O-STA

Začenjajo se obnovitvena dela na vodovodnih objektih na območju vodohrana Rožnik

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. bo jutri začelo z obnovitvenimi deli na enem izmed najstarejših delov ljubljanskega vodovodnega sistema na območju vodohrana Rožnik. Obnovitvena dela na vodovodnih objektih, zgrajenih leta 1890 oziroma leta 1945, so nujna za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo. V času del, ki bodo zaključena predvidoma jeseni, oskrba uporabnikov s pitno vodo ne bo motena.

Obnova zaradi dotrajanosti materialov in objektov

Obnova vodovodnih objektov, cevovodov in armatur na območju Vodohrana Rožnik je potrebna zaradi dotrajanosti materialov in objektov. Ker je bilo ob podrobnem pregledu objektov in vodovodnega sistema, tudi s pomočjo kamer, ugotovljeno, da so korenine najbližjih dreves na nekaterih mestih poškodovale vodovodni sistem, ponekod pa celo prodrle vanj, bodo obnovitvena dela, poleg obnove strojnih instalacij in armatur znotraj vodohranov, obsegala tudi zamenjavo vodovodnih cevi znotraj ograjenega območja vodohrana.

Sodelovanje strokovnjakov za zaščito dreves

Ker območje vodohrana leži v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in ker je del objektov na območju vodohrana Rožnik spomeniško zaščitenih, je investitor pri pripravi dokumentacije, poteku, načinu in trasi del, z namenom ohranjanja kulturne dediščine in zaščite čim več dreves, intenzivno sodeloval s strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za kulturno dediščino in Zavoda RS za varstvo narave. Strokovnjaki so skupaj izbrali traso obnove cevovodov in načine poteka del, ki bodo najmanj vplivali na obstoječi drevesni sestav in v čim manjši možni meri posegali v območje drevesnih korenin. Oblikovali so tudi ukrepe za zaščito dreves na gradbišču, s katerimi bo investitor zaščitil rastni prostor dreves in preprečil mehanske poškodbe korenin, debel in krošenj. Najstarejša drevesa, ki predstavljajo pomembno naravno dediščino, bodo v času izvajanja del zaščitena s posebno ograjo, z namenom zmanjševanja točkovnega pritiska na korenine dreves in posledic del na zdravje le-teh. Izvajalec bo znotraj območja vodohrana izdelal posebno začasno transportno pot, posamezna gradbena dela, ki bi lahko negativno vplivala na drevesa pa bo opravil ročno.

V skladu s projektno dokumentacijo, dovoljenji in soglasji bo v okviru del posekana ena starejša bukev in 9 mlajših dreves (smreke, oreh..), za katera je bilo ob arborističnem pregledu ugotovljeno, da so bila ob žledolomu, ki je Slovenijo prizadel leta 2014, zelo poškodovana, zato bi s časom propadla sama, ali pa omenjena drevesa s koreninami ogrožajo nemoteno oskrbo uporabnikov. Nekatera mlajša drevesa bodo posekana zaradi varovanja najmarkantnejših dreves. V kolikor bo arborist svetovalec ob izvajanju gradbenih del ugotovil, da so korenine še ene izmed starejših bukev, ki segajo na območje obstoječega vodovodnega jaška in v sam jašek, močno poškodovane, bo naknadno posekana tudi ta.

Strokovnjaki podjetja Tisa d.o.o. bodo v skladu z Evropskimi navodili za obžagovanje dreves na ostalih starejših drevesih izvedli čiščenje krošenj, ki zajema odstranitev suhih vej nad objekti, potjo in ograjo ter odstranitev večjih in debelejših vej. Prav tako bodo dvignili profile krošenj nad začasno transportno potjo, da izvajalci del s stroji ne bodo poškodovali vej dreves. Zaradi vrasle skorje in velike dimenzije vrhov, bo v skladu z navodili za zaščito dreves izvedena tudi vezava krošnje na varovanih starejših bukovih drevesih.

Potek obnovitvenih del

Dovozna pot za delovna vozila, stroje in material bo do gradbišča znotraj območja vodohrana Rožnik potekala mimo parkirišča ob bazenu Tivoli, Švicarije in Cekinovega gradu po poti Pod turnom, zato investitor obiskovalce Tivolija prosi za previdnost in razumevanje. Dela bodo zaključena predvidoma jeseni. V času del oskrba uporabnikov s pitno vodo ne bo motena.

Ocenjena vrednost obnovitvenih del znaša 350.000 evrov brez DDV. Gradbena in strojno instalacijska dela bo izvajalo na javnem razpisu izbrano podjetje CMC Ekocon d.o.o., arboristična dela pa strokovnjaki podjetja Tisa d.o.o.

Dodatne informacije za novinarje: Justina Simčič, JAVNI HOLDING Ljubljana, odnosi z javnostmi, E: justina.simcic@jhl.si, T: 01 47 40 823