O-STA

Poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si smo objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale, Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017, Predlog Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje in Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje.

Gradivo bodo svetnice in svetniki obravnavali na 19. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 28. februarja 2017.

Na spletni strani smo objavili vsebino aktov, ki so objavljeni v Glasilu št. 19. Sveta Mestne občine Velenje, in obrazec, za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na pripravljeno gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronsko pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na podano pripombo. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

Poziv bo na spletni strani objavljen 8 dni. Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu akta, ki se bo obravnaval na seji Sveta Mestne občine Velenje.