O-STA

28. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 8. maj 2018 - Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 28. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnika prvega dela 27. seje in nadaljevanje 27. seje.

Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu občinskega sveta (imenovan Miroslav Pernovšek) in Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Statutarno - pravne komisije Sveta Mestne občine Velenje (zaradi smrti preneha mandat Andreju Kuzmanu) je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja. Svetnice in svetniki so predloga sklepov sprejeli.

Slovesno je zaprisegel nov svetnik Sveta Mestne občine Velenje Miroslav Pernovšek.

Mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora, je predstavila Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018. S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2018 načrtuje v orientacijski vrednosti 2.879.589,88 evra.

Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je svetnicam in svetnikom predstavila Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investicije. Zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je bil objavljen novembra 2015. Nov razpis smo pripravili zaradi velikega povpraševanja občanov, zastarelosti podatkov o prosilcih, ki so še na aktualni listi ter izčrpanosti aktualne liste pri 2, 5 in 6-članskih prosilcih. Nov razpis se bistveno ne bi razlikoval od prejšnjega in bo objavljen od 10. maja do 15. junija 2018.

Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19, Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19, Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah in Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2017 in iz preteklih let je predstavil Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti.

V obrazložitvi Predloga Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah je zapisano, da je v skladu s Pravilnikom o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol za delovanje podružnice normativ najmanj pet učencev. Po zaključenem vpisu v prvi razred za šolsko leto 2018/19 ugotavljamo, da je vpisano število učencev za naslednje šolsko leto premajhno. V šolskem letu 2018/19 na podružnici v Cirkovcah v kombinaciji prvi in drugi razred imeli štiri učence. Zagotovljeno je bilo, da objekt ostaja, za vse učence pa je mesto na matični šoli. Urejen bo tudi šolski prevoz, prvošolce pa morajo glede na zakonodajo v šolo prihajati v spremstvu staršev.

Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s Predlogom Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2017 in iz preteklih let za naslednje javne zavode: vrtec, osnovne šole, CVIU, glasbeno šolo Fran Korun Koželjski, ljudsko univerzo, lekarno, zdravstveni dom, knjižnico, muzej, festival, Rdečo dvorano ŠRZ, mladinski center, Ksseno, zavod za turizem, CRTI SAŠA, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Velenje.

Vsi javni zavodi morajo ustanovitelju ali soustanovitelju Mestni občini Velenje ob koncu poslovnega leta 2018 podati poročilo o realizaciji porabe. Zakon o računovodstvu, ki se izrecno uporablja za posredne proračunske uporabnike, kamor spadajo tudi javni zavodi, v 19. členu jasno določa, da ustanovitelj zavoda odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki ter o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki.

Vsa investicijska in vzdrževalna dela se bodo izvajala po sistemu javnih naročil, ki bodo šele po zaključku opravljenih del prikazala dejansko stanje potrebnih sredstev za posamezne javne zavode. Iz poročila bo razvidno, kolikšen del neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki je bil dejansko uporabljen za načrtovana dela.

Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2017 in Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2018 je predstavila Tina Kramer, vodja Sektorja za obdelavo in odlaganje odpadkov ter investicije podjetja Simbio.

Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2017 in Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018 je predstavil direktor podjetja Pup Saubermacher Janez Herodež.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je predstavil Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018.

Predlog odloka so svetnice in svetniki sprejeli.

Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti, je predstavil Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje, Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Vrtec Vinska Gora" in Osnutek Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje.

V Osnutku Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje je zapisano, da od leta 2009 do 2018 sta področje štipendiranja v Mestni občini Velenje urejala Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada in Pravilnik o štipendiranju v Mestni občini Velenje. V vsem tem času se štipendijski sklad ni uveljavil, prav tako pa so se spremenile razmere na področju programov izobraževanja in potrebe po zaposlovanju določenih izobrazbenih profilov.

S tem odlokom pričenjamo dodeljevanje štipendij dijakom za deficitarne poklice in ukinjamo možnost dodeljevanja enkratnih pomoči študentom z izjemnimi dosežki, saj za tovrstne pomoči v zadnjih letih ni bilo zanimanja. Še vedno pa bomo dodeljevali pomoči študentom na dodiplomskem ali podiplomskem študiju na razvojno prednostnih poklicnih usmeritvah v občini, izrazito nadarjenim študentom na dodiplomskem ali podiplomskem študiju (specializacije, magisterij, doktorat) in študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v občini dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z mladinskimi organizacijami, javnimi zavodi, društvi ali zvezami društev.

Osnutek odloka so svetnice in svetniki sprejeli.

Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov podružnična OŠ Plešivec in Bazen Velenje sta predstavila direktor Rdeče dvorane ŠRZ Marjan Klepec in dr. Boštjan Ferk, direktor Inštituta za javno zasebno partnerstvo.

V okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020", je ministrstvo za infrastrukturo razpisalo javni razpis za sofinanciranje energetskih prenov stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020. Z razpisom je predvideno 40 % sofinanciranje upravičenih stroškov operacije, ki so opredeljeni v priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. Kot pogoj za pridobitev sofinanciranja mora vlagatelj izkazati, da je vrednost operacije nad 750 tisoč evrov (brez DDV).

Osnutek odloka so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog odloka in ga sprejeli.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju, ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ga sprejeli. Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka je podala župnija sv. Martina iz Velenja, ki želi obstoječi odlok spremeniti zaradi možnosti izgradnje dodatnih parkirišč za potrebe župnije, ureditve večnamenskega prireditvenega prostora, izgradnje nove kapele ter izgradnje večnamenskega objekta na lokaciji obstoječih objektov župnije.

Predvidene spremembe in dopolnitve odloka ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju.

Predlog odloka so svetnice in svetniki sprejeli.

Osnutek Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje je predstavila Alenka Rednjak, vodja Urada za razvoj in investicije.

V Mestni občini Velenje turistično takso ureja Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje, ki določa višino točke in vrednost turistične takse v višini 1,265 evra. V skladu z novim zakonu lahko občina določi takso do višine 2,5 evra in tej ceni se dodatno prišteje še 25 % promocijske takse. Promocijska taksa je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije. Višino nove turistične takse smo uskladili z Občino Šoštanj, Naravnim zdraviliščem Topolšica, d. d., ter z Gorenjem Gostinstvo, d. o. o., in po novem znaša 1,40 evra po osebi na nočitev.

Osnutek odloka so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog odloka in ga sprejeli.

Predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje je predstavil Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje za leto 2018.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s poročili za leto 2017, in sicer Vrtca Velenje, Zdravstvenega doma Velenje, Centra za socialno delo Velenje, Območnega združenja Rdečega križa Velenje ter s poročilom letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje.

Več o vsebini posameznih aktov vas bomo še obveščali.

Poročila so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 28. sejo Sveta Mestne občine Velenje.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje