O-STA

Zlati grič zaenkrat ostaja namenjen kmetijstvu

Mestna občina Velenje je decembra 2016 pridobila lastninsko pravico na devetih parcelah na Zlatem griču nad mestnim otroškim igriščem v Velenju. V preteklih dneh so zemljišče v skupni izmeri 67.000 m² ocenili strokovnjaki, ki so ugotovili, da je plantažni sadovnjak na tem ozemlju "izčrpan". Sadovnjak, v katerem je po oceni dobrih 12 tisoč dreves, zadnjih 17 let ni bil obnovljen, življenjska doba sadovnjaka s podobno gostoto dreves na takšni površini pa je cca 20 let.

Z namenom vzdrževanja sadovnjaka in ohranitve pridelave jabolk smo ga v najem za krajši čas ponudili lokalnim sadjarjem, v razgovorih z njimi pa prišli do ugotovitve, da bi bila vlaganja v obnovo in kasneje intenzivno pridelavo jabolk previsoka. Za obnovo sadovnjaka bi bilo po ocenah lokalnih sadjarjev potrebnih vsaj 300.000 EUR (nova drevesa, opore, protitočna zaščita, ...). Investicija bi bila upravičena, če bi se pridelava jabolk nadaljevala vsaj še 20 let. Prav tako ne gre zanemariti dejstva, da obstoječi nasad ob opustitvi agrotehničnih ukrepov, kot so obrezovanje, škropljenje z ustreznimi fitofarmacevtskimi sredstvi predstavlja veliko nevarnost širjenja bolezni in škodljivcev, kar bi posledično lahko ogrozilo pridelavo jabolk pri ostalih sadjarjih na našem območju. Na podlagi vseh ocen se je tako kot najbolj primerno izkazalo, da sadna drevesa odstranimo še pred pričetkom rastne sezone. Zemljišče bi bilo nato potrebno še očistiti, preorati in zatraviti.

Obravnavano območje Zlatega griča je skladno z veljavnim prostorskim planom opredeljeno kot stavbno zemljišče, za katerega je predvidena izdelava novega Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), katerega sprejetje, na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag, načrtujemo predvidoma do konca tega leta. Z OPPN-jem se bo določilo podrobnejšo namensko rabo tega območja skupaj s potrebno infrastrukturo.

Do sprejetja OPPN in konkretnega začetka izvajanja posegov v prostor pa bomo Zlati grič kot travno površino oddali v najem našim kmetijskim pridelovalcem ter tako zagotovili, da bo zemljišče redno vzdrževano.

Prijazen pozdrav,

Služba z odnose z javnostmi Mestne občine Velenje