O-STA

Na seji sveta obravnavanih več točk s področja predšolske vzgoje v Vrtcu Velenje

Velenje, 8. maj 2018 - Svetnice in svetniki so na današnji seji sveta potrdili Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19 in tudi Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19.

17. člen Zakona v vrtcih navaja, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok. Lahko pa Svet Mestne občine Velenje določi, da število otrok v oddelku presega to število za največ dva otroka v oddelku, kar so svetniki tudi potrdili.

Za september 2018 je bilo v Vrtec Velenje vpisanih 1419 otrok v 79 oddelkih, vendar se število otrok še spreminja, prav tako se to število spreminja tudi med šolskim letom. Že nekaj let zapored se število vpisanih otrok od januarja do maja povečuje. Doslej je Mestna občina Velenje vsako leto izkoristila možnost uporabe fleksibilnega normativa, ki dopušča preseganje normativov za največ dva otroka. V primeru, da te možnosti ne omogočimo, lahko to predstavlja dodatno finančno obremenitev občinskega proračuna in zagotavljanje še dodatnih prostorskih možnosti.

Svetnice in svetniki so z amandmajem sprejeli tudi Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19, ki omogoča, da se glede na potrebe in razmere v Krajevni skupnosti Cirkovce (KS Cirkovce) tudi v šolskem letu 2018/19 uporabi zakonska možnost določitve nižjega normativa števila otrok v oddelku in se tako lahko v enoto Cirkovce Vrtca vpiše najmanj 5 otrok. Že v preteklih šolskih letih, ko je bilo vpisanih v enoto Cirkovce manj otrok od predpisanega prostorskega normativa (normativ za starostno heterogen oddelek najmanj 10 in največ 17 otrok), so se starši in KS Cirkovce obrnili na ustanoviteljico vrtca Mestno občino Velenje s prošnjo za obstoj oddelka, na podlagi katere je Svet Mestne občine Velenje s sklepom sprejel znižanje normativa za enoto Cirkovce Vrtca Velenje.

Z izgubo enote vrtca v tej krajevni skupnosti, bi marsikateri otrok ostal doma in bi bil prikrajšan potrebnega razvojnega programa in družbe sovrstnikov.

Na današnji seji sveta sta bila potrjena tudi Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje in Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Vrtec Vinska Gora".

Pri prvem je šlo za manjše uskladitve odloka z zakonodajo. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Vrtec Vinska Gora" pa predstavlja pravno podlago za izvedbo javnega razpisa za izbor koncesionarja, ki bo prevzel izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Vrtec Vinska Gora". Odlok predvideva, da koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih in drugih del za izvedbo izgradnje vrtca, skladno z veljavnimi upravnimi dovoljenji in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.

Izvedba projekta je predvidena v obliki koncesije gradnje, in sicer po modelu BFOT (zgradi-financiraj-upravljaj-prenesi v last koncedenta). Ob prenehanju koncesijskega razmerja, ki bo pomenilo tudi prenehanje podeljene stavbne pravice izbranemu koncesionarju, bo izključena obveznost plačila nadomestila za povečano vrednost nepremičnine kot posledico vlaganj koncesionarja s strani koncedenta. Po izteku koncesijskega obdobja bo koncedent postal lastnik celotnega objekta brez dodatnih finančnih obveznosti za koncedenta.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje