Kirkland & Ellis LLP in Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co, medtem ko so De Brauw Blackstone Westbroek in Loyens & Loeff N.V. pravni svetovalci na Nizozemskem.

O podjetju Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) (TASE: TEVA) je eno vodilnih farmacevtskih podjetij na svetu, ki milijonom pacientov vsak dan ponuja visoko kakovostne in na pacienta osredotočene zdravstvene rešitve. Teva, ki ima sedež v Izraelu, je največji generik na svetu, ki s svojim portfeljem več kot 1000 molekul proizvaja širok nabor generičnih produktov za skoraj vsa terapevtska področja. Na področju specializiranih zdravil ima Teva vodilni položaj na svetu pri inovativnem zdravljenju motenj centralnega živčnega sistema, vključno z bolečinami, in močan portfelj respiratornih produktov. Teva svoje generične in specialistične zmogljivosti integrira v svoji globalni diviziji za raziskave in razvoj ter ustvarja nove načine izpolnjevanja neizpolnjenih potreb pacientov s kombiniranjem svojih zmogljivosti razvoja zdravil z napravami, storitvami in tehnologijami. Tevini čisti prihodki so v letu 2014 znašali 20,3 milijarde dolarjev. Za več informacij obiščite www.tevapharm.com.

Izjava o varnem pristanu

To sporočilo vsebuje izjave o prihodnosti v smislu zakona o reformi pravnih postopkov v zvezi z vrednostnimi papirji (Private Securities Litigation Reform Act) iz leta 1995, ki temeljijo na trenutnih mnenjih in pričakovanjih uprave ter so podvržene številnim predpostavkam ter znanim in neznanim tveganjem in negotovostim, ki se lahko čez čas spreminjajo in zaradi katerih se lahko prihodnji rezultati, poslovanje ali dosežki bistveno razlikujejo od rezultatov, poslovanja in dosežkov, ki jih izražajo oziroma implicirajo te izjave o prihodnosti. Med tovrstne predpostavke, znana in neznana tveganja ter negotovosti brez omejitev spadajo tista, navedena v našem letnem poročilu na obrazcu 20-F za poslovno leto, končano 31. decembra 2014, in naših drugih poročilih predloženih Komisiji za vrednostne papirje ZDA ("SEC"), in tista, povezana z Mylanovim poslovanjem, ki so občasno razvidna iz Mylanovih poročil SEC-u in na katere se to sporočilo nanaša. Izjave o prihodnosti na splošno prepoznamo po izrazih "pričakovati", "predvidevati", "meniti", "nameravati", "ocenjevati", "bo", "bi", "morati", "smeti", "utegniti", "načrtovati" in podobnih. Vse izjave razen tistih, ki ne govorijo o zgodovinskih dejstvih, se lahko štejejo za izjave o prihodnosti, kar vključuje izjave o predlaganem prevzemu Mylana, financiranju predlagane transakcije, pričakovanem poslovanju v prihodnosti (vključno s pričakovanimi rezultati poslovanja in finančnimi okviri) ter bodoč finančni položaj, poslovno strategijo in načrta povezanega podjetja. Med ključne faktorje, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati, poslovanje in dosežki bistveno razlikujejo od izjav o prihodnosti, ki jih podajamo v tem sporočilu, brez omejitev spadajo: končni rezultat morebitne transakcije med Tevo in Mylanom, vključno z možnostjo, da do transakcije med Tevo in Mylanom ne bo prišlo oziroma da bo transakcija izvedena pod drugačnimi pogoji in roki; učinki poslovnega povezovanje Teve in Mylana, vključno s finančnim položajem povezanega podjetja v prihodnosti, rezultati iz poslovanja, strategijo in načrti; možnost, da pričakovanih koristi transakcije in integracije našega poslovanja z Mylanovim poslovanjem (vključno s pričakovanimi sinergijami) ne bomo v celoti realizirali oziroma bo realizacija trajala dlje kot se pričakuje; negativni učinki tržne cene Tevinih ali Mylanovih delnic, vključno z negativnimi učinki tega sporočila oziroma izvršitve morebitne transakcije; sposobnost pravočasne posamične pridobitve odobritve regulatorjev glede predlaganih ali pričakovanih pogojev in zadostitve drugih pogojev ponudbe, vključno z morebitno pridobitvijo soglasja delničarjev; naša in Mylanova sposobnost zagotavljanja skladnosti z vsemi zavezami v naših ali njihovih trenutnih ali prihodnjih pogodbah in kreditnih instrumentih, katerih kršitev bi lahko ob nepravočasnem ukrepanju povzročila kršitev drugih obveznosti v skladu z navzkrižnimi določbami o kršitvah; naša in Mylanova izpostavljenost valutnim gibanjem in omejitvam ter kreditnim tveganjem: učinki reform zdravstvenih sistemov in cenovne politike ter plačevanje v farmacevtiki; negotovosti glede zakonodajnih in regulatornih okvirjev za registracijo in odobritev zdravil, izdelanih na podlagi biotehnoloških metod; vpliv konkurence drugih igralcev na trgu; negativni vplivi politične ali ekonomske nestabilnosti, korupcije, večjih konfliktov ali terorističnih dejanj na naše ali Mylanove pomembne dejavnosti po vsem svetu; druga tveganja, negotovosti in drugi dejavniki, podrobneje navedeni v našem letnem poročilu na obrazcu 20-F za poslovno leto, končano 31. decembra 2014, ter drugih poročilih, ki smo jih predložili SEC-u; in tveganja ter negotovosti in drugi faktorji, podrobneje navedeni v Mylanovih poročilih in dokumentih, predloženih SEC-u. Ta previdnostna izjava eksplicitno in v celoti velja za vse izjave o prihodnosti, ki jih podajamo mi oziroma osebe, ki delujejo v našem imenu. Bralce prosimo, naj se ne zanašajo pretirano na katerokoli tovrstno izjavo o prihodnosti. Izjave o prihodnosti veljajo samo na dan, na katerega so podane, in ne prevzemamo nobene obveznosti, da jih zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugih vzrokov posodabljamo ali revidiramo.

DODATNE INFORMACIJE

To sporočilo je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za nakup oziroma spodbude za ponudbo za prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev. To sporočilo se nanaša na predlog, ki ga je Teva posredovala v zvezi s poslovnim povezovanjem z Mylanom. V zvezi s tem predlogom in odvisno od prihodnjega razvoja dogodkov bosta Teva in Mylan morda SEC-u predložila en ali več sklicev skupščine, registracijsko izjavo in druge dokumente. To sporočilo ne nadomešča sklica skupščine, registracijske izjave, prospekta ali drugih dokumentov, ki sta oziroma jih bosta Teva oziroma Mylan predložila SEC-u v povezavi s predlagano transakcijo. Do ponudbe za nakup delnic ne bo prišlo na noben drug način kot preko prospekta, izdanega v skladu z 10. členom zakona o vrednostnih papirjev (U.S. Securities Act) iz leta 1933 z vsemi spremembami. VLAGATELJI IN IMETNIKI VREDNOSTNIH PAPIRJEV NAJ POZORNO PREBEREJO SKLIC(e) SKUPŠČINE, REGISTRACIJSKE IZJAVE, PROSPEKTE IN DRUGE DOKUMENTE, MOREBITI PREDLOŽENE SEC-u, KO IN ČE BODO NA VOLJO, SAJ BODO VSEBOVALI POMEMBNE INFORMACIJE O PREDLAGANI TRANSAKCIJI. Vsi morebitni končni sklici skupščin (ko in če bodo na voljo) bodo poslani delničarjem. Vlagatelji in imetniki vrednostnih papirjev lahko brezplačne izvode tega sporočila, morebitnih sklicev skupščin, registracijskih izjav, prospektov in drugih dokumentov (ko in če bodo posamično na voljo), ki jih bo Teva predložila SEC-u, pridobijo na spletni strani SEC-a na naslovu http://www.sec.gov.

Kontakti
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Investorji
United States
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
ali
Ran Meir, 215-591-3033
ali
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler / Tom Germinario
212- 269-5550
ali
Israel
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656
or
Mediji
Teva United States
Denise Bradley, 215-591-8974
ali
United States
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko
212-355-4449
ali
Teva Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
ali
The Netherlands
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10

Vir: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Izvirnik tega sporočila za javnost je na voljo na:
http://www.businesswire.com/news/home/20150427005816/en