O-STA

Jutri 25. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 20. december 2017 - Jutri, v četrtek, 21. decembra, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 25. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

3. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o razporeditvi poslovnega izida

4. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018

5. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019

6. Predlog Sklepa o sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini Velenje

7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje

8. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2018

9. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2019

10. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod (Tehnološki park Velenje)

11. Predlog Letnega programa športa v MO Velenje za leto 2018

12. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018

13. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru javnega naročila "Adaptacija 11 stanovanj"

14. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru zaposlovanja v občinski upravi MO Velenje in v organu skupne občinske uprave MIRVO v letu 2016

15. Predstavitev analize "Priložnosti za delo in življenje mladih v SAŠA regiji v obdobju do leta 2030"

16. Poročilo o delu osnovnih šol v MO Velenje za šolsko leto 2016/2017

17. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje za leto 2016

18. Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje za leto 2016

19. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2018

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje