O-STA

Jutri 12. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 21. marec 2016 - Jutri, v torek, 22. marca, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 12. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Predstavitev poslovanja podjetja Plastika Skaza
 3. Vprašanja in pobude članov sveta
 4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici sveta Mestne občine Velenje
 5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
 6. Predloga Sklepa o imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo
 7. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
 8. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Vrtca Velenje
 9. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje
 10. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Knjižnica Velenje
 11. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje
 12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
 13. Predlog Sklepa o spremembi splošnih pogojev dostopa in uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo mestnega kolesa v Velenju (sistem Bicy) ter cenika uporabniških storitev sistema Bicy
 14. Predlog Sklepa o soglasju k izstopu soustanovitelja javnega zavoda Galerija Velenje
 15. Predlog Sklepa o uvrstitvi novih proračunskih postavk 40122015 in 40122016 v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016
 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016
 17. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015
 18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
 19. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje
 20. Osnutek Strategije razvoja terciarnega izobraževanja
 21. Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
 22. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
 23. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
 24. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
 25. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradno prečiščeno besedilo)
 26. Končno poročilo NO MOV o opravljenem nadzoru poslovanja Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda za leto 2014
 27. Končno poročilo NO MOV o opravljenem nadzoru energetske sanacije Zdravstvenega doma Velenje
 28. Končno poročilo NO MOV o opravljenem nadzoru javnega naročila izgradnje Športnega parka Konovo
 29. Predstavitev projekta Podjetniški center Standard
 30. Poročilo o rezultatih monitoringa Velenjskega jezera za namen kopanja 2012-2015 in kriteriji za uvrstitev na seznam kopalnih voda
 31. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje v letu 2015
 32. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja v letu 2015
 33. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
 34. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2015
 35. Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2015"
 36. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v mestni občini Velenje za leto 2015
 37. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v mestni občini Velenje za leto 2015
 38. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2015
 39. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2015
 40. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2015
 41. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2015
 42. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015
 43. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija
 44. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2015
 45. Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2015
 46. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2015
 47. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v mestni občini Velenje od 1. 9. 2014 do 30. 8. 2015
 48. Poročilo Turistično - informacijskega centra Velenje za leto 2015
 49. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v mestni občini Velenje za leto 2015
 50. Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2015
 51. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2015
 52. Poročilo o dodeljenih pomočeh "de minimis" za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2015
 53. Odgovori na pobude in vprašanja

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje