O-STA

Jutri 28. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 7. maj 2018 - V torek, 8. maja, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 28. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika prvega dela 27. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Potrditev zapisnika nadaljevanja 27. seje Sveta Mestne občine Velenje

3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu občinskega sveta

5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Statutarno - pravne komisije Sveta Mestne občine Velenje

6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018

7. Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

8. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19

9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19

10. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah

11. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2017 in iz preteklih let

12. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2017

13. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2018

14. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2017

15. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018

17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje

18. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Vrtec Vinska Gora"

19. Osnutek Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje

20. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov podružnična OŠ Plešivec in Bazen Velenje

21. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju

22. Osnutek Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje

23. Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje za leto 2018

24. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2017

25. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2017

26. Letno poročilo o delu Centra za socialno delo Velenje za leto 2017

27. Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa Velenje za leto 2017

28. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2017

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje