O-STA

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma

Velenje, 15. januar 2016 - Mestna občina Velenje je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v mestni občini Velenje za leto 2016.

Predmet Javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: promocijsko-informativne aktivnosti, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, izvedba turističnih vodenj, študijskih tur, izmenjav in ogledov znamenitosti za obiskovalce in turiste, aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma, osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter realizacija turističnih projektov.


Razpisana so naslednja področja:

A: Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev

Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje.

B: Sofinanciranje programov turističnih podmladkov

Na razpisno področje B se lahko prijavijo turistični podmladki, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje in delujejo v okviru turističnih društev.


Za izvedbo javnega razpisa je v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 na voljo:
- 16 tisoč evrov za razpisno področje A;

- 3 tisoč evrov za razpisno področje B.

Prijavitelji morajo svoje vloge na javni razpis oddati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje - vložišče, soba 10. Vloga se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne, 25. februarja 2016 do 14. ure.


Odpiranje vlog bo 26. februarja 2016 ob 11. uri v prostorih Vile Biance.


Turistična društva, ki delujejo na območju mestne občine Velenje bodo o razpisu obveščena neposredno.