O-STA

Mestna občina Velenje odškodnino in najemnine od TEŠ namenja dvigu kakovosti bivanja v občini

Termoelektrarna Šoštanj plačuje Mestni občini Velenje odškodnino za degradacijo prostora, ekološke in prostorske obremenitve, ki jih s svojim delovanjem in izgradnjo bloka 6 povzroča na vplivnem območju velenjske občine. V Mestni občini Velenje smo se zavezali, da bomo prejeto odškodnino namenili za razvoj občine in izboljšanje kvalitete življenjskega prostora, kar tudi uresničujemo.

Holding Slovenske elektrarne, Termoelektrarna Šoštanj in Mestna občina Velenje so maja 2014 podpisale sporazum, na podlagi katerega Termoelektrarna Šoštanj v letih 2014, 2015 in 2016 Mestni občini Velenje vsako leto nakaže 750 tisoč evrov odškodnine. Tako smo za leto 2014 prejeli 750 tisoč evrov odškodnine, od tega 652.812,50 evra v letu 2014 in 97.187,50 evra v letu 2015. Odškodnine za leto 2015 še nismo prejeli.

Mestna občina Velenje je v letu 2014 izvedla številne investicije v skupni vrednosti 9.248.620,28 evra, s katerimi smo izboljšali kvaliteto življenja in bivanja v lokalni skupnosti. Prejeto odškodnino smo namenili za delno financiranje ureditve javnega mestnega prometa, obnovo Šlandrove ceste, rekonstrukcijo Jenkove ceste, ureditve čolnarne in kopališča ob Velenjskem jezeru ter prenovo mestnega središča Velenja.

Prav tako Mestna občina Velenje za razvoj mesta namenja sredstva iz naslova najemnin, prejetih s strani Termoelektrarne Šoštanj za uporabo nepremičnega premoženja. Prve najemne pogodbe za kompleks zemljišč so bile sklenjene že v letu 2011.

Na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 10/93 s spremembami) je namreč na občine prešlo nepremično premoženje s statusom stavbnega zemljišča. Prav tako je na podlagi istega zakona na državo prešlo nepremično premoženje v lasti Mestne občine Velenje s statusom kmetijskega zemljišča oz. gozda, v kolikor so bili izpolnjeni zakonsko določeni pogoji za prenos.

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih jasno in restriktivno določa pogoje za oddajo nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo, zato si občina kot dober gospodar ne more in ne sme privoščiti, da bi omogočila uporabo zemljišča brez denarnega nadomestila. Višina najemnine je različna glede na območje, kjer se zemljišče nahaja, za vse pa je podlaga uradna cenitev.

Mestna občina Velenje tako Termoelektrarni Šoštanj zaračunava najemnino in uporabnino za:

površino 8.498 m2; izstavlja se mesečna uporabnina v višini 863 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV-jev (pogodba je potekla 1. 10. 2014);

površino 88.021 m2 (pred potopitvijo dela zemljišča 88.336 m2); izstavlja se mesečna uporabnina v višini 8.948 evrov z vključenim 22-odstotnim DDV-jev (pogodba je potekla 1. 10. 2014);

površino 22.319 m2; izstavlja se mesečna najemnina v višini 37.291 evrov, DDV ni zajet (pogodba poteče decembra 2015).


Ker je za nekatera zemljišča, ki jih uporablja Termoelektrarna Šoštanj, najemna pogodba že potekla, bomo pripravili nov javni razpis za oddajo nepremičnin v najem. Skladno s splošnimi načeli Obligacijskega zakonika in občinskim odlokom pa do takrat Termoelektrarni Šoštanj zaračunavamo primerno uporabnino (najemnina, povišana za 20 %).

Termoelektrarni Šoštanj smo letos odmerili plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju deponije premoga, pepela in produktov odžvepljevanja v velikosti 545.679 m2, kar znaša 2.700.535 evrov. Ker pa od meseca junija dalje uporabljajo manj površin (22.854 m2), se jim je višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zmanjšala. Tako bodo morali za leto 2015 za območje deponije premoga, pepela in produktov odžvepljevanja plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v skupni višini 2.615.016 evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje