O-STA

NSK: Poročilo o rezultatih za poslovno leto, končano marca 2015

TOKIO--(BUSINESS WIRE)-- Skupina NSK Ltd. (NSK)(TOKIO:6471) je danes razkrila svoje finančne rezultate za poslovno leto, končano marca 2015. Družba je dosegla solidno prodajo in dobiček.

1. Pregled poslovanja

(1) Kvalitativni podatki o konsolidiranih poslovnih rezultatih

Skupina NSK Group izvaja srednjeročni poslovni načrt za triletno obdobje, ki se je začelo aprila 2013 in v okviru katerega ima cilj prodajo do leta 2016, na stoto obletnico ustanovitve družbe, povečati na en bilijon jenov. Da bi okrepila svoje korporativne temelje, je NSK Group sprejela poslovno strategijo rasti, usmerjeno na dobičkonosnost, in izvaja ukrepe za razvoj upravljavskih kapacitet, potrebnih za upravljanje prodaje v višini enega bilijona jenov.

Kar se tiče globalnih pogojev poslovanja v letu, končanem 31. marca 2015, je japonsko gospodarstvo začelo kazati znake okrevanja zaradi vpliva nižjih cen surove nafte ter politik japonske vlade in centralne banke, kljub temu, da je potrošnja gospodinjstev zaradi dviga prometnega davka okrevala le počasi. Ameriško gospodarstvo je postopoma okrevalo. Tudi evropsko gospodarstvo je pričelo kazati znake rasti, predvsem v območju evra, kljub težavam z javnim dolgom in geopolitičnim tveganjem. V Aziji je gospodarska klima v bloku ASEAN ostala na splošno šibka, čeprav je indijsko gospodarstvo kazalo znake okrevanja. Tudi na Kitajskem se je gospodarska rast upočasnila.

V teh pogojih poslovanja so konsolidirani čisti prihodki za leto, končano 31. marca 2014, znašali 974.885 milijonov jenov, kar v letni primerjavi predstavlja 11,8-odstotno povečanje, dobiček iz poslovanja pa se je na letni ravni povišal za 43,0 odstotkov na 91.002 milijonov jenov. Dobiček pred davki je znašal 91.002 milijonov jenov, kar je 36,3 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček večinskih lastnikov po davkih in drugih faktorjih je znašal 61,962 milijonov jenov, kar predstavlja povečanje na letni ravni v višini 98,8 odstotka.


Podatki po poslovnih področjih

[1] Divizija industrijskih strojev
Povpraševanje v segmentu industrijskih strojev je na globalni ravni postopoma okrevalo. Pregled po regijah pokaže, da se je prodaja okrepila na Japonskem, predvsem v segmentu orodij in polprevodnikov, in sicer zaradi krepkega povpraševanja po strojih za proizvodnjo pametnih telefonov. V Severni, Srednji in Južni Ameriki je prodaja rasla, predvsem v segmentu strojev za splošno uporabo. V Evropi se je prodaja povečala zaradi vzdržnega povpraševanja v segmentih vetrnih turbin in orodij. Na Kitajskem so vladne spodbude okrepile povpraševanje v segmentih železnic in vetrnih turbin. Kljub stagnaciji trga se je povečala prodaja ležajev za stroje v ASEAN regiji, predvsem v poprodajnem segmentu.

Posledično je čisti prihodek divizije industrijskih strojev znašal 276.361 milijonov jenov, kar je za 13,7 odstotka več kot leto prej, dobiček iz poslovanja pa se je povečal za 44,9 odstotka na 34.362 milijonov jenov.

[2] Divizija avtomobilske industrije
Globalni avtomobilski trg je kljub upočasnjeni rasti povpraševanja na Kitajskem še naprej postopoma rasel, predvsem na račun močnega povpraševanja v Severni Ameriki. Geografsko gledano je avtomobilski trg na Japonskem le postopoma okreval po povišanju prometnega davka in prodajni prihodki na trgu so se zmanjšali, saj je NSK del svoje proizvodnje preselila v tujino v skladu z zahtevami avtomobilskih proizvajalcev po lokalni nabavi. V Severni, Srednji in Južni Ameriki se je prodaja povečala zaradi močnega povpraševanja v Severni Ameriki ter učinka selitve proizvodnje iz Japonske. V Evropi je nadaljevanje okrevanja avtomobilskega trga pripomoglo k višji prodaji. Na Kitajskem se je zaradi novih naročil bistveno povišala prodaja električnih volanskih servo sistemov (EPS), znatno pa se je povečala tudi prodaja avtomobilskih ležajev - primarno evropskim in japonskim proizvajalcem - in to kljub siceršnji počasni rasti trga. V Aziji so se razmere razlikovale po posamičnih državah, narasla pa je prodaja japonskim in korejskim avtomobilskim proizvajalcem.

Posledično so se čisti prodajni prihodki na segmentu avtomobilske industrije na letni ravni povečali za 11,3 odstotka na 656.998 milijonov jenov, dobiček iz poslovanja pa je bil na letni ravni višji za 33,6 odstotka in je znašal 65.718 milijonov jenov.

Napoved poslovanja za leto, končano 31. marca 2016

Obeti za svetovno gospodarstvo ostajajo negotovi zaradi vpliva monetarne politike ZDA na hitro rastoča gospodarstva, predvsem Kitajsko, ter okrepljenih geopolitičnih in gospodarskih tveganj. Kljub določenim šibkim točkam pa je pričakovati, da se bo postopno okrevanje svetovnega gospodarstva nadaljevalo.

Glede na te okoliščine NSK za poslovno leto, ki se bo končalo 31. marca 2016, napoveduje naslednje finančne rezultate.

Izbrani konsolidirani finančni kazalnikiLeto, končano 31. marca 2016% sprememba glede na prejšnje leto
Čisti prihodki od prodaje1.020.000 milijonov jenov+4,6%
Dobiček iz poslovanja102.000+4,8%
Čisti dobiček večinskih lastnikov po davkih in drugih faktorjih100.000+9,9%
Čisti dobiček70.000+13,0%
Industrijski stroji
Čisti prihodki od prodaje292.000+5,7%
Dobiček iz poslovanja38.000+10,6%
Avtomobilska industrija
Čisti prihodki od prodaje¥ 701,000+6,7%
Dobiček iz poslovanja70,000+6,5%

• Menjalno razmerje, napovedano za leto, končano 31. marca 2016:
1 USD=115 JPY, 1 EUR je 125 JPY

Opombe
Vse napovedi temeljijo na številnih predpostavkah glede poslovnega okolja in politik, ki se lahko zaradi sprememb številnih dejavnikov spremenijo. Dejanski finančni rezultati se lahko bistveno razlikujejo in NSK ne sprejema nikakršne odgovornosti za neposredne ali posredne izgube, izhajajoče iz tega poročila.

(2) Kvalitativne informacije o konsolidiranem finančnem položaju

Sredstva in obveznosti do virov sredstev
Sredstva so skupaj znašala 1.129.164 milijonov jenov in so se v primerjavi z 31. marcem 2014 povečala za 128.232 milijonov jenov. Poglavitni razlogi za povečanje vključujejo povečanje denarnih sredstev in depozitov za 7.770 milijonov jenov, povečanje vrednosti komercialnih zapisov in terjatev do kupcev za 23.826 milijonov jenov, povečanje vrednosti kratkoročnih investicijskih vrednostnih papirjev za 5.960 milijonov jenov, povečanje vrednosti nepremičnin, naprav in opreme za 30.726 milijonov jenov, povečanje vrednosti investicijskih vrednostnih papirjev za 14.740 milijonov jenov ter povečanje vrednosti sredstev za izplačevanje določenih prejemkov v višini 29.621 milijonov jenov.

Skupne obveznosti do virov sredstev so se v primerjavi z 31. marcem 2014 zvišale za 28.527 milijonov jenov na 647.304 milijonov jenov. Obveznosti so se povečale predvsem zaradi 23.371-milijonskega povečanja kratkoročnega dela dolgoročnih posojil ter povečanja vrednosti podjetniških obveznic za 40.000 milijonov jenov in 12.422-milijonskega zvišanja odloženih davčnih obveznosti, na drugi strani pa se je kratkoročni del podjetniških obveznic zmanjšal za 15.000 milijonov jenov, dolgoročna posojila pa za 35.374 milijonov jenov.

Neto sredstva
Neto sredstva so znašala 481.859 milijonov jenov, kar je 99.704 milijonov jenov več kot 31. marca 2014. Poglavitni razlogi za povečanje so 61.962-milijonsko zvišanje čistega dobička, 21.659 milijonov jenov prevrednotovalnih popravkov in 19.542 milijonov jenov iz prevrednotenja sistema določenih prejemkov.

Denarni tok
Denarna sredstva in ustrezniki so ob koncu obdobja znašali 184.374 milijonov evrov in so se na letni ravni zvišali za 15.434 milijonov jenov.

[1] Čisti denarni rok iz poslovanja
Čisti denarni tok iz poslovanja je znašal 67.709 milijonov jenov, kar je 2.633 milijonov manj kot v enakem obdobju prejšnje leto. Znesek vključuje 87.976 milijonov jenov dobička pred davki in manjšinskimi deleži in 38.453 milijonov jenov iz amortizacije in popravkov vrednosti, na drugi strani pa se je za 16.119 milijonov jenov povečala vrednost komercialnih papirjev in terjatev do kupcev, za 18.878 milijonov jenov je bilo plačil v skladu s protimonopolnim zakonom in za 30.687 milijonov jenov plačanega davka na dobiček.

[2] Čisti denarni tok iz naložbenja
Čisti denarni tok iz naložbenja je znašal 46.335 milijonov jenov, kar je 3.932 milijonov več kot v enakem obdobju predhodnega leta. Znesek vključuje 43.891 milijonov jenov za nakup nepremičnin, naprav in opreme.

[3] Čisti denarni tok iz financiranja
Čisti denarni tok iz financiranja je znašal 8.304 milijonov jenov oziroma 5.100 milijonov več kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Znesek vključuje neto povečanje prihodkov iz izdaje podjetniških obveznic za 40.000 milijonov jenov, na drugi strani pa je bilo za 25.123 milijonov jenov poplačil dolgoročnih posojil, 15.000 milijonov poplačil podjetniških obveznic in 11.353 milijonov jenov izplačil dividend.

31. marca 201231. marca 201331. marca 201431. marca 2015
Razmerje med delniškim kapitalom in skupnimi sredstvi (%)33,236,235,940,4
Razmerje med delniškim kapitalom in sredstvi po tržni vrednosti (%)40,743,757,384,3
Denarno pokritje obveznosti (leta)5,25,74,54,8
Kazalec pokritja finančnih stroškov (večkratnik)11,811,414,413,2

• Razmerje med delniškim kapitalom in skupnimi sredstvi: delniški kapital / skupaj sredstva

• Razmerje med delniškim kapitalom in sredstvi po tržni vrednosti: tržna kapitalizacija / skupaj sredstva

• Denarno pokritje obveznosti: Dolg z obrestmi / čisti denarni tok iz poslovanja

• Kazalec pokritja finančnih stroškov: čisti denarni tok iz poslovanja / stroški financiranja

(Opombe)

1. Vsi kazalniki so izračunani iz konsolidiranih podatkov.

2. Tržna kapitalizacija je bila izračunana kot:

"Zaključna cena delnice ob koncu leta" x "Skupno število izdanih navadnih delnic ob koncu leta"

3. Čisti denarni tok iz poslovanja se nanaša na denarni tok iz poslovanja v konsolidiranem izkazu denarnega toka. Dolg z obrestmi se nanaša na skupni znesek obrestovanih obveznosti v bilanci stanja.

(3) Osnovna politika glede zadržanega dobička in dividend

NSK posveča veliko pozornosti donosnosti delnic. Ohranili bomo svojo osnovno politiko izplačevanja konsistentnih dividend in zagotovili, da bodo naše dividende bolje odražale našo konsolidirano stopnjo dividendnosti in poslovne rezultate.

V skladu s to dividendno politiko bo za poslovno leto, končano 31. marca 2015, dividenda ob koncu leta znašala 16,00 jenov na delnico. Vključujoč dividendo v znesku 12,00 jenov na delnico za prvo polovico poslovnega leta, ki je bila izplačana 2. decembra 2014, bo celoletna dividenda 28,00 jenov na delnico, kar je 12,00 jenov več kot prejšnje leto.
Dividende za poslovno leto, ki se konča 31. marca 2016, so načrtovane v višini 34,00 jenov na delnico (17,00 jenov na delnico za prvo polovico leta).

Izjava o varnem pristanu
Ta dokument v slovenščini je priročni prevod dokumenta, ki je bil originalno pripravljen v japonščini, in je izključno informativne narave. NSK z ničemer ne jamči ali zagotavlja, da je ta dokument celoten ali točen prevod originalnega japonskega teksta, in ni namenjen temu, da bi se na njega zanašali. V primeru razhajanj med japonsko in slovensko verzijo prevlada japonska verzija. Ta dokument ni in se ne more šteti za nagovarjanje za nakup ali prodajo delnic NSK.

Kontakti

NSK
Makiko Urushino
urushino@nsk.com
Fax: 81-3-3779-7431

Vir: NSK Ltd.

To sporočilo je v angleškem jeziku na voljo na:
http://www.businesswire.com/news/home/20150511005327/en