O-STA

NLB Skupina v prvem tromesečju: stabilno in dobičkonosno

18. maj 2015

Poslovanje NLB Skupine v prvem tromesečju leta 2015 izkazuje čisti dobiček v višini 25 milijonov evrov. Na rezultat je v veliki meri vplivala oživitev prodajnih aktivnosti in povečanje kreditov strankam na strateških segmentih. S sodelovanjem pri projektih prestrukturiranja in izvajanju agentskih storitev še naprej ohranjamo vodilno vlogo pri prestrukturiranju slovenskega gospodarstva. V tem obdobju smo organizirali več sindiciranih posojil in posojil za refinanciranje obveznosti komitentov.


V primerjavi z enakim obdobjem lani je rezultat nekoliko nižji zaradi razmeroma nižjega deleža rezultata iz finančnega poslovanja v letu 2015 (-1,2 milijona evrov) v primerjavi z letom 2014 (+10,2 milijona evrov), kjer gre v celoti za učinke enkratnih dejavnikov v obeh obdobjih. Dobičkonosnost rednega poslovanja se je v prvem četrletju 2015 v primerjavi s prvim četrtletjem 2014 izboljšala. Višina oblikovanih oslabitev in rezervacij v portfelju je stabilna skozi celotno prvo tromesečje 2015 in znaša 21,2 milijona evrov, kar je na lanskoletni ravni. Tako banka, kot NLB Skupina ostajata še naprej pozorni pri stroških, kar se v primerjavi z enakim obdobjem lani odraža v zmanjšanju skupnih stroškov NLB Skupine za 2 % in NLB za 5 %.

Ključne tržne aktivnosti, ki so vplivale na rezultat poslovanja v prvem tromesečju

V prvem tromesečju 2015 je NLB d.d. uspela povečati tržni delež pri posojilih nebančnemu sektorju za 0,2 odstotni točki, od tega na segmentu posojil podjetjem za 0,2 odstotni točki. Obseg bruto kreditov nebančnemu sektorju je v NLB Skupini znašal 9.108 milijonov evrov, rast v letu znaša 54,3 milijona evrov oz. 1 %. Pozitivna rast kreditnega portfelja je bila dosežena v obeh ključnih segmentih - na segmentu podjetij in prebivalstva.

Banka ohranja vodilno vlogo pri prestrukturiranju slovenskega gospodarstva ter krepi sodelovanje in aktivnosti pri izboljšanju slovenskega institucionalnega okolja za prestrukturiranje podjetij. V prvem četrtletju 2015 je NLB aktivno sodelovala pri več projektih prestrukturiranja in izvajanja agentskih storitev po sklenjenih dogovorih o prestrukturiranju. NLB d.d je kot agent v sodelovanju z drugimi bankami sklenila za 112 milijonov evrov posojil in organizirala izdajo komercialnih zapisov v znesku 20 milijonov evrov.

Strukturiran pristop k upravljanju slabih posojil v skupini in zmanjševanje portfelja nestrateških investicij

Obseg slabih posojil je stabilen in ob koncu prvega kvartala 2015 znaša dobrih 25 %. Banka v skladu s sprejeto strategijo sledi sistemskemu pristopu pri upravljanju slabih posojil z več ukrepi in iniciativami, ki običajno vsebujejo prestrukturiranje, izterjavo in morebitne odpise. Neto slaba posojila so se v prvem četrtletju zmanjšala za skoraj 30 milijonov evrov. Zmanjšuje se tudi portfelj nestrateških investicij. V prvem četrtletju 2015 smo uspeli zmanjšati sredstva v nestrateškem delu NLB Skupine za 2,2 % na 892 milijonov evrov.

Program preobrazbe se bliža zaključku: predvidoma bo končan jeseni letos

NLB Skupina tudi v letu 2015 nadaljuje temeljit proces preobrazbe, ki se je začel leta 2013 s ciljem analizirati obstoječi model poslovanja, hkrati pa opredeliti in načrtovati uvedbo ustrezno prilagojenih ciljnih modelov poslovanja za vsako od področij preobrazbe. Sestavlja ga triindvajsetih projektov in tri poslovne iniciative, od tega je 15 projektov že zaključenih, prav tako so zaključene vse tri poslovne iniciative.

Več podrobnosti o poslovanju NLB in NLB Skupine v treh mesecih 2015 si lahko preberete v Medletnem poročilu - marec 2015.