O-STA

Projekt "NAT2CARE", kjer narava ne pozna meja

V četrtek, 7. decembra 2017, je v Furlaniji-Julijski krajini, potekala javna predstavitev projekta NAT2CARE (Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij 2000). Projekt sofinancira Program Evropske skupnosti Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 z namenom boljšega poznavanja in upravljanja narave na čezmejnem območju.

Posebna pozornost bo tako namenjena območju treh parkov (Triglavski narodni park v Sloveniji in v Italiji park Julijsko predgorje ter Dolomiti Friulane) kot tudi drugim bližnjim območjem, ki so del evropskega omrežja Natura 2000.

Naravni park Julijsko predgorje je vodilni partner projekta. Projekt bo trajal 30 mesecev, njegova vrednost znaša 1,3 milijona evrov. Pri projektu sodelujejo še Triglavski narodni park, Deželni naravni park Dolomiti Friulane, Nacionalni inštitut za biologijo iz Ljubljane, Biotehnični center Naklo in Univerza v Vidmu.

Cilj projekta je zagotoviti inovativne aktivnosti v okviru čezmejnega upravljanja habitatnih tipov in živalskih vrst, zlasti tistih, ki živijo na obeh straneh meje in jo tudi pogosto prečkajo. Mednje sodijo srednje in velike zveri, kopitarji, ujede in sove, alpske kure, kosec in hrošči, kot je na primer alpski kozliček. Pomembne aktivnosti projekta bodo namenjene ozaveščanju širše javnosti, zlasti mladih in sodelovanju z njimi.

V projektu bomo med drugim iskali možnosti, kako v Sloveniji zopet zagotoviti primerne pogoje za gnezdenje beloglavega jastreba, ki v Sloveniji velja za izumrlo gnezdilko že od 19. st.

Kosec je travniška ptica, ki je v Sloveniji zelo ogrožena, saj se je populacija vrste v zadnjih 20 letih zmanjšala za več kot polovico. Poleg tega bodo projektne aktivnosti usmerjene v raziskave kozače, ki je pomembna gozdna vrsta sove, katere populacija v Sloveniji predstavlja največji delež evropske populacije.

Eden izmed ključnih pokazateljev naravnega gozdnega sistema so tudi saproksilni hrošči, med katerimi je ključen alpski kozliček. Med projektom bomo vzpostavili sistem spremljanja stanja življenjskega prostora in populacije te karizmatične vrste kozlička evropskega varstvenega pomena.

Poleg raziskav biodiverzitete na izbranih Natura 2000 območjih, je pomembna aktivnost projekta tudi ozaveščanje prebivalstva o pomenu biodiverzitete za dobrobit ljudi. Organizirane bodo štiri okrogle mize, 18 delavnic v osnovnih šolah, štiri izmenjave med šolami, osem delavnic za odrasle in 47 pobud v naravi, kot so na primer dnevi kampiranja, namenjeni raziskovanju, vodeni obiski parkov, ekskurzije, izobraževalne igre za otroke in seminarji za študentje in profesorje. Cilj projekta je k sodelovanju pritegniti vsaj 2.400 oseb.

Poseben delovni sklop projekta je namenjena tudi ekosistemskim storitvam in tistim izjemnim prednostim, ki jih okolje brezplačno nudi človeku, ne da bi ta poznal njihovo ustrezno ekonomsko vrednost. Naloga projekta je ugotoviti in kartirati prisotne ekosistemske storitve na izbranem območju, deliti metodologijo za določitev vrednosti in količine storitev ter pri tem ugotoviti dejanske možnosti za njihovo morebitno plačevanje.

Projekt predstavlja zanimiv izziv, ki poudarja bogato biotsko pestrost izbranega območja na evropski ravni, saj narava ne pozna meja.

Kontakt za dodatne informacije: helena.koncar@nib.si