O-STA

Zaključni račun proračuna za 2015 soglasno sprejet

Velenje, 24. marec 2016 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so na 12. seji sveta med drugim obravnavali tudi akte, ki se nanašajo na proračun Mestne občine Velenje. Svetniki so soglasno sprejeli Predlog Sklepa o uvrstitvi novih proračunskih postavk 40122015 in 40122016 v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 in tudi Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015.

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrič je predstavila uvrstitev dveh novih proračunskih postavk v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016, in sicer za plačila obresti posojila in za odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna. Poudarila je, da ne gre za povečanje proračuna, saj bomo sredstva prerazporedili iz drugih postavk.

Z odlokom o proračunu je v letu 2016 načrtovano zadolževanje za izvrševanje proračuna za investicije, načrtovane v proračunu, v višini do 2,5 milijona evrov. Pri pripravi proračuna smo upoštevali pogoje za zadolžitev z moratorijem na plačila obresti in odplačila glavnice, zato proračunski postavki nista bili umeščeni v proračun.

Zagotavljanje sredstev za investicije določa 21. člen Zakona o financiranju občin v višini
6 % skupne primerne porabe občin, zaradi varčevalnih ukrepov pa je višina sofinanciranja zmanjšana. Zagotavlja se v višini 5 % skupne primerne porabe občin, pri čemer se 2 % sredstev zagotavljata v obliki transfera iz državnega proračuna, 3 % sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države. Za Mestno občino Velenje 2 % nepovratnih sredstev predstavlja 110.270 evrov, 3 % povratnih sredstev pa 166.905 evrov. Nepovratna sredstva po 23. členu ZFO-1 in povratna (kreditna) sredstva bo Mestna občina Velenje v letu 2016 koristila za izvedbo investicije Smučarsko skakalni center v višini 400 tisoč evrov. Zadolžitev do višine 166.905 evrov se ne šteje v obseg zadolževanja, kar se tudi spremeni v 15. členu dosedanjega odloka.

Svetniki so s sprejetjem Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 soglasno potrdili predlagane spremembe.

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki je poudaril, da bistvenih odstopanj, glede na sprejeti proračun, ni bilo.

V zaključnem računu proračuna je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 39.472.080 evrov, odhodkov v višini 38.625.607 evrov in presežek prihodkov nad odhodki v višini 846.473 evrov; prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso izkazani; v računu financiranja je izkazano zadolževanje v višini 1,25 milijona evrov, odplačila dolga v višini 1.271.312 evrov, neto odplačilo dolga pa v višini 21.312 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2014 je znašalo 1.619.300 evrov, stanje sredstev na dan 31. december 2015 pa je izkazano v višini 2.444.461 evrov.

V letu 2015 je bilo največ prihodkov in prejemkov iz naslova dohodnine (37 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (18,5 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (10,5 %), sofinanciranja naložb po programu kohezije na področju oskrbe z vodo (5,4 %), sofinanciranja Podjetniškega centra Standard (3,2 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna (3,1 %), najemnin stanovanj (2,8 %), sofinanciranja Regijske galerije Velenje
(2,3 %), odškodnine za degradacijo prostora (2,1 %), najemnine za zemljišča (1,5 %), sofinanciranja projektov Projektne skupine (1,3 %), denarnih kazni (1,2 %) in kupnin za stanovanja Gorica (1,1 %).

Največ odhodkov in izdatkov v letu 2015 je bilo namenjenih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (11,4 %), oskrbo z vodo (10,3 %), administracijo občinske uprave (8,1 %), spodbujanje razvoja malega gospodarstva (4,6 %), urejanje cestnega prometa (4,6 %), programe športa (4,3 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (3,9 %), oskrbo s toplotno energijo (3,8 %), druge programe v kulturi (3,8 %), plačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (3,7 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,9 %), osnovno šolstvo (2,5 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (2 %) in za socialno varstvo materialno ogroženih (2 %).

Pomembnejše investicije v letu 2015 so bile naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo - 3,279 milijonov evrov, Podjetniški center Standard - 1,584 milijonov evrov, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo - 1,532 milijonov evrov, Regijska galerija Velenje - 1,334 milijonov evrov, obnove cest po programu koncesije - 1,035 milijonov evrov, garaže Gorica - 946 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo - 817 tisoč evrov, stanovanja Gorica - 344 tisoč evrov, vzdrževanje objektov osnovnih šol - 332 tisoč evrov in investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 316 tisoč evrov.

Za financiranje projektov je Mestna občina Velenje v letu 2015 pridobila 5,897 milijonov evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in od drugih institucij ter donacij.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal, da smo v lanskem letu, kljub zaključku finančne perspektive Evropske unije in zmanjševanju sredstev dohodnine, 41 % proračuna oziroma 16,4 milijonov evrov namenili za investicije. Dobro tretjino proračuna namenjamo za financiranje družbenih dejavnosti, s katerim omogočamo občanom kvalitetne pogoje bivanja.

Izpostavil je, da smo se kljub številnim investicijam uspeli neto razdolžiti. Proračun za 2015 je bil realiziran v višini 92 % sprejetega proračuna, čeprav med letom nismo sprejemali rebalansa proračuna.

Poskrbeli bomo, da bo takšno poslovanje tudi v prihodnjih letih. Poudaril je, da se lahko ponosno pohvalimo z zaključnim računom proračuna za leto 2015, katerega so svetniki soglasno sprejeli.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje