O-STA

Zdravilo Lynparza v obliki tablet je pridobilo dovoljenje za promet v Evropi za zdravljenje ponovitve raka jajčnikov, občutljivega na platino

Zdravilo Lynparza v obliki tablet je pridobilo dovoljenje za promet v Evropi za zdravljenje ponovitve raka jajčnikov, občutljivega na platino

Zdravilo je zdaj odobreno za bolnice, pri katerih je prišlo do ponovitve raka jajčnikov, občutljivega na kemoterapijo na osnovi platine, ne glede na status BRCA

Za zdravilo Lynparza so na voljo 5-letni podatki o učinkovitosti in varnosti, nova farmacevtska oblika pa bo omogočila preprostejše jemanje zdravila

8. maja 2018

Zdravilo Lynparza v obliki tablet je kot monoterapija indicirano za vzdrževalno zdravljenje odraslih bolnic, pri katerih je prišlo do ponovitve epitelijskega raka visokega gradusa z izvorom v jajčnikih, jajcevodih ali peritoneju, občutljivega na platino, ki se v popolnem ali delnem odzivu na kemoterapijo na osnovi platine.

Zdravilo je pridobilo dovoljenje za promet na podlagi dveh randomiziranih raziskav, SOLO-2 in Study 19, ki sta pokazali, da zdravilo Lynparza zmanjša tveganje za napredovanje bolezni ali smrt v primerjavi s placebom pri bolnicah, pri katerih je prišlo do ponovitve raka jajčnikov, občutljivega na platino.

Preglednica 1. Povzetek izidov primarnega cilja iz obeh randomiziranih raziskav

Analiza

SOLO-2

(bolnice, pri katerih je prišlo do ponovitve raka jajčnikov, občutljivega na platino, s prisotno zarodno mutacijo v genih BRCA)

n = 295

Study 19

(bolnice, pri katerih je prišlo do ponovitve raka jajčnikov, občutljivega na platino)

n = 265

Lynparza

placebo

Lynparza

placebo

Zmanjšanje tveganja za napredovanje bolezni ali smrt (PFS)

70 %

(HR 0,30 [95% IZ, 0,22-0,41], p < 0,0001; mediana 19,1 v primerjavi s 5,5 meseca)*

65 %

(HR 0,35 [95% IZ, 0,25-0,49], p < 0,00001; mediana 8.4 v primerjavi s 4,8 meseca)*

* Ocena raziskovalca

PFS = preživetje brez napredovanja bolezni (progression-free survival)

V raziskavi SOLO-2 je bila ocena raziskovalca podprta z oceno slepega neodvisnega raziskovalca za PFS, ki je pokazala 2-letno razliko v preživetju brez napredovanja bolezni med zdravilom Lynparza in placebom (HR 0,25 [95% IZ, 0,18-0,35], p < 0,0001; mediana 30,2 meseca v primerjavi s 5,5 meseca). Podatki o celokupnem preživetju iz raziskave SOLO-2 so še nezreli.

Končna analiza raziskave Study 19 z več kot 5-letnim spremljanjem bolnic je pokazala, da se je v skupini bolnic, ki so prejemale zdravilo Lynparza, daljše preživetje brez napredovanja bolezni prevedlo tudi v druge ključne izide učinkovitosti ne glede na status BRCA. (Preglednica 2). Pri 13 % bolnic, zdravljenih z zdravilom Lynparza, ni bilo zabeleženega napredovanja bolezni 5 let ali več.

Preglednica 2. Povzetek izidov drugih ključnih ciljev iz raziskave Study 19

Analiza

Study 19

(bolnice, pri katerih je prišlo do ponovitve raka jajčnikov, občutljivega na platino)

n = 265

Lynparza

placebo

Čas do prvega nadaljnjega zdravljenja ali smrti

HR 0,39 (95% IZ, 0,30-0,52), p < 0,00001;

mediana 13,3 v primerjavi s 6,7 meseca

Celokupno preživetje

HR 0,73 (95% IZ, 0,55-0,95), p = 0,02138*;

mediana 29,8 v primerjavi s 27,8 meseca**

* nominalna p-vrednost za statistično značilnost (p < 0,0095) ni bila dosežena

** ni prilagojeno na prehod zdravljenja s placeba na eksperimentalno zdravljenje (treatment crossover)

Najpogostejši neželeni učinki, ki so jih opažali v kliničnih raziskavah pri monoterapiji z zdravilom Lynparza (≥ 10 %), so bili slabost, bruhanje, driska, dispepsija, utrujenost, glavobol, spremenjen okus, zmanjšan apetit, omotica in anemija. Večina bolnic je nadaljevala zdravljenje z zdravilom Lynparza z začetnim odmerkom in zgolj 6-11 % bolnic je prenehalo z zdravljenjem zaradi neželenih učinkov.

Približno polovica bolnic z epitelijskim rakom jajčnikov visokega gradusa ima pričakovano okvarjeno homologno rekombinacijo, ki je pomembna za popravljanje poškodb DNK. Mutacije, odgovorne za to okvaro, se velikokrat pojavijo na enem od genov BRCA, vendar pa lahko homologno rekombinacijo okvarijo tudi mutacije na drugih genih. Ker trenutno ni rutinskega testa, ki bi identificiral bolnike z mutacijami na drugih genih, lahko odgovor na kemoterapijo na osnovi platine napove občutljivost na inhibicijo PARP.

Zdravilo Lynparza, prvi odobreni inhibitor PARP, je bilo v Evropi prvotno odobreno v obliki kapsul za bolnice z mutacijo gena BRCA, pri katerih je prišlo do ponovitve raka jajčnikov, občutljivega na platino.

Nova farmacevtska oblika bo zmanjšala število odmerkov z 8 kapsul dvakrat dnevno na 2 tableti dvakrat dnevno in bo na voljo širši populaciji bolnic, pri katerih je prišlo do ponovitve raka jajčnikov, občutljivega na platino, ne glede na njihov status BRCA.

Zdravilo Lynparza v obliki tablet je trenutno tudi v postopku pridobitve dovoljenja za promet v Evropi za bolnice z metastatskim, HER2- (receptor humanega epidermalnega rastnega faktorja 2) negativnim rakom dojke s prisotno mutacijo v genih BRCA, na podlagi raziskave OlympiAD.

O raku jajčnikov v Evropi

Med ženskami v Evropi je rak jajčnikov peti najpogostejši rak in šesti vodilni vzrok smrti zaradi raka. 5-letno preživetje bolnic z rakom jajčnikov v Evropi znaša 38 %. V letu 2012 je bilo na novo diagnosticiranih skoraj 65.000 primerov in zabeleženih okoli 42.700 smrti. Rak jajčnikov, ki se je ponovil, je neozdravljiva bolezen, primarni cilj zdravljenja pa je za čim daljši čas upočasniti napredovanje bolezni ter izboljšati ali vzdrževati kakovost življenja.

O raziskavi SOLO-2

SOLO-2 je bila randomizirana, dvojno slepa, multicentrična raziskava, ki je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza v primerjavi s placebom kot vzdrževalno zdravljenje pri bolnicah z zarodno mutacijo gena BRCA, pri katerih je prišlo do ponovitve raka z izvorom v jajčnikih, jajcevodih ali peritoneju, občutljivega na platino.

V raziskavo, ki je bila izvedena v sodelovanju z raziskovalno mrežo European Network for Gynaecological Oncological Trial Groups in skupino Groupe d'Investigateurs National pour l'Etude des Cancers de l'Ovaire et du sein, je bilo randomiziranih 295 bolnic z dokumentirano zarodno mutacijo v genih BRCA1 ali BRCA2, ki so prejele vsaj dve predhodni liniji kemoterapije na osnovi platine in ki so se popolnoma ali delno odzvale na zadnjo kemoterapijo na osnovi platine. Bolnice so prejele zdravilo Lynparza v obliki tablet v odmerku 300 mg dvakrat dnevno ali placebo v obliki tablet dvakrat dnevno.

O raziskavi Study 19

Raziskava Study 19 je bila randomizirana, dvojno slepa, multicentrična raziskava, ki je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza v primerjavi s placebom pri bolnicah, pri katerih je prišlo do ponovitve seroznega raka jajčnikov visokega gradusa. V raziskavo je bilo randomiziranih 265 bolnic ne glede na status BRCA, ki so prejele vsaj dve predhodni liniji kemoterapije na osnovi platine in ki so se popolnoma ali delno odzvale na zadnjo kemoterapijo na osnovi platine. Bolnice so prejele zdravilo Lynparza v obliki kapsul v odmerku 400 mg dvakrat dnevno ali placebo v obliki kapsul dvakrat dnevno.

O zdravilu Lynparza (olaparib)

Lynparza je inovativno zdravilo, prvi zaviralec PARP in prvo tarčno zdravilo, ki izkorišča popravljalne mehanizme za odziv na poškodbe tumorske DNK in je pomemben del portfelja podjetja AstraZeneca. Zdravilo Lynparza je v fazi preizkušanja pri številnih vrstah rakov.

Datum priprave informacije: maja 2018/ SI-0273.

Kontaktni podatki za poizvedbe medijev

Karen Birmingham

ZK/globalno

+44 203 749 5634

Rob Skelding

ZK/globalno

+44 203 749 5821

Matt Kent

ZK/globalno

+44 203 749 5906

Gonzalo Viña

ZK/globalno

+44 203 749 5916

Jacob Lund

Švedska

+46 8 553 260 20

Michele Meixell

ZDA

+1 302 885 2677

Kontaktni podatki za poizvedbe vlagateljev

Thomas Kudsk Larsen

+44 203 749 5712

Craig Marks

Finance; stalni prihodek; združitve in prevzemi

+44 7881 615 764

Henry Wheeler

Onkologija

+44 203 749 5797

Mitchell Chan

Onkologija; drugo

+1 240 477 3771

Christer Gruvris

Brilique; diabetes

+44 203 749 5711

Nick Stone

Dihala; ledvice

+44 203 749 5716

Brezplačna št. v ZDA

+1 866 381 7277