O-STA

Jutri 21. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 29. maj 2017 - Jutri, v torek, 30. maja, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 21. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Potrditev zapisnika skupne izredne seje občinskih svetov Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj

3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

4. Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.

5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje

6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za gospodarstvo

7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline

8. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-103 Razširitev Poslovne cone Stara vas v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020

9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje

10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Velenje v letu 2017

11. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2016

12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova (parcela 674/10) iz javnega dobra

13. Predlog Sklepa o sprejemu Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021

14. Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Velenje

15. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2016

16. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2017

17. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2016

18. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2017

19. Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Velenje o nadzoru javnega naročila Sanacija Podjetniškega centra (PC) Standard

20. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2016

21. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2016

22. Poročilo o izvajanju koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v mestni občini Velenje

23. Poročilo o delu JZ Festival Velenje za leto 2016

24. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2016

25. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2016

26. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2016

27. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2016

28. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2016

29. Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016

30. Letno poročilo o opravljenih nalogah Centra za socialno delo Velenje za leto 2016

31. Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa Velenje za leto 2016

32. Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje za leto 2016

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!