O-STA

Možnost nakupa nepremičnin v Poslovni coni Stara vas

Velenje, 10. maj 2017 - V Mestni občini Velenje nadaljujemo z ukrepi za spodbujanje podjetništva. Na spletni strani www.velenje.si (Javne objave, Javni razpisi) smo objavili javni razpis za prodajo zemljišč v skupni velikosti 7.400 m2 v Poslovni coni Stara vas. Zemljišča, namenjena za nadaljnji razvoj podjetništva v občini, prodajamo po zelo ugodni ceni (pod ocenjeno vrednostjo).

Investitorji bodo za kvadratni meter komunalno opremljenega zemljišča odšteli 20 evrov, razliko do ocenjene vrednosti bo za investitorje predstavljala pomoč po pravilu "de minimis". Eden od pogojev za pridobitev zemljišč v Poslovni coni Stara vas je zagotavljanje novih delovnih mest. Prijava na razpis je možna do 30. junija.

Mestna občina Velenje je za spodbujanje podjetništva v letu 2016 s spremembo odloka o odmeri komunalnega prispevka že predpisala delne oprostitve komunalnega prispevka za gradnjo določenih nestanovanjskih stavb (poslovne in upravne stavbe, industrijske stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti...). Za območje Poslovne cone Stara vas pa bo pripravljen posamičen odlok o odmeri komunalnega prispevka, ki bo zaradi sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj še dodatno stimulativno naravnan.

Mestna občina Velenje je veljavno gradbeno dovoljenje na območju Poslovne cone Stara vas, za gradnjo komunalne infrastrukture, vključno z energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, pridobila že konec leta 2015. Konec marca letos smo pristopili k prvim gradbenim delom, ki bodo predvidoma končana do konca letošnjega poletja. Pridobili bomo več kot 20 tisoč m2 komunalno opremljene poslovne cone, ki se nahaja ob neposredni bližini trase bodoče hitre ceste.

Znotraj predvidenih karejev, zelenih in preostalih površin, ki so zasnovani v prostorskem aktu, bo možno grafično spreminjati namembnosti, dopustno bo tudi združevanje posameznih karejev, preostalih površin in objektov preko notranjih internih cestnih povezav.

Drugačna bo lahko tudi zasnova predvidenih objektov; investitorji bodo lahko spremenili obliko, velikost tlorisov, višine objektov in tolerance. Ob tem pa bo treba zaradi enotnega videza kompleksa v največji možni meri upoštevati gradbene linije vzdolž glavne povezovalne ceste in sekundarnih cest. Za takšne spremembe si bodo morali bodoči investitorji izdelati posebne strokovne podlage in zanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.

Zainteresirani lahko več informacij o javnem razpisu dobijo pri Bojanu Lipniku iz Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje (telefonska številka: 03 8961 670, e-naslov: pcstaravas@velenje.si).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje