O-STA

Novinarska konferenca: Energetska sanacija spomeniško zaščitenih stavb

Velenje, 3. junij 2015 - Danes dopoldne smo imeli v Vili Bianci novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili evropski projekt EE CULTURE in energetsko sanacijo spomeniško zaščitenih stavb.

Na konferenci so sodelovali podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, Helena Knez iz Službe za razvojne projekte in gospodarstvo Mestne občine Velenje, Marjana Krumpestar iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, arhitekt Rok Poles in Sašo Mozgan iz Zavoda Kssena.

Uvodoma je podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol povedal, da je v Mestni občini Velenje energetska učinkovitost javnega sektorja ena od prioritet, kar dokazuje tudi to, da je bila Mestna občina Velenje druga občina v Sloveniji, ki je podpisala Konvencijo županov ter se s tem zavezala še k dodatnim zahtevam glede zmanjševanja izpustov CO² ter deleža OVE v energetski bilanci. Podžupan je poudaril, da je Mestne občina Velenje kot prva občina iz Slovenije v Bruselj poslala Trajnostni Energetski Akcijski Načrt (SEAP - Sustainable Energy Action Plan), kjer smo predvideli ukrepe OVE in URE ter njihove učinke.

V Velenju se lahko pohvalimo s številnimi projekti, in sicer smo prvi v Sloveniji uvedli sistem daljinskega hlajenja, v sklopu evropskih projektov smo razvili energetsko knjigovodstvo in ga implementirali v javne zgradbe. Prav tako smo uredili energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Velenje, zgradili nizko energetski vrtec Vrtiljak Velenje, uredili energetsko sanacijo vrtcev in osnovnih šol. Veseli smo, da so vsi objekti, ki smo jih v zadnjem času obnavljali energetsko varčnejši - Galerija Velenje, Vila Bianca, Standard, Poslovna cona Rudarski dom.

Veseli smo, da so občanke in občani odlično sprejeli naša dva projekta s področja trajnostne mobilnosti, in sicer brezplačni javni potniški promet s ciljem zmanjševanja vstopa osebnih avtomobilov v mestno središče Lokalc in brezplačno uporabo koles kot prevozno sredstvo za opravke po mestu Bicy.

Zaradi vseh aktivnosti in projektov, ki jih v občini izvajamo, se lahko pohvalimo, da smo prejeli že vrsto nagrad. Mestna občina Velenje je med drugim tudi Najbolj zelena občina, Najbolj energetsko učinkovita občina, občina, ki je izvajala najboljšo kampanjo za energetsko učinkovitost in mnoge druge nagrade.

Pripenjamo tudi gradivo, ki smo ga pripravili za novinarje.

PROJEKT EE CULTURE:

Energetska učinkovitost objektov kulturne dediščine

Projekt EE CULTURE je del programa Evropskega teritorialnega sodelovanja (čezmejni program Slovenija-Hrvaška). Cilj projekta je povečanje energetske učinkovitosti stavb kulturne dediščine, kar bo doseženo z izmenjavo znanj, izkušenj in praks med pomembnimi akterji Slovenije in Hrvaške ter sanacijo dveh objektov. Ker je oblikovanje meril za energetsko sanacijo spomeniško zaščitenih stavb ob hkratni skrbi za ohranjanje njihove avtentične historične podobe zahtevnejše in kompleksnejše kot pri stavbah, ki niso pod spomeniškim varstvom, je eden izmed ciljev projekta EE CULTURE povečati osveščenost zainteresirane javnosti ravno o energetsko učinkoviti kulturni dediščini.

Energetska učinkovitost v svetu je danes kazalnik stopnje tehnološkega razvoja in energetske osveščenosti, ki vpliva na gospodarski, okoljski in socialni razvoj celotne družbe. Cilj vsake države je zmanjšanje energetske intenzivnosti, ki vpliva na povečanje konkurenčnosti, predstavlja učinkovit način določanja zaupne oskrbe z energijo, zmanjšanje emisij CO2 in spodbuja razvoj trga z visoko energetsko učinkovito tehnologijo.

V Evropi stavbe rabijo kar 40 % vse energije in proizvedejo kar 36 % vseh emisij CO2 izpuščenih v ozračje. Sektor javnih stavb torej predstavlja enega ključnih deležnikov pri doseganju trajnostnega razvoja in večje energetske učinkovitosti. Javni sektor mora biti vzor prebivalcem in industriji na lokalnem nivoju. Predstavniki javnega sektorja oz. javnih ustanov so ključ do uspeha pri doseganju skupnega EU energetskega cilja, to je zmanjšanje rabe energije za 20 % do leta 2020.

Vendar pa se pri sanaciji javnih stavb pojavljajo ovire, zlasti pri vprašanju energetske sanacije spomeniško zaščitenih stavb. Danes stavbe kulturne dediščine niso le pričevalke preteklih obdobij, ampak se pojavlja potreba po njihovem vključevanju v sodobni čas in po prilagoditvi njihove funkcionalnosti potrebam sodobne aktivne družbe, tudi v smislu obnove objektov kulturne dediščine v skladu z nizko energetskimi principi.

V okviru projekta EE CULTURE smo predvideli sanacijo dveh objektov kulturne dediščine. Na hrvaški strani se izvaja rekonstrukcija Županijske palače v Krapini, na slovenski pa rekonstrukcija objekta Vila Rožle, ki se nahaja v Velenju, natančneje v Sončnem parku.

V preteklih letih je bila Vila Rožle sicer vzdrževana, vendar zaradi dotrajanosti večine vitalnih materialov (oken, vrat, strehe, fasade, ogrevalnih in elektro instalacij, sanitarnih in kanalizacijskih delov, talnih oblog) potrebna temeljite sanacije v vseh etažah, da bo lahko optimalno služila novim potrebam. Sam objekt razpolaga s približno 333 m² skupne notranje površine, ki je razdeljena v dve etaži z mansardo. Z energetsko sanacijo objekta nameravamo zmanjšati porabo energije za 30 %, kar bo zelo pozitivni vplivalo tudi na okolje, saj bo posledično objekta prispeval k zmanjšanju negativnih izpustov v ozračje. Saniran objekt bo predstavljal dobro prakso sanacije kulturne dediščine, ki bo služil tudi za spodbudo ostalim lastnikom objektov kulturne dediščine.

VODILNI PARTNER: REGEA ZAGREB Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (lokalna energetska agencija)

HRVAŠKI PARTNERJI:

• Krapinsko Zagorska županija

SLOVENSKI PARTNERJI:

• Zavod KSSENA

• Mestna občina Celje

• Mestna občina Velenje

VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA: 852.475,81 EUR

FINANČNA VREDNOST PROJEKTA ZA MESTNO OBČINO VELENJE: 314.716,19 EUR

85 % IPA: 267.508,76 EUR

10 % nacionalno sofinanciranje: 31.471,62 EUR

5 % lastno sofinanciranje MOV: 15.735,81 EUR

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA: FEBRUAR - SEPTEMBER 2015

INTERNETNA STRAN PROJEKTA: http://www.regea.org/eeculture