O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Potrjen Osnutek Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje

Velenje, 24. januar 2017 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na današnji seji potrdili Osnutek Celostne prometne strategije (CPS) Mestne občine Velenje.

Mestna občina Velenje je skladno z evropskimi smernicami pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije. Gre za strateški dokument, ki je namenjen reševanju izzivov občine na področju urejanja prometa s poudarkom na zagotavljanju dobrih pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji, uporabniki javnega potniškega prometa in spodbujanje uporabe trajnostnih prevoznih sredstev. Temelji na izvajanju t. i. mehkih ukrepov, ko za manjši finančni vložek dosežemo dolgotrajnejši in večji učinek kot pri ukrepih, ki temeljijo na gradnji, povečanju kapacitet npr. cestne infrastrukture.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Izdelovalec CPS je konzorcij podjetij B22, d. o. o., PNZ, d. o. o. in MK projekt, d. o. o. s podizvajalci.

Sodoben pristop, za katerega smo se odločili in zanj uspešno pridobili nepovratna sredstva, ni zgolj priprava in sprejetje strateškega prometnega dokumenta Mestne občine Velenje, temveč pomeni pričetek dolgoročnega procesa ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema, pri kateremu je gradnja šele zadnji korak reševanja izzivov v prometu. Obstoječe načrtovalske prakse nadgrajuje s temeljito analizo stanja, vizijo prometnega razvoja, strateškimi cilji ter stebri, ki celovito vključujejo področja daljnovidnega ukrepanja: trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet.

Mestna občina Velenje potrebuje sprejeto Celostno prometno strategijo za potrebe prijav na različne projekte na področju izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti in celostnega prometnega načrtovanja ter ostalih vidikov trajnostnega razvoja v Mestni občini Velenje.