O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Rezultati monitoringa vodotoka Paka v minulem letu dobri

Velenje, 17. junij 2016 - Mestna občina Velenje izvaja merjenje stanje vodotoka reke Pake že deset let. Monitoring vodotoka izvaja podjetje ERICo Velenje in sicer na dveh merilnih mestih v Selu pri Velenju in v Velenju za Gorenjem.

Vzorčenje Pake je bilo v letu 2015 opravljeno štirikrat na merilnih mestih Selo pri Velenju in v Velenju, ter dvakrat na merilnem mestu za Gorenjem. V vzorcih vode so v laboratoriju Inštituta ERICo Velenje opravili fizikalno kemijske analize (pH, kisik, specifična električna prevodnost, motnost, trdota, suspendirane snovi, KPKd, BPK5, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat, klorid, celokupni fosfor, celotna trdota, kadmij, svinec, živo srebro, nikelj, arzen, baker, bor, cink, krom, molibden, mangan) in preiskave bioloških elementov kakovosti - fitobentos in bentoške nevretenčarje. Na vseh merilnih mestih je bilo opravljeno tudi vzorčenje rečnih sedimentov enkrat letno.

Rezultati preiskav v letu 2015 so pokazali, da je kemijsko in ekološko stanje reke Pake na vseh merilnih mestih dobro. Stanje kakovosti reke Pake se od leta 2006 ni bistveno spremenilo (ostaja dobro kemijsko in ekološko stanje).

V preteklem letu je Mestna občina Velenje za izvajanje monitorija reke Pake namenila 11.718,19 evra.