O-STA

PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL ZA LETO 2003

AJPES je 5.2.2004 začela sprejemati letna poročila za leto 2003 pravnih oseb javnega prava (proračuni, zavodi in druge pravne osebe javnega prava), pravnih oseb zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati, zasebni zavodi itd.) in društev. Ti poslovni subjekti morajo predložiti letna poročila AJPES za namene državne statistike in za zagotovitev javnosti podatkov do 1.3.2004.

Pravne osebe javnega prava lahko predložijo letna poročila prek spletnega portala AJPES ali na papirju. Pravne osebe zasebnega prava in društva pa lahko letna poročila predložijo prek spletnega portala AJPES, na disketi ali na papirju.

Sestavne dele in roke za predložitev letnih poročil za pravne osebe javnega prava določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03 in 134/03).

Sestavni deli, roki in način predložitve za pravne osebe zasebnega prava so določeni v Metodološkem navodilu za predložitev letnih poročil pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 2/04), za društva pa v Metodološkem navodilu za predložitev letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 2/04).

Letna poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov bo AJPES začela sprejemati 16.2.2004. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morajo letna poročila predložiti AJPES za namene državne statistike in za javno objavo. Rok za predložitev letnih poročil za namene državne statistike je 31.3.2004. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo določene pogoje - teh je več kot 96 %, lahko do tega roka predložijo eno letno poročilo za oba namena hkrati (za državno statistiko in za javno objavo). Gospodarske družbe in samostojni podjetniki lahko letna poročila predložijo prek spletnega portala AJPES, na disketi ali na papirju.

Sestavne dele, roke, načine predložitve ter sprejem letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov določa Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/04).

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 1/04).

Za nepravočasno predložitev letnih poročil so predpisane denarne kazni.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletnem portalu www.ajpes.si.