O-STA

Sprejeta predloga odlokov o proračunih za leti 2018 in 2019

Velenje, 21. december 2017 - Svetnice in svetniki so na današnji seji med drugim potrdili tudi Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 in Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019.

Uvodoma je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič povedal, da smo proračun tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani spremenili. Delež investicij se v letih 2018 in 2019 povečuje. V letu 2018 znaša približno 37 %, v letu 2019 pa bo teh sredstev že preko 40 %.

Odločili smo se, da sprejmemo proračun za naslednji dve leti, da omogočimo normalno poslovanje občine tudi v času prihodnjih volitev in se izognemo začasnemu financiranju v začetku leta 2019.

Mestna občina Velenje bo v prihodnjem obdobju vodila kar nekaj projektov, za katere smo pridobili več kot 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Župan je poudaril, da smo kot lokalna skupnost v samem vrhu pri črpanju evropskih sredstev in smo v preteklih letih veliko projektov izvedli, prav zaradi uspešnosti občine pri pridobivanju evropskih sredstev.

Za leto 2018 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 43.610.597 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 45.675.833 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je načrtovano v višini 2.495.085 evrov, na dan 31. 12. 2018 pa v višini 429.849 evrov.

Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 43.610.597 evrov, največ je načrtovane dohodnine (37,7 %), nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (18,9 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (12,5 %), prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe (8,1 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (4,2 %), najemnin stanovanj (3,2 %), prodaje zemljišč (1,7 %), odškodnine za degradacijo prostora (1,7 %), najemnin za zemljišča (1,6 %) in davka na promet nepremičnin (1 %).

Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 45.675.833 evrov, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (10,3 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih uprav MIRVO in UOP SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (8,3 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (6,1 %), urejanje cestnega prometa (5,1 %), druge programe v kulturi (5 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (4,8 %), programe športa (4,6 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4,4 %), oskrbo s toplotno energijo (4,2 %), ravnanje z odpadno vodo (2,8 %), spodbujanje razvoja malega gospodarstva (2,7 %), oskrbo z vodo (2,7 %) in za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,4 %).

V primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2018 je obseg predloga proračuna povečan za 1,4 milijona evrov. Dodatna sredstva so med drugim načrtovana za nakup garaž Gorica v višini milijona evrov, projektiranje in začetek izgradnje doma krajanov v krajevni skupnosti Podkraj v višini 150 tisoč evrov, izgradnjo Športnega centra Kavče v višini 100 tisoč evrov, štipendije dijakom za deficitarne poklice v višini 50 tisoč evrov, izgradnjo "pumptrack" poligona v višini 40 tisoč evrov, projekt Prostoferstvo v višini 35 tisoč evrov, sanacijo fasade na cerkvi sv. Jakoba (Jakec) v višini 20 tisoč evrov in obnovo cerkve na Paškem Kozjaku v višini 10 tisoč evrov.

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 5.143.657 evrov oziroma 11,26 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 23.222.070 evrov oziroma 50,84 % proračuna, za investicijske odhodke 17.085.106 evrov oziroma 37,41 % proračuna in za rezerve 225 tisoč evrov oziroma 0,49 % proračuna.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2018 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe - 4,696 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo - 1,879 milijona evrov, Garaže Gorica - 1,1 milijona evrov, obnove cest po programu koncesije - 0,945 milijona evrov, izgradnja oskrbovanih stanovanj - 0,8 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo - 0,636 milijona evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,4 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda - 0,381 milijona evrov, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline - 0,345 milijona evrov, sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste - 0,31 milijona evrov in ureditev Večgeneracijskega centra - 0,302 milijona evrov.

Z investicijami po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe nameravamo v letih 2017, 2018 in 2019 izvesti projekte CTN Revitalizacija starotrškega jedra, CTN Energetske sanacije - Vojkova 12a, CTN Energetske sanacije - Simona Blatnika 1, CTN Energetske sanacije - Cesta talcev 18a, CTN Stari trg 11, CTN Prireditveni prostor, CTN Prireditveni oder, CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje - center in CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod.

Za financiranje projektov v letu 2018 načrtujemo 4,401 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, posrednih uporabnikov in od drugih evropskih institucij.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 1.815.966 evrov.

Sredstva rezerv so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 60 tisoč evrov ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 165 tisoč evrov.

Za leto 2019 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 49.213.276 evrov ter odhodki in izdatki v višini 49.426.024 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je načrtovano v višini 429.849 evrov, na dan 31. 12. 2019 pa v višini 217.101 evrov.

Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 49.213.276 evrov, največ je načrtovane dohodnine (34,2 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (18,6 %), prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe (11,9 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (10,2 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (5 %), prihodkov za sofinanciranje projekta RRP Regionalni razvojni programi (3 %), najemnin stanovanj (2,8 %), prodaje zemljišč (2,6 %), odškodnine za degradacijo prostora (1,5 %) in najemnin za zemljišča (1,4 %).

Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 49.426.024 evrov, največ sredstev je načrtovanih za druge programe v kulturi (11 %), delovanje in vzdrževanje vrtcev (9,9 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih uprav MIRVO in UOP SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (7,8 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (6,3 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (4,9 %), programe športa (4,4 %), spodbujanje razvoja malega gospodarstva (4,2 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (3,4 %), oskrbo s toplotno energijo (3,3 %), oskrbo z vodo (3,2 %), urejanje cestnega prometa (2,8 %), ravnanje z odpadno vodo (2,7 %) in za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,3 %).

V primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2019 je obseg predloga proračuna povečan za 0,149 milijona evrov. V primerjavi z osnutkom proračuna so s predlogom med drugim načrtovana dodatna sredstva za nakup stanovanj v višini 0,5 milijona evrov, dokončanje izgradnje doma krajanov v krajevni skupnosti Podkraj v višini 60 tisoč evrov in štipendije dijakom za deficitarne poklice v višini 50 tisoč evrov. Nakup garaž Gorica je v višini milijon evrov načrtovan v proračunu za leto 2018. Zato so v predlogu proračuna za leto 2019, v primerjavi z osnutkom, sredstva za ta namen zmanjšana v višini 0,5 milijona evrov.

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 5.189.703 evrov oziroma 10,5 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 24.223.141 evrov oziroma 49,01 % proračuna, za investicijske odhodke 19.788.180 evrov oziroma 40,04 % proračuna in za rezerve 225 tisoč evrov oziroma 0,46 % proračuna.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2019 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe - 7,183 milijona evrov, projekt RRP Regionalni razvojni programi - 1,35 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo - 1,134 milijona evrov, obnove cest po programu koncesije - 0,943 milijona evrov, izgradnja oskrbovanih stanovanj - 0,8 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo - 0,786 milijona evrov, nakup stanovanj in poslovnih prostorov - 0,5 milijona evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,4 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda - 0,381 milijona evrov, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline - 0,345 milijona evrov, vzdrževanje objektov v KS - 0,335 milijona evrov in naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda - 0,238 milijona evrov.

Po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe nameravamo v letu 2019 izvesti projekte CTN Revitalizacija starotrškega jedra, CTN Stari trg 11, CTN Prireditveni prostor, CTN Prireditveni oder, CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje - center in CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod.

Za financiranje projektov v letu 2019 načrtujemo 8,056 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 2,45 milijona evrov.

Sredstva rezerv so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 60 tisoč evrov ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 165 tisoč evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje