O-STA

Sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

Mestna občina Velenje je na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019. Prijava na razpis bo letos prvič možna le v elektronski obliki. Predmet javnega razpisa so programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšujejo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za leto 2018 je 120.000 evrov in za leto 2019 prav tako 120.000 evrov.

Upravičenci do sofinanciranja so:

1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje;

2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje;

3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihovi programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje.

Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejele sredstva za isti program/projekt/prireditev na katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpisu za področje kulture, turizma, športa, sociale, podjetništva ...).

Vloge za programe/projekte/prireditve, izvedene v letih 2018 in 2019, lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v času od objave javnega razpisa do 31. 12. 2019.

Prijave morajo biti v celoti izpolnjene in oddane v elektronski obliki preko aplikacije na povezavi https://velenje.tendee.net/.

Za zainteresirane prijavitelje bomo v sredo, 28. marca 2018, ob 18. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) organizirali predstavitev aplikacije za prijavo. Prijaviteljem priporočamo, da si aplikacijo ogledajo že pred predstavitvijo, da bodo lahko postavljali konkretna vprašanja.

Besedilo razpisa in vsa razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje