O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Novinarska konferenca Mestne občine Velenje

Komunalno podjetje Velenje (KPV) je 1. julija 2015 s strani vodstva Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) prejelo enostranski odstop od Pogodbe o prodaji in nakupu toplotne energije hkrati s predlogom nove pogodbe, ki napoveduje povišanje cene za več kot 30 %. Poleg tega so s TEŠ sporočili, da ne morejo več zagotavljati nemotene preskrbe z energijo.

Takšno stališče je za KPV, vse tri občine lastnice in ne nazadnje tudi odjemalce toplotne energije v Šaleški dolini nesprejemljivo. Menimo, da je pogodbena razmerja med TEŠ in KPV vsekakor treba urediti, vendar je zdajšnja odpoved pogodbe podana ob zelo neprimernem času in z bistveno prekratkim (3-mesečnim) odpovednim rokom. Za takšno prekinitev bi KPV potrebovalo vsaj večletni odpovedni rok, da bi lahko v tem času zagotovilo drug, alternativen vir ogrevanja.

Prav tako ne moremo pristati na predlog možnih prekinitev dobave, saj s toplotno energijo oskrbujemo več kot 90 odstotkov prebivalcev Šaleške doline, tudi javne ustanove (vrtce, šole, zdravstvene domove, domove za varstvo odraslih, bolnišnico ipd.) in številna podjetja (Terme Topolšica, Gorenje idr.). Vsaka nepredvidena prekinitev dobave toplote brez dvoma vpliva na kvaliteto bivanjskega standarda naših odjemalcev, gospodarskim subjektom pa povzroča motnje delovnega procesa in veliko gospodarsko škodo.

Sistem ogrevanja v Šaleški dolini deluje že od leta 1958 in je bil zgrajen tudi zaradi zmanjševanja vpliva onesnaženja na okolje, ki so ga prej povzročala mnoga individualna kurišča v gospodinjstvih. V vsem tem času je bilo poslovno sodelovanje s TEŠ korektno, prekinitev dobave toplotne energije ni bilo. Želimo si, da bi bilo tako tudi v prihodnje, zato zdaj z vodstvom TEŠ tečejo pogajanja za sklenitev nove pogodbe. Stališča KPV, ki jih na pogajanjih zastopamo in so za nas sprejemljiva, so, da je na novo sklenjena pogodba s TEŠ dolgoročna, da TEŠ zagotavlja neprekinjeno dobavo toplotne energije za zagotavljanje oskrbe naših odjemalcev ter da je v pogodbi navedena stroškovna cena. Za zagotavljanje tehnoloških možnosti za stabilen vir toplotne energije so pripravljeni sodelovati tako KPV kot tudi lokalne skupnosti. Menimo, da je do sklenitve nove pogodbe o dobavi toplotne energije in sistemske vode še vedno veljavna sedanja pogodba.

Predlog TEŠ o dvigu cene toplotne energije je še vedno predmet pogajanj, vendar je stališče KPV in lokalnih skupnosti jasno: dvig cene toplotne energije je povsem neupravičen in neutemeljen. Lokalne skupnosti so podprle izgradnjo bloka 6 TEŠ s ciljem zmanjšanja stopnje onesnaženosti okolja, izboljšanja kakovosti in energetske učinkovitosti, saj bo za enako količino proizvedene energije porabljenega približno 30 odstotkov manj premoga. Posledično to pomeni, da smo pričakovali znižanje stroškov za proizvodnjo toplotne energije in s tem nižjo ceno. Poleg tega je iz javno dostopnih letnih poročil TEŠ razvidno, da so v letih od 2010 do 2013 na področju proizvodnje toplotne energije poslovali s pozitivnim izidom. To je razvidno iz spodnje tabele.

Izkaz poslovnega izida TEŠ za "PO oskrba s paro in toplo vodo" v EUR

2010201120122013
Skupaj prihodki4.535.2834.162.4894.081.4324.069.421
Skupaj odhodki4.369.9123.953.9353.954.2993.843.876
Čisti poslovni izid126.903165.268126.669228.629

Vir: Letna poročila TEŠ, objavljena na Ajpesu

Prikazani poslovni izidi TEŠ potrjujejo dejstvo, da je predlog dviga cene za toplotno energijo povsem nerazumljiv.

Kljub rasti vseh stroškov Komunalno podjetje Velenje od junija 2011 ni dvigovalo cene toplotne energije. V primeru dviga cen s strani TEŠ pa bo KPV primorano za enak znesek dvigniti ceno toplotne energije svojim odjemalcem. Želimo si, da do tega ne bi prišlo in da bo kmalu sklenjen razumen dogovor. Glede na vpetost TEŠ v Šaleško dolino in življenja v njej upamo, da bo vodstvo TEŠ prepoznalo svojo vlogo družbeno odgovornega podjetja in da bomo v pogajanjih uspeli ohraniti ceno toplotne energije na enakem oz. nižjem nivoju. Degradacija prostora zaradi umestitve in delovanja takega energetskega giganta, kot je TEŠ, je ne nazadnje že sam po sebi zadosten razlog, da se tukajšnjim prebivalcem nudi trajna, zanesljiva (neprekinjena) in stroškovno ugodna oskrba s toplotno energijo.