O-STA

Vložena pritožba zoper odločbo Agencije za energijo - vhodnih podatkov ne želijo razkriti zaradi varovanja poslovne skrivnosti

Velenje, 22. junij 2017 - Prejšnji teden je Mestna občina Velenje vložila pritožbo zoper odločbo Agencije za energijo. Konec marca smo namreč na Agencijo za energijo posredovali zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer smo zahtevali, da nam kot odjemalcu in družbeniku javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., ki je distributer toplote iz distribucijskega sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline na območju lokalnih skupnosti Velenje in Šoštanj, posredujejo vlogo z vsemi prilogami družbe Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., za izdajo soglasja k izhodiščni ceni in odločbo Agencije za energijo z dne 7. 3. 2017 k izhodiščni ceni toplote.

6. junija smo prejeli odločbo Agencije za energijo, s katero so naši zahtevi delno ugodili, in sicer bi nam po dokončnosti odločbe posredovali:

- vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje ob pričetku izvajanja dejavnosti proizvodnje toplote kot regulatorni proizvajalec toplote, ki jo je družba TEŠ naslovila na Agencijo za energijo, v kateri se prekrije vsebina podatkov iz Poslovnega načrta Termoelektrarne Šoštanj za leto 2017 z dodatnim planom za leti 2018 in 2019;

- seznam dejavnosti, ki jih ali jih bo družba TEŠ opravljala, in

- odločbo Agencije za energijo z dne 7. 3. 2017, v kateri se prekrije vsebina podatkov iz Poslovnega načrta Termoelektrarne Šoštanj za leto 2017 z dodatnim planom za leti 2018 in 2019.

Zaradi varovanja poslovne skrivnosti so nam v preostalem delu zahtevo zavrnili, zato nam ostale dokumentacije za utemeljitev cen vhodnih energentov, ki je bila uporabljena v izračunu izhodiščne cene, ki je sestavni del vloge za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote, ne bodo posredovali.

Mestna občina se je 15. 6. 2017 zoper odločbo Agencije za energijo pritožila. Menimo, da gre v tem primeru za izjemo od varstva poslovne skrivnosti, saj gre za podatke, povezane z opravljanjem javne službe, ki ne morejo biti poslovna skrivnost. Trdimo tudi, da obstaja prevladujoč javni interes, ki je vsekakor močnejši od izjeme poslovne skrivnosti družbe iz naslednjih razlogov: javni interes predstavlja 33.000 uporabnikov javne službe gospodinjskega odjema in 600 uporabnikov poslovnega ter industrijskega odjema, ki ne morejo koristiti druge vira toplotne energije; agencija je ustanovljena za zaščito interesov končnih uporabnikov, ki imajo pravico izvedeti, kakšne so podlage za izračun cene toplotne energije; družba TEŠ je v 100-odstotni državni lasti.

Agencija bi, po našem mnenju, kljub vedenju oz. seznanitvi s sklepom družbe TEŠ o poslovni skrivnosti, morala prepoznati prevladujoč javni interes, ki je vsekakor močnejši od izjeme poslovne skrivnosti družbe TEŠ, ter s posredovanjem podatkov glede izhodiščne cene toplote zagotoviti preglednost, nepristranskost in enakopraven položaj tudi lokalni skupnosti in našim občanom, kar z navedeno odločbo nikakor ni storila.

Zato smo predlagali, da se odločba Agencije za energijo odpravi in se agenciji naloži, da nam posreduje celotno zahtevano dokumentacijo. O pritožbi bo odločal Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Kot smo že obveščali, smo v mestni občini Velenje od Agencije za energijo zahtevali razkritje vhodnih podatkov za izračun nove cene toplotne energije. Sveta Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj odločno nasprotujeta dvigu cene toplotne energije za Šaleško dolino. Na osnovi znižanja stroškov za proizvodnjo toplotne energije zahtevamo, da bo cena toplotne energije za Šaleško dolino pravična. Agencija za energijo je namreč izračunala precejšen dvig cene in lokalne skupnosti želimo vpogled v način izračuna, saj naj vhodni podatki ne bi zajemali stroškov, ki niso neposredno povezani s procesom proizvodnje toplotne energije.

Lep pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje