O-STA

Klasirnica je predvidena za rušenje - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 19. marec 2018 - Ko je Premogovnik Velenje prenehal uporabljati objekt Klasirnica za namene klasiranja premoga, je leta 2005 objekt brezplačno prenesel v last Mestne občine Velenje. V Upravi Mestne občine Velenje smo takrat želeli objekt preurediti tako, da bi ohranil pričevanje tehnične in prostorske dediščine moderne zgodovinske rudarske regije. Vendar je takratna analiza pokazala, da bi potrebovali za osnovno revitalizacijo objekta približno 15 milijonov evrov. Primernih razpisov za pridobitev evropskega sofinanciranja za revitalizacijo objekta v tem obdobju ni bilo, sama investicija pa je za občino prevelik finančni zalogaj. Mestna občina Velenje z obratovanjem objekta nima nobenih stroškov, Premogovnik Velenje pa je zavezan, da bo objekt rušil.

S Klasirnico, industrijskim objektom v velikosti 2.642 m² in dvoriščem v velikosti 445 m², smo pred leti želeli ustvariti inovativno okolje, ki bi bilo tudi kulturno in turistično središče širšega prostora ter bi dajalo možnost nadaljnjega razvoja storitvenih dejavnosti in zaposlovanja. Že v letu 2005, takoj po prenosu lastništva s Premogovnika Velenje na Mestno občino Velenje, je občina začela z izvajanjem projekta INDU.PIK - modeli revitalizacije objektov industrijske kulturne dediščine, v okviru katerega so se razvili štirje modeli (Kulturni stolp, Ars energetika, Center za oblikovanje in Produkcijska platforma). Vendar je že takrat finančna analiza pokazala, da bi potrebovali za osnovno revitalizacijo objekta od 14,6 do 16,7 milijona evrov. Prav tako je bilo potrebno ovrednotiti stroške rednega delovanja, ki so se od modela do modela razlikovali. Kot viri financiranja so bili predvideni različna evropska sredstva, zasebni prispevki gospodarstva, nacionalni proračun in proračun regije ter lokalnih skupnosti. Tudi takratne gospodarske razmere in prometna situacija (predvidevalo se je, da bo avtocestna povezava z Velenjem že vzpostavljena in bo objekt s svojim programom zadovoljeval potrebe širšega evropskega prostora) niso govorile v prid investiciji. Primernih razpisov za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev v tem obdobju in za takšen namen ni bilo, sama investicija revitalizacije objekta pa je za občinski proračun previsoka.

Na podlagi navedenega je bila odločitev Uprave Mestne občine Velenje, da se preureditev Klasirnice ne izvede in da je objekt najbolj smotrno porušiti. Rušitev objekta, za katerega je potrebno izdelati projekte za rušenje zahtevnega objekta, je specifična, saj je objekt velikih dimenzij, grajen za poseben namen industrijske rabe (drobljenje in sortiranje premoga).

Zato smo leta 2013 s Premogovnikom Velenje sklenili, da bodo v imenu občine, vendar na lastne stroške, pridobili ustrezno dovoljenje za rušitev in porušili objekt. Občina se je zavezala, da bo objekt prost najemnikov oz. uporabnikov predala Premogovniku Velenje za izpraznitev notranje tehnološke opreme in za rušenje. Premogovnik Velenje pa je izvedel demontažo in odstranitev tehnološke opreme znotraj objekta. Sklenjeno je bilo, da bodo z rušitvijo objekta začeli najkasneje v obdobju enega leta po preusmeritvi odvoza premoga iz jame na jašek NOP II. Ker je Premogovnik Velenje v tem času spremenil namembnost jaška NOP II., na nadaljnje aktivnosti Premogovnika Velenje še čakamo.

Danes je objekt v slabem stanju in močno kvari izgled okolice. Po idejni zasnovi prostorskega načrta je na tem območju predvidena ureditev poslovno-obrtne ali industrijske cone. O nadaljnjih aktivnostih vas bomo še obveščali.